Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1083/SXD-QLHĐXD năm 2015 trả lời vướng mắc trong việc xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 1083/SXD-QLHĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Phạm Văn Sỹ
Ngày ban hành: 23/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/SXD-QLHĐXD
V/v: Trả lời vướng mắc trong việc xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Điện Biên, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP TVXD Vĩnh Phúc tại Điện Biên

Ngày 25 tháng 8 năm 2015, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên nhận được Văn bản số 05/CV-TVXD ngày 24/8/2015 của Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc tại Điện Biên về việc giải đáp vướng mắc trong việc tính chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Tóm tắt nội dung đề nghị giải đáp là: "Sau khi có quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Điện Biên...Chủ đầu tư thực hiện phê duyệt thiết kế BVTC- tổng dự toán (kèm theo hồ sơ của đơn vị tư vấn độc lập)... Việc tính các chi phí tư vấn cụ th là chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật căn cứ vào hồ sơ phê duyệt thiết kế - tổng dự toán có (kèm theo hồ sơ thẩm tra được chủ đầu tư phê duyệt) có đúng với Luật Xây dựng và các văn bản pháp quy về quản chi phí đầu tư xây dựng không”. Sau khi nghiên cứu xem xét Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

1. Căn cứ vào những thông tin được cung cấp (...Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Điện Biên), theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng năm 2014 thì dự án đầu tư xây dựng công trình đơn vị đã nêu thuộc đối tượng là: Có quy mô nhỏ (tổng mức đầu tư < 15 tỷ đồng), được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước; thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng là UBND tỉnh Điện Biên.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ- CP ngày 18/6/2015; Điều 55 Luật Xây dựng năm 2014 về nội dung của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về các bước thiết kế xây dựng, thì việc Chủ đầu tư thực hiện phê duyệt thiết kế BVTC- dự toán sau khi có quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là không đúng quy định vì thiết kế BVTC, dự toán xây dựng là một phần của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đã được người quyết định đầu tư (UBND tỉnh Điện Biên) phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Về việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

Trước đây theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 9 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ cụ thể như sau: "Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát xây dựng, quản lý chi phí và các chi phí tư vấn khác có liên quan. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở tham khảo định mức chi phí tỷ lệ do nhà nước công b hoặc xác định bằng dự toán'.'

Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 112/2009/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị định số 32/2015/NĐ - CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; tại Điều 25 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP quy định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng như sau: "Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là chi phí cần thiết để thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng...Chi phí công việc tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc ước tính chi phí theo công việc tư vấn của dự án, công trình tương tự đã thực hiện hoặc xác định bằng dự toán". Như vậy, việc xác định chi phí tư vấn có 03 phương pháp: (i) xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố; (ii) ước tính chi phí theo công việc tư vấn của dự án, công trình tương tự đã thực hiện; (iii) xác định bằng lập dự toán.

Về định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) để xác định chi phí tư vấn đầu tư do Bộ Xây dựng công b, đơn vị tham khảo áp dụng theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng cho đến khi văn bản này hết hiệu lực thi hành; riêng các chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đơn vị nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Một số dịch vụ tư vấn và chi phí khác, tham khảo thực hiện theo các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng... Cách xác định nêu trên là cơ sở để xác định chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải xác định dự toán gói thầu xây dựng làm cơ sở đ lựa chọn nhà thầu; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, chính xác về giá trị dự toán gói thầu tư vấn và giá hợp đồng ký kết. Việc xác định dự toán gói thầu tư vấn phải tuân thủ các quy định đã nêu tại Điều 15 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng căn cứ vào những thông tin đã được cung cấp. Đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và đấu thầu, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thực hiện của mình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND tỉnh Điện Biên (thay b/c);
-
Lên website của Sở;
-
Lưu: VT, QLHĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Sỹ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1083/SXD-QLHĐXD năm 2015 trả lời vướng mắc trong việc xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69