Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13206/BTC-NSNN năm 2015 về thực hiện rà soát, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13206/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 23/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 13206/BTC-NSNN
V/v thực hiện rà soát, báo cáo đánh giá hiệu qu hoạt động các qu tài chính ngoài ngân sách

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 v việc tăng cường công tác quản lý đối với các qu tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; trong đó yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ở Trung ương, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao t chức thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước đang hoạt động thuộc phạm vi quản lý, gửi báo cáo kết quả rà soát, đánh giá về Bộ Tài chính trước ngày 15/11/2015; Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2015.

Thực hiện Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác Trung ương và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước đảm bảo thời gian theo quy định, trong đó chú ý một số đim như sau:

1. Về phạm vi rà soát, đánh giá: Tất cả các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đang hoạt động được giao quản lý.

2. Về cơ sở pháp lý liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản quỹ: Đ nghị nêu rõ văn bản pháp luật (theo Luật, Nghị quyết, Quyết định ca Thủ tướng Chính phủ,...).

3. V t chức hoạt động quỹ:

- Mô hình t chức hoạt động: Quỹ có/không bộ máy quản lý chuyên trách; cơ cấu t chức bộ máy quản lý, hội đồng quản lý, ban điu hành,...; quỹ được bố trí biên chế chuyên trách và/hoặc cán bộ kiêm nhiệm, s lượng từng loại (nếu có).

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi... hiện quỹ đang thực hiện (theo chế độ hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước...).

4. Về tình hình tài chính quỹ:

- Nguồn vốn hoạt động (trong đó chi tiết s NSNN cấp): Vốn điều lệ quỹ (vốn điều lệ cấp theo quyết định của cấp có thm quyền; vn điều lệ khi thành lập, vốn điều lệ thực tế hiện nay....), số vn hoạt động hàng năm.

- Số thu, chi và số dư quỹ hàng năm, trong đó chi tiết số thu từ NSNN hỗ trợ cho hoạt động của quỹ.

- Phạm vi số liệu trong 3 năm: 2013, 2014 và 9 tháng đầu năm 2015 (chi tiết theo biu kèm theo).

- Về thực hiện quy định mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

- Chế độ báo cáo tài chính hàng năm.

5. Phân tích, đánh giá cụ th mô hình t chức, kết quả hoạt động của từng quỹ, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; kết quả xử lý theo thm quyn hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thm quyền giải pháp xử lý (như: dừng hoạt động, giải th, cơ cấu, sp xếp lại...) đối với các quỹ hoạt động không hiệu quả, trùng lặp về mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ hoặc hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích...; giải pháp củng cố, tăng cường đối với các quỹ hoạt động hiệu quả.

6. Báo cáo những vn đ qua kết quả thanh tra, kim tra, kim toán đối với các quỹ những năm gần đây (sai phạm, nguyên nhân, kiến nghị xử lý, kết quả xử lý...).

Báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá theo các nội dung nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 15/11/2015 đ tng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- STC các tỉnh, thành ph trực thuộc TW;
- Vụ HCSN, TCNH, Đầu tư, Pháp chế, Vụ I;
- Cục QLN và TCĐN, TCDN, QLCS, Quản lý giá;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 


TNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

Bộ/cơ quan trung ương/tỉnh (thành phố):……………...

Kèm theo văn bn s 13206/BTC-NSNN ngày 23/9/2015 ca Bộ Tài chính

Đơn vị: triệu đồng

TT

Nội dung

Năm thành lập quỹ

Văn bản pháp lý thành lập

Cơ quan, đơn vị quản quỹ

Vốn điều lệ

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015 (đến hết quý 3)

Theo Quyết định

Khi thành lập

Thực tế hiện có

Tr.đó NSNN cấp

Nguồn vốn hoạt động

Thu của quỹ

Tđó: ngân sách hỗ trợ

Chi của quỹ

Nguồn vốn hoạt động

Thu của quỹ

Tđó: ngân sách hỗ trợ

Chi của quỹ

Nguồn vốn hoạt động

Thu của quỹ

Tđó: ngân sách hỗ trợ

Chi của quỹ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quỹ Đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Quỹ Bảo lãnh tín dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Quỹ Bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Quỹ Bảo trì đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Quỹ Hỗ trợ nông dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Quỹ phát triển đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Quỹ phát triển rừng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Quỹ phát triển nhà ở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Quỹ hỗ trợ PT HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Quỹ phát triển KHCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13206/BTC-NSNN năm 2015 về thực hiện rà soát, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.798

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226