Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1362/BGDĐT-TTr năm 2018 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1362/BGDĐT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 10/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1362/BGDĐT-TTr
V/v tiếptục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ
- Các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 12/3/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch số 103/KH-BGDĐT năm 2018 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và đưa nội dung PCTN vào giảng dạy của Bộ GDĐT (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 103). Đtriển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 103, Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở GDĐT từ năm học 2013-2014 (Chỉ thị số 10) theo các văn bản sau:

- Công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013, hướng dẫn các cơ sở GDĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 10;

- Công văn số 4145/BGDĐT-TTr ngày 24/8/2016 về nâng chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10 sau sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 10;

- Tài liệu giảng dạy nội dung PCTN cho các cấp học: đối với THPT theo Công văn số 8784/BGDDT-GDTrH ngày 06/12/2013; đối với TCCN: theo Quyết định số 976/QĐ-BGDĐT ngày 20/3/2014; đối với ĐH, CĐ: theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06/9/2014 cho các trường không chuyên về luật và Quyết định số 3470/QĐ-BGDĐT ngày 06/9/2014 cho các trường chuyên về luật.

Đviệc giảng dạy nội dung PCTN trong các nhà trường hiệu quả và có tính linh hoạt, Bộ GDĐT đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ biên soạn, phát hành tài liệu: “Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh THPT” ban hành theo Quyết định số 4763/QĐ-BGDĐT, ngày 9/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT dùng cho giáo viên và học sinh tham khảo, đã chuyển đến các trường THPT trong toàn quốc, các Sở GDĐT và giáo viên môn GDCD. Đề nghị các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ có giảng dạy học sinh THPT chỉ đạo Trường THPT tham khảo tài liệu trên để áp dụng có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của đơn vị.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến và các hiện tượng tham nhũng được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thông tin trên chuyên trang của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ GDĐT để giáo dục học sinh, sinh viên ý thức về PCTN.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên về các văn bản quy phạm pháp luật; những tấm gương điển hình về PCTN.

2. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Thông tư số 03); các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác PCTN theo Mẫu báo cáo số 03 kèm theo Thông tư số 03; thống kê theo các Biểu số 1g, 3a, 3b gửi Bộ GDĐT (qua Thanh tra Bộ GDĐT - đơn vị thường trực của Bộ GDĐT về công tác PCTN) theo địa chỉ 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các đơn vị thực hiện việc cập nhật thông tin về PCTN, gửi kèm các tập tin (files) báo cáo vào Hệ thống thông tin quản lý về thanh tra của đơn vị (hệ thống đã được tập huấn trực tuyến và các đơn vị đã được cấp tài khoản đăng nhập).

Đề nghị các đơn vị gửi thông tin về đầu mối theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 10 và công tác PCTN trước ngày 20/4/2018; cập nhật thông tin khi có sự thay đổi (phụ lục kèm theo Công văn này) về Bộ GDĐT (qua Thanh tra Bộ).

Khi cần thiết liên hệ: ông Ngô Đức Thắng, Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ GDĐT, số ĐT: 0912.577.486; Email: ndthang@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Thanh tra, Văn phòng, các Cục, Vụ; các Chương trình, Dự án, Đề án (để thực hiện);
- Websites: www.moet.gov.vn;
www.thanhtra.moet.gov.vn;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số: 1362/BGDĐT-TTr ngày 10 tháng 4 năm 2018)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐƠN VỊ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /…...
V/v báo cáo địa chỉ đầu mối theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng

…..., ngày    tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

Đơn vị.... đã xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện....; Để đảm bảo thông tin đồng bộ, kịp thời và thống nhất giữa Bộ GDĐT và các đơn vị trc thuộc (được tích hợp vào Hệ thống thông tin về thanh tra giáo dục), đơn vị.... xin báo cáo về đầu mối theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo như sau:

1. Tên đơn vị (phòng/ban/khoa) phụ trách:

- Địa chỉ liên hệ:

- Số điện thoại:

- Địa chỉ email:

2. Họ và Tên cá nhân phụ trách:

- Chức vụ:

- Số điện thoại:

- Địa chỉ email:

 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(ký và ghi rõ họ tên)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1362/BGDĐT-TTr năm 2018 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


618
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118