Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 10337/BTC-QLN 2017 đánh giá ước thực hiện rút vốn vay viện trợ nước ngoài

Số hiệu: 10337/BTC-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Hùng Long
Ngày ban hành: 04/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10337/BTC-QLN
V/v ước thực hiện năm 2017 và dự kiến 2018-2020 đối với vốn vay, viện trợ nước ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: UBND tỉnh Điện Biên

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán năm 2018, Thông tư số 71/BTC-TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020, Bộ Tài chính đề nghị Quý quan đánh giá ước thực hiện rút vốn vay, trả nợ, viện trợ năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018, các năm 2019-2020 theo biểu mẫu đính kèm. Trong đó:

- Ước thực hiện tình hình vay, trả nợ năm 2017, kế hoạch 2018 - 2020, chi tiết theo vay trả nợ trong nước và vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ

- Đối với mỗi dự án, báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch chi tiết theo hình thức cấp phát (XDCB, HCSN) hoặc vay lại từ Chính phủ (bao gồm cả các dự án ô)

Bộ Tài chính đã có Giấy mời số 336/GM-VP ngày 26/7/2017 về việc mời tham dự thảo luận đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2017, xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020. Tại buổi thảo luận này, Cục QLN&TCĐN sẽ trao đổi cụ thể với các cơ quan về kế hoạch vốn nước ngoài (vốn vay, viện trợ) nêu trên.

Đề nghị Quý cơ quan gửi báo cáo nêu trên về Cục Quản lý n và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính trước ngày 11/8/2017. Thông tin chi tiết xin liên hệ chị Hoàng Thu Thủy, 0982033217 hoặc email hoangthuthuy@mof.gov.vn.

Bộ Tài chính xin cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (130b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

Trương Hùng Long

 

BIỂU SỐ 1

Ủy ban nhân dân Tỉnh……………

ƯỚC THỰC HIỆN TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ NĂM 2017

Đơn vị: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU

Dư nợ đầu kỳ

Rút vốn

Nghĩa vụ trả n

Dư nợ cuối kỳ

Trả gốc

Lãi và phí

Tổng cộng

1. Vay, tr n trong nước

 

 

 

 

 

 

Trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

 

 

 

Tồn ngân Kho bạc

 

 

 

 

 

 

VDB

 

 

 

 

 

 

Vay khác theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

 

2. Vay lại vn vay nước ngoài ca Chính phủ

 

 

 

 

 

 

Dự án A

 

 

 

 

 

 

Dự án B

 

 

 

 

 

 

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Bao gồm cả dự án đã ký và dự kiến sẽ ký và giải ngân trong giai đoạn 2017-2020

 

Người lập biu

 

Thủ trưởng đơn v

 

Ủy ban nhân dân Tỉnh……………

DỰ KIẾN TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ NĂM 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU

Dư nợ đầu kỳ

Rút vốn

Nghĩa vụ trả n

Dư nợ cuối kỳ

Trả gốc

Lãi và phí

Tổng cộng

1. Vay, tr n trong nước

 

 

 

 

 

 

Trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

 

 

 

Tồn ngân Kho bạc

 

 

 

 

 

 

VDB

 

 

 

 

 

 

Vay khác theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

 

2. Vay lại vn vay nước ngoài ca Chính phủ

 

 

 

 

 

 

Dự án A

 

 

 

 

 

 

Dự án B

 

 

 

 

 

 

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Bao gồm cả dự án đã ký và dự kiến sẽ ký và giải ngân trong giai đoạn 2017-2020

 

Người lập biu

 

Thủ trưởng đơn v

 

Ủy ban nhân dân Tỉnh……………

DỰ KIẾN TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ NĂM 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU

Dư nợ đầu kỳ

Rút vốn

Nghĩa vụ trả n

Dư nợ cuối kỳ

Trả gốc

Lãi và phí

Tổng cộng

1. Vay, tr n trong nước

 

 

 

 

 

 

Trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

 

 

 

Tồn ngân Kho bạc

 

 

 

 

 

 

VDB

 

 

 

 

 

 

Vay khác theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

 

2. Vay lại vn vay nước ngoài ca Chính phủ

 

 

 

 

 

 

Dự án A

 

 

 

 

 

 

Dự án B

 

 

 

 

 

 

