Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1007/QLCL-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 20/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1007/QLCL-KH
V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán NS năm 2010

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2009

HỎA TỐC

 

 

Kính gửi:

- Các Phòng, Ban thuộc Cục
- Cơ quan QLCL NLS&TS Trung bộ, Nam bộ
- Trung tâm CL NLS&TS vùng 1-6

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại văn bản số 1591/BNN-KH ngày 08/06/2009 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Cục yêu cầu các đơn vị thuộc Cục triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế năm 2010 như sau:

1. Yêu cầu xây chung:

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành năm 2010 được xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường và suy thoái kinh tế toàn cầu. Thực hiện chủ trương của Bộ, Cục yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đánh giá khách quan, trung thực tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và dự tính hoàn thành kế hoạch cả năm 2009 so với mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm và kế hoạch trung hạn 2008-2010, việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ, Cục đối với đơn vị trong thời gian qua. Cần nhìn nhận đầy đủ những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân.

b) Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009, dự báo các biến động từ nay đến cuối năm có khả năng tác động trong năm 2010 và nhiệm vụ còn lại cần hoàn thành để đạt được mục tiêu kế hoạch trung hạn 2008-2010; các đơn vị xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2010; yêu cầu thể hiện rõ mục tiêu, kết quả cần đạt được; nêu cụ thể các chương trình/dự án/hoạt động ưu tiên; tiến độ triển khai theo tháng/quý trong năm; xác định cơ cấu vốn, nguồn vốn khác nhau (bao gồm cả ngân sách nhà nước, nguồn ODA và nguồn huy động khác) đồng thời đảm bảo cân đối nguồn lực, tính khả thi thực hiện các dự án, chương trình.

2. Phân công thực hiện:

a. Các Trung tâm vùng:

- Xây dựng kế hoạch cho đơn vị theo hệ thống biểu mẫu tại Phụ lục 1

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 03/07/2009

b. Cơ quan QLCL NLS&TS Trung bộ, Nam bộ:

- Xây dựng kế hoạch cho đơn vị hệ thống biểu mẫu tại Phụ lục 2

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 03/07/2009

c. Các Phòng, Ban thuộc Cục

- Xây dựng kế hoạch cho toàn hệ thống Cục trong lĩnh vực do Phòng phụ trách theo phân công tại hệ thống biểu mẫu Phụ lục 3

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 07/07/2009

d. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Phòng Tài chính: Chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các đơn vị, xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội (P.KH-TH) và dự toán NSNN (P.Tài chính) của toàn hệ thống Cục trước ngày 09/07/2009.

Tất cả hệ thống mẫu biểu (cả file word và excel) được gửi qua hòm thư email của thủ trưởng các đơn vị và đăng trên website của Cục.

Các đơn vị gửi bản điện tử trước về địa chỉ email nafiqad@mard.gov.vn; kieuminh.nafi@mard.gov.vn; phuonglan.nafi@mard.gov.vn (riêng các Trung tâm vùng đồng gửi báo cáo Cơ quan QLCL NLS&TS Trung bộ/Nam bộ).

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Các Phó cục trưởng (để biết);
Lưu VT, KH.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Nguyễn Như Tiệp

 

Phụ lục I (word) – Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 2009 và kế hoạch PTKTXH năm 2010 của Trung tâm vùng

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG….

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: ______/QLCL…-….

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2009

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2009 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2010

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 2009

Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, dự kiến khả năng 6 tháng cuối năm, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2009. Nội dung bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, phân tích kết quả thực hiện theo từng chỉ tiêu và so với năm 2008.

Cần nêu rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những thành công và hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2009; những vấn đề đặt ra cần được giải quyết trong năm 2010.

1. Công tác tham gia xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, ATVSTP NLTS:

- Tham gia xây dựng các đề án, dự án, chương trình.

