Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1268/BGTVT-KHCN xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2014 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1268/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hoàng Hà
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1268/BGTVT-KHCN
V/v Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ GTVT

Căn cứ văn bản số 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014, Bộ GTVT hướng dẫn các đơn vị tổ chức xây dựng các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước và cấp Bộ trong kế hoạch năm 2014 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN của các đơn v: Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2012, 6 tháng đầu năm 2013 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2013 xây dựng báo cáo đánh giá theo các nội dung sau

1. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ.

2. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Đánh giá tình hình phân bổ và kết quả thực hiện dự toán ngân sách cho hoạt động KH&CN năm 2012, 6 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2013.

II. Xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước thực hiện năm 2014

Xây dựng kế hoạch KHCN cấp Nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014.

III. Xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ thực hiện năm 2014:

3.1. Đối với đề tài KH&CN, Dự án sản xuất thử nghiệm:

Song song với việc tổ chức xác định nhiệm vụ, tuyển chọn hoặc xét chọn các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, căn cứ theo Quy định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2007 của Bộ GTVT về quản lý đề tài khoa học và Công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ và văn bản số 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014, các đơn vị xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014 như sau:

3.1.1. Đề xuất đề tài thực hiện năm 2014:

Đtài đề xuất thực hiện được lập theo mẫu tại Phụ lục số 1 (Quyết định 52/2007/QĐ-BGTVT) cùng văn bản đề nghị của tổ chức gửi Bộ GTVT (qua Vụ Khoa học Công nghệ)

Thời gian đề xuất đề tài từ tháng 01/2013 đến hết 31/3/2013.

3.1.2. Thông báo Danh mục đề tài:

Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng xác định đề tài, Bộ xem xét phê duyệt danh mục đề tài kế hoạch 2014 trước ngày 01/5/2013, Danh mục đề tài được thông báo trên trang Thông tin điện tử của Bộ GTVT để các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia.

3.1.3. Đăng ký thực hiện đề tài:

Các tổ chức muốn chủ trì thực hiện đề tài gửi hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài đến Bộ GTVT, Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đăng ký chủ trì thực hiện đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 2.

b) Thuyết minh đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 3 hoặc Phụ lục số 4.

c) Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 5.

d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 6.

đ) Xác nhận về sự đồng ý của tổ chức đăng ký phối hợp (đi với Dự án sản xuất thử nghiệm).

Thời hạn gửi Hồ sơ tham gia chủ trì thực hiện đề tài: Từ ngày 01/5/2013 - 01/6/2013.

3.1.4. Tuyn chọn Cơ quan chủ trì đề tài:

Hội đồng tuyển chọn cơ quan chủ trì đề tài sẽ tuyển chọn cơ quan chủ trì đề tài trước ngày 20/6/2013. Sau khi được Lãnh đạo Bộ GTVT xem xét phê duyệt, kết quả tuyn chọn được thông báo trên trang Thông tin điện tử của Bộ GTVT.

3.1.5. Căn cứ kết quả tuyển chọn và ý kiến của Hội đồng, Vụ Khoa học và Công nghệ sẽ gửi thông báo tới các cơ quan chủ trì đề tài hoàn chỉnh hồ sơ và nộp về Bộ Giao thông vận tải.

3.1.6. Trên cơ sở thoả thuận của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ KHĐT, Bộ GTVT giao kế hoạch khoa học công nghệ năm 2014.

(Chú ý: Các mẫu đăng ký trên đây theo Phụ lục tại Quy định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2007 của Bộ GTVT về quản lý đề tài khoa học và Công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ)

3.2. Đối với nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghỉệp KH&CN đ thực hiện các dự án tăng cường năng lực nghiên cu, chống xuống cấp các tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ:

- Căn cứ quy hoạch phát triển ngành hoặc lĩnh vực đphê duyệt, các đơn vị rà soát lại và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp các tchức KH&CN trong những năm trước đây, báo cáo Bộ để khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng hoặc xây dựng mới các dự án.

- Các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp kế hoạch 2014 phải được xây dựng, thẩm định trước 30/6/2013.

3.3. Đối với nhiệm vụ soát xét chuyển đổi và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn:

Các cơ quan đơn vị rà soát nhu cầu quản lý của đơn vị mình, trên cơ sở đó, đề xuất các hạng mục soát xét chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành, xây dựng Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật thuộc các lĩnh vực giao thông vận tải (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo văn bản này) và gửi về Bộ GTVT trước ngày 01/5/2013 để xem xét tổng hợp lập kế hoạch Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật Bộ GTVT năm 2014.

IV. Một số vấn đề lưu ý trong tổ chc thực hiện

- Các đơn vị đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước trước ngày 10/3/2013 gửi Bộ GTVT để tổng hợp gửi Bộ Khoa học Công nghệ.

- Các đơn vị quan tâm chỉ đạo và căn cứ vào tiến độ quy định để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2014, tập hợp trình Bộ xem xét phê duyệt.

(Văn bản s 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013 của Bộ Khoa học Công nghệ v việc Hướng dẫn xây dựng Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014 có th xem trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Bộ GTVT hướng dẫn một số nội dung kế hoạch KH&CN năm 2014 để các đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
Hoàng Hà

 

PHỤ LỤC

ĐĂNG KÝ CÁC HẠNG MỤC SOÁT XÉT CHUYỂN ĐỔI, XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN - QUY CHUẨN NĂM 2014

1. Tên Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (TC/QC)

2. Đối tưng, phạm vi áp dụng:

3. Hình thức, nội dung chính:

- Hình thức công bố/ban hành TC/QC

- Các tài liệu tham khảo làm cơ sở để biên soạn:

+ Biên soạn theo tài liệu TC/QC quốc tế (có sửa đổi bổ sung hay chuyển dịch hoàn toàn)

+ Soát xét bổ sung TC/QC cũ hiện có (Các phần, chương, điều dự kiến cần sửa đổi, bổ sung)

- Tổng số trang dự kiến của TC/QC sẽ xây dựng:

4. Tổ chức (cá nhân) đề nghị; chủ trì xây dựng TC/QC:

- Tên tổ chức:

Địa chỉ:                                                             Điện thoại:

- Tên cơ quan chủ quản (nếu có):

- Chủ trì biên soạn: (Họ tên; Học vị; Chức vụ; Đơn vị công tác):

5. Cơ quan phi hợp (Tổ chức và cá nhân sẽ phối hợp tham gia biên soạn dự thảo TC/QC):

6. Dự kiến tiến độ (1 hoặc 2 năm; thời hạn xem xét và trình duyệt):

7. Kinh phí dự kiến:

Tổng kinh phí dự kiến:                                        trong đó:

- Ngân sách Nhà nước:

- Đóng góp của các tổ chức, cá nhân:     (ghi rõ của tổ chức cá nhân nào, nếu có)

- Nguồn khác:

 

 

…….., ngày   tháng    năm 2013
Cơ quan/tổ chức/cá nhân đề nghị
Ký tên, đóng du (nếu có)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1268/BGTVT-KHCN xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2014 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.934
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49