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Bao gồm cả dự án đã ký và dự kiến sẽ ký và giải ngân trong giai đoạn 2017-2020

 

Người lập biu

 

Thủ trưởng đơn v

 

Ủy ban nhân dân Tỉnh……………

DỰ KIẾN TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ NĂM 2020

Đơn vị: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU

Dư nợ đầu kỳ

Rút vốn

Nghĩa vụ trả n

Dư nợ cuối kỳ

Trả gốc

Lãi và phí

Tổng cộng

1. Vay, tr n trong nước

 

 

 

 

 

 

Trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

 

 

 

Tồn ngân Kho bạc

 

 

 

 

 

 

VDB

 

 

 

 

 

 

Vay khác theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

 

2. Vay lại vn vay nước ngoài ca Chính phủ

 

 

 

 

 

 

Dự án A

 

 

 

 

 

 

Dự án B

 

 

 

 

 

 

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Bao gồm cả dự án đã ký và dự kiến sẽ ký và giải ngân trong giai đoạn 2017-2020

 

Người lập biu

 

Thủ trưởng đơn v

 

Ủy ban nhân dân tỉnh:

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 2017 VÀ KẾ HOẠCH RÚT VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ 2018-2020

Đơn vị: triệu USD

Tên Dự án

Nhà tài trợ

Ngày kí hiệp định

Trị giá hiệp định

Lũy kế giải ngân đến 31/12/2016

Ước thực hiện 2017

Kế hoạch 2018

Kế hoạch 2019

Kế hoạch 2020

Tổng

Cấp phát

Vay lại từ Chính phủ

Tổng

Cấp phát

Vay lại từ Chính phủ

Tổng

Cấp phát

Vay lại từ Chính phủ

Tổng

Cấp phát

Vay lại từ Chính phủ

XDCB

HCSN

XDCB

HCSN

XDCB

HCSN

XDCB

HCSN

1. Các Chương trình, dự án đã ký hiệp định đến 30/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Dự án A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các Chương trình, dự án đang đàm phán và dự kiến sẽ ký Hiệp định trong năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

Dự án A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các Chương trình, dự án đã được phê duyệt chủ trương nhưng chưa ký hiệp định

 

 

 

 

 

 

 

Dự án A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Các đơn vị cần bn mềm xin liên hệ chị Hoàng Thu Thủy, sđt 0982033217 hoặc email hoangthuthuy@mof.gov.vn

 

BIỂU SỐ 1

Kèm theo công văn số:                        /BTC-QLN ngày     tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính

TÊN BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ CỦA NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

Đơn vị tính: 1000USD

STT

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG/DỰ ÁN

Tên nhà tài trợ (CP+PCP+QT)

Thời gian thực hiện Dự án/khoản viện trợ

Ước thực hiện năm 2017

Tổng số

Bằng tiền

ĐTPT

XDCB

SNYT

SNGD-ĐT

DSKHHGD

SNVH

SNKT

SNKH

ĐBXH

QLHC

CTMT

 

TỔNG SỐ

 

 

1 (=2+3+…+12)

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

TÊN BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Tên cơ quan chủ dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tên cơ quan chủ Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Các từ viết tắt

CP: Chính phủ

PCP: Tên và quốc tịch tổ chức phi chính phủ nước ngoài

QT: Tên tổ chức quốc tế

ĐTPT: Đầu tư phát triển

XDCB: Xây dựng cơ bản

SNYT: Sự nghiệp y tế

SNGD-ĐT: Sự nghiệp giáo dục đào tạo

DSKHHGĐ: Sự nghiệp Dân số kế hoạch hóa

SNVH: Sự nghiệp văn hóa

SNKT: Sự nghiệp kinh tế

SNKH: Sự nghiệp khoa học

ĐBXH: Đảm bảo an sinh xã hội

QLHC: Quản lý hành chính

CCMT: Chương trình mục tiêu Quốc gia

 

BIỂU SỐ 3

Kèm theo công văn số:                        /BTC-QLN ngày     tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính

TÊN BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ CỦA NƯỚC NGOÀI

Đơn vị tính: 1000USD

STT

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG/DỰ ÁN

Tên nhà tài trợ (CP+PCP+QT)

