Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14785/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14785/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 01/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14785/BTC-NSNN
V/v Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có văn bản số 2208/UBND-KT ngày 7/8/2017 và văn bản số 853/UBND-KT ngày 30/3/2017 đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tui; về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

I. Về kinh phí thực hiện năm 2016:

1. Về nhu cầu kinh phí: Căn cứ chế độ quy định và báo cáo của địa phương, Bộ Tài chính xác định kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 39.247,32 triệu đồng, giảm 1,68 triệu đồng so với số địa phương đề nghị.

2. Về nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách trung ương đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên thực hiện chính sách năm 2016 là 32.199,64 triệu đồng, gồm: tạm cấp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2016 là 29.300 triệu đồng, nguồn dư năm trước chuyển sang năm 2016 để thực hiện chính sách là 2.899,64 triệu đồng.

3. Về mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương: Kinh phí còn thiếu so với nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ 3-5 tuổi năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 7.047,68 triệu đồng (39.247,32 triệu đồng - 32.199,64 triệu đồng). Theo quy định tại văn bản số 264/TTg-KTTH ngày 19/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ đối với năm ngân sách năm 2016, tỉnh Điện Biên được NSTW hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi năm 2016 là 7.047,68 triệu đồng.

II. Về nhu cầu kinh phí năm 2017:

1. Về nhu cầu kinh phí: Căn cứ chế độ quy định và báo cáo của địa phương, Bộ Tài chính xác định kinh phí thực hiện ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi năm 2017 của tỉnh Điện Biên là 42.490,8 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với số địa phương đề nghị.

2. Về nguồn kinh phí: Kinh phí bố trí ổn định trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2017 là 38.581 triệu đồng.

3. Theo quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Điện Biên được ngân sách trung ương hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đồng thời nguồn cải cách tiền lương năm 2017 của tỉnh Điện Biên dự kiến không còn dư nên theo quy định ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ cho ngân sách tỉnh Điện Biên 3.909,8 triệu đồng (42.490,8 - triệu đồng - 38.581 triệu đồng) thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ 3-5 tuổi. Do tỉnh Điện Biên mới báo cáo nhu cầu kinh phí chưa phải số thực chi nên Bộ Tài chính bổ sung cho tỉnh Điện Biên 3.100 triệu đồng (khoảng 80% nhu cầu ngân sách trung ương hỗ trợ theo chế độ). Sau khi địa phương có báo cáo kết quả thực hiện chính sách năm 2017, Bộ Tài chính sẽ xử lý kinh phí cho Tỉnh theo chế độ quy định.

Tóm lại, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2017 từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Tỉnh Điện Biên 10.147,68 triệu đồng (7.047,68 triệu đồng + 3.100 triệu đồng). Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính rút dự toán tại Kho bạc nhà nước số tiền trên theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; đồng thời, kết thúc năm 2017 đề nghị Tỉnh có báo cáo quyết toán gửi Bộ Tài chính đ xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- STC tỉnh Điện Biên;
- KBNN Điện Biên;
- KBNN;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14785/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


379
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145