Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1311/UBND-NLN năm 2013 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 1311/UBND-NLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 12/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1311/UBND-NLN
V/v thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 6 năm 2013.

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân huyện, Na Hang, Lâm Bình.

 

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-CT ngày 20/5/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường trong lưu vực hồ thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 861/SNN-QBV&PTR ngày 31/5/2013 về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng,

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Lâm Bình:

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến mọi tầng lớp nhân dân, các đối tượng phải chi trả và được chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang điều tra, xác định các số liệu về diện tích rừng, ranh giới, nguồn gốc hình thành rừng,... của các đối tượng chủ rừng; xác định số lượng danh sách các chủ rừng làm cơ sở cho việc thanh toán chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

- Giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị làm tổ chức chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng để thực hiện việc thanh toán chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm:

- Tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ cho tổ chức chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện, cấp xã.

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Lâm Bình thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này; tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng KT CNLN;
- Lưu VT, (Hòa 10).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1311/UBND-NLN năm 2013 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.696
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69