Thời gian thực hiện Dự án/khoản viện trợ

Ước thực hiện năm 2020

Tổng số

Bằng tiền

ĐTPT

XDCB

SNYT

SNGD-ĐT

DSKHHGD

SNVH

SNKT

SNKH

ĐBXH

QLHC

CTMT

 

TỔNG SỐ

 

 

1 (=2+3+…+12)

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

TÊN BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Tên cơ quan chủ dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tên cơ quan chủ Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Các từ viết tắt

CP: Chính phủ

PCP: Tên và quốc tịch tổ chức phi chính phủ nước ngoài

QT: Tên tổ chức quốc tế

ĐTPT: Đầu tư phát triển

XDCB: Xây dựng cơ bản

SNYT: Sự nghiệp y tế

SNGD-ĐT: Sự nghiệp giáo dục đào tạo

DSKHHGĐ: Sự nghiệp Dân số kế hoạch hóa

SNVH: Sự nghiệp văn hóa

SNKT: Sự nghiệp kinh tế

SNKH: Sự nghiệp khoa học

ĐBXH: Đảm bảo an sinh xã hội

QLHC: Quản lý hành chính

CCMT: Chương trình mục tiêu Quốc gia

 

BIỂU SỐ 1

Kèm theo công văn số:                        /BTC-QLN ngày     tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính

TÊN BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ CỦA NƯỚC NGOÀI NĂM 2018

Đơn vị tính: 1000USD

STT

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG/ DỰ ÁN

Tên nhà tài trợ (CP+PCP+QT)

Thời gian thực hiện Dự án/khoản viện trợ

Ước thực hiện năm 2018

Tổng số

Bằng tiền

ĐTPT

XDCB

SNYT

SNGD-ĐT

DSKHHGD

SNVH

SNKT

SNKH

ĐBXH

QLHC

CTMT

 

TỔNG SỐ

 

 

1 (=2+3+…+12)

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

TÊN BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Tên cơ quan chủ dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tên cơ quan chủ Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Các từ viết tắt

CP: Chính phủ

PCP: Tên và quốc tịch tổ chức phi chính phủ nước ngoài

QT: Tên tổ chức quốc tế

ĐTPT: Đầu tư phát triển

XDCB: Xây dựng cơ bản

SNYT: Sự nghiệp y tế

SNGD-ĐT: Sự nghiệp giáo dục đào tạo

DSKHHGĐ: Sự nghiệp Dân số kế hoạch hóa

SNVH: Sự nghiệp văn hóa

SNKT: Sự nghiệp kinh tế

SNKH: Sự nghiệp khoa học

ĐBXH: Đảm bảo an sinh xã hội

QLHC: Quản lý hành chính

CCMT: Chương trình mục tiêu Quốc gia

 

BIỂU SỐ 2

Kèm theo công văn số:                        /BTC-QLN ngày     tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính

TÊN BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ CỦA NƯỚC NGOÀI

Đơn vị tính: 1000USD

STT

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG/DỰ ÁN

Tên nhà tài trợ (CP+PCP+QT)

Thời gian thực hiện Dự án/khoản viện trợ

Ước thực hiện năm 2018

Tổng số

Bằng tiền

ĐTPT

XDCB

SNYT

SNGD-ĐT

DSKHHGD

SNVH

SNKT

SNKH

ĐBXH

QLHC

CTMT

 

TỔNG SỐ

 

 

1 (=2+3+…+12)

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

TÊN BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Tên cơ quan chủ dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tên cơ quan chủ Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Các từ viết tắt

CP: Chính phủ

PCP: Tên và quốc tịch tổ chức phi chính phủ nước ngoài

QT: Tên tổ chức quốc tế

ĐTPT: Đầu tư phát triển

XDCB: Xây dựng cơ bản

SNYT: Sự nghiệp y tế

SNGD-ĐT: Sự nghiệp giáo dục đào tạo

DSKHHGĐ: Sự nghiệp Dân số kế hoạch hóa

SNVH: Sự nghiệp văn hóa

SNKT: Sự nghiệp kinh tế

SNKH: Sự nghiệp khoa học

ĐBXH: Đảm bảo an sinh xã hội

QLHC: Quản lý hành chính

CCMT: Chương trình mục tiêu Quốc gia

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10337/BTC-QLN ngày 04/08/2017 về ước thực hiện ngày 04/08/2017 và dự kiến 2018-2020 đối với vốn vay, viện trợ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


657

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!