- Tham gia xây dựng VB QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

2. Công tác tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật về quản lý CL NLTS:

2.1. Về chất lượng, ATVSTP thủy sản:

2.1.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ; đào tạo tập huấn kiến thức ATVSTP thủy sản

2.1.2. Thực hiện các chương trình kiểm soát ATVSTP

2.1.3. Công tác kiểm tra điều kiện ATVS cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản

2.1.4. Công tác kiểm tra, chứng nhận chất lượng sản phẩm thủy sản

2.1.5. Công tác kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu

2.1.5. Giải quyết các rào cản TBT/SPS của thị trường nước ngoài về chất lượng thủy sản

2.2. Về chất lượng, ATVSTP nông lâm sản và muối

2.2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ; đào tạo tập huấn kiến thức ATVSTP nông lâm sản và muối

2.2.2. Thực hiện các chương trình kiểm soát ATVSTP

2.2.3. Công tác kiểm tra điều kiện ATVS cơ sở sản xuất, chế biến

2.2.5. Giải quyết các rào cản TBT/SPS của thị trường nước ngoài về chất lượng nông lâm sản và muối

3. Công tác tăng cường năng lực hoạt động:

3.1. Công tác tổ chức cán bộ

3.2. Công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm

3.3. Đầu tư, xây dựng cơ bản

- Đánh giá về công tác chỉ đạo thực hiện xây dựng cơ bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (kiểm tra, giám sát, xây dựng định mức, quản lý chất lượng….)

- Đánh giá chung về kết quả đạt được trong việc thực hiện các dự án xây dựng cơ bản do Cục làm chủ đầu tư (khối lượng, giải ngân, chất lượng, trong năm 2009 có bao nhiêu dự án đưa vào sử dụng,…)

- Những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện cần phải có giải pháp khắc phục, nguyên nhân, trách nhiệm…

3.4. Công tác cải cách hành chính:

- Đơn giản hoá thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính

- Cơ chế một cửa

- Xây dựng ISO 9001:2000

- Thực hiện Lụât phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Ứng dụng CNTT,

- …

4.6. Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính của Cục

- Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của đơn vị năm 2009.

- Những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế, tăng thêm kinh phí cho các hoạt động có tính chất đặc thù.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỦ YẾU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006-2010 TẠI KHU VỰC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ (Được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 564/QĐ-BNN ngày 22/2/2008)

1. Về chương trình kiểm soát sản xuất an toàn thuỷ sản (với chỉ tiêu giám sát là 100% vùng nuôi thủy sản chủ lực, tập trung có sản lượng hàng hoá lớn phục vụ cho chế biến công nghiệp được giám sát; 40% vùng nuôi nhỏ lẻ được giám sát dư lượng hoá chất độc hại; 100% cảng cá, cơ sở thu mua nguyên liệu sơ chế áp dụng GMP, SSOP; giảm tỉ lệ mẫu không đạt ATVSTP xuống còn 1%  đến năm 2010):

- Đánh giá khả năng thực hiện

- Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu đến 2010:

2. Về chương trình kiểm soát chất lượng nông lâm thủy sản (với chỉ tiêu giám sát đến năm 2010 là 80% tỉ lệ mẫu nông lâm thủy sản và vật tư được kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn):

- Đánh giá khả năng thực hiện

- Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu đến 2010:

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2010

Năm 2010 là năm cuối triển khai thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm 2006-2010. Kế hoạch năm 2010 phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt về hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản Việt Nam, an toàn thực phẩm gắn liền với hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

1. Một số dự báo chủ yếu (những tác động của thế giới, cả nước và khu vực quản lý đối với lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản):

Tóm tắt một số dự báo, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và hoạt động quản lý chất lượng nông lâm sản (như dịch bệnh, thiên tai; yêu cầu của các nước nhập khẩu,…)

- Về thủy sản

- Về nông, lâm sản và muối

2. Mục tiêu phát triển:

3. Chỉ số phát triển:

Trên cơ sở dự báo và kết quả hoạt động những năm vừa qua, chỉ tiêu kế hoạch đến 2010; đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 (đối với lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tại khu vực quản lý)

3.1. Về thủy sản

3.2. Về nông, lâm sản và muối

- Đối với sản phẩm trồng trọt

- Đối với sản phẩm chăn nuôi

- Muối

4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

4.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; đào tạo, nâng cao kiến thức ATVSTP

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật

- Đào tạo, tập huấn kiến thức về ATVSTP

(Kế hoạch và số liệu cần khớp với bảng kê tại Biểu số B.2.6d kèm theo)

4.2. Công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát thực hiện VB QPPL về chất lượng, ATVSTP nông lâm sản và thủy sản

4.2.1. Quản lý chất lượng, ATVSTP thủy sản

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

4.2.2. Quản lý chất lượng, ATVSTP nông, lâm sản và muối

a) Đối với sản phẩm trồng trọt

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

b) Đối với sản phẩm chăn nuôi

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

c) Đối với sản phẩm muối

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

4.2.3. Quản lý chất lượng nông sản, thủy sản phi thực phẩm

Nêu kế hoạch chi tiết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên trong 2 năm 2009-2010 (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện và đề xuất giải pháp, điều kiện triển khai)

4.3. Nâng cao năng lực hoạt động đáp ứng chức năng, nhiệm vụ mới:

4.3.1. Về năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm của toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

4.3.2. Công tác tổ chức cán bộ

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao nguồn nhân lực toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

4.3.3. Đầu tư xây dựng

Từ mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển nêu trên, đề xuất các dự án đầu tư bổ sung 2009-2010 cho đơn vị. Lưu ý thuyết minh rõ đối với từng dự án đầu tư:

- Nội dung đầu tư, tính cần thiết và thứ tự ưu tiên

- Thời gian thực hiện

- Dự kiến kinh phí

4.3.4. Cải cách hành chính

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 

Phụ lục II (word) – Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 2009 và kế hoạch PTKTXH năm 2010 của Cơ quan QLCL NLS&TS Trung bộ/Nam bộ

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
CƠ QUAN TRUNG BỘ/NAM BỘ

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: ______/QLCL…-….

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2009

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2010

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2010

1. Mục tiêu phát triển:

2. Chỉ số phát triển:

Trên cơ sở dự báo và kết quả hoạt động những năm vừa qua, chỉ tiêu kế hoạch đến 2010; đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 (đối với lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tại địa bàn quản lý)

2.1. Về thủy sản

2.2. Về nông, lâm sản và muối

- Đối với sản phẩm trồng trọt

- Đối với sản phẩm chăn nuôi

- Muối

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

3.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; đào tạo, nâng cao kiến thức ATVSTP

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật

- Đào tạo, tập huấn kiến thức về ATVSTP

(Kế hoạch và số liệu cần khớp với bảng kê tại Biểu số B.2.6d kèm theo)

3.2. Công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát thực hiện VB QPPL về chất lượng, ATVSTP nông lâm sản và thủy sản

3.2.1. Quản lý chất lượng, ATVSTP thủy sản

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

3.2.2. Quản lý chất lượng, ATVSTP nông, lâm sản và muối

a) Đối với sản phẩm trồng trọt

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

b) Đối với sản phẩm chăn nuôi

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

c) Đối với sản phẩm muối

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

3.2.3. Quản lý chất lượng nông sản, thủy sản phi thực phẩm

Nêu kế hoạch chi tiết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên trong 2 năm 2009-2010 (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện và đề xuất giải pháp, điều kiện triển khai)

3.3. Nâng cao năng lực hoạt động đáp ứng chức năng, nhiệm vụ mới:

3.3.1. Về năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm của toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

3.3.2. Công tác tổ chức cán bộ

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao nguồn nhân lực toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

3.3.3. Đầu tư xây dựng

Từ mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển nêu trên, đề xuất các dự án đầu tư bổ sung 2009-2010 cho đơn vị. Lưu ý thuyết minh rõ đối với từng dự án đầu tư:

- Nội dung đầu tư, tính cần thiết và thứ tự ưu tiên

- Thời gian thực hiện

- Dự kiến kinh phí

3.3.4. Cải cách hành chính

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 

Phụ lục III (word) – Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 2009 và kế hoạch PTKTXH năm 2010 của Cục QLCL NLS&TS

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG….
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: ______/QLCL…-….

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2009

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2009 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2010

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 2009

Các Phòng thuộc Cục đánh giá

Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, dự kiến khả năng 6 tháng cuối năm, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2009. Nội dung bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, phân tích kết quả thực hiện theo từng chỉ tiêu và so với năm 2008.

Cần nêu rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những thành công và hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2009; những vấn đề đặt ra cần được giải quyết trong năm 2010.

1. Công tác tham gia xây dựng văn bản QPPL

- Tham gia xây dựng các đề án, dự án, chương trình.

- Tham gia xây dựng VB QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Các Phòng thuộc Cục báo cáo

2. Công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra giám sát việc thực hiện VB QPPL về chất lượng nông lâm thủy sản

2.1. Về chất lượng, ATVSTP thủy sản

Phòng Chất lượng 1 báo cáo

2.1.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ; đào tạo tập huấn kiến thức ATVSTP thủy sản

2.1.2. Thực hiện các chương trình kiểm soát ATVSTP

2.1.3. Công tác kiểm tra điều kiện ATVS cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản

2.1.4. Công tác kiểm tra, chứng nhận chất lượng sản phẩm thủy sản

2.1.5. Công tác kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu

2.1.5. Giải quyết các rào cản TBT/SPS của thị trường nước ngoài về chất lượng thủy sản

2.2. Về chất lượng, ATVSTP nông lâm sản và muối

Phòng Chất lượng 2 báo cáo

2.2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ; đào tạo tập huấn kiến thức ATVSTP nông lâm sản và muối

2.2.2. Thực hiện các chương trình kiểm soát ATVSTP

2.2.3. Công tác kiểm tra điều kiện ATVS cơ sở sản xuất, chế biến

2.2.5. Giải quyết các rào cản TBT/SPS của thị trường nước ngoài về chất lượng nông lâm sản và muối

2.3. Về thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Cục báo cáo

3. Công tác tăng cường năng lực hoạt động:

3.1. Công tác tổ chức cán bộ

Văn phòng báo cáo

3.2. Công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm

Phòng Quản lý Kiểm nghiệm báo cáo

3.3. Đầu tư, xây dựng cơ bản

Ban Quản lý dự án báo cáo

- Đánh giá về công tác chỉ đạo thực hiện xây dựng cơ bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (kiểm tra, giám sát, xây dựng định mức, quản lý chất lượng….)

- Đánh giá chung về kết quả đạt được trong việc thực hiện các dự án xây dựng cơ bản do Cục làm chủ đầu tư (khối lượng, giải ngân, chất lượng, trong năm 2009 có bao nhiêu dự án đưa vào sử dụng,…)

- Những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện cần phải có giải pháp khắc phục, nguyên nhân, trách nhiệm…

3.4. Công tác cải cách hành chính:

Phòng Kế hoạch tổng hợp, Văn phòng, Thanh tra, Tài chính báo cáo

- Đơn giản hoá thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính

- Cơ chế một cửa

- Xây dựng ISO 9001:2000

- Thực hiện Lụât phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Ứng dụng CNTT,

4. Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính

Phòng Tài chính báo cáo

- Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của đơn vị năm 2009.

- Những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế, tăng thêm kinh phí cho các hoạt động có tính chất đặc thù.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỦ YẾU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006-2010 TẠI KHU VỰC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ (Được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 564/QĐ-BNN ngày 22/2/2008)

1. Về chương trình kiểm soát sản xuất an toàn thuỷ sản (với chỉ tiêu giám sát là 100% vùng nuôi thủy sản chủ lực, tập trung có sản lượng hàng hoá lớn phục vụ cho chế biến công nghiệp được giám sát; 40% vùng nuôi nhỏ lẻ được giám sát dư lượng hoá chất độc hại; 100% cảng cá, cơ sở thu mua nguyên liệu sơ chế áp dụng GMP, SSOP; giảm tỉ lệ mẫu không đạt ATVSTP xuống còn 1%  đến năm 2010):

Phòng Chất lượng 1

- Đánh giá khả năng thực hiện

- Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu đến 2010:

2. Về chương trình kiểm soát chất lượng nông lâm thủy sản (với chỉ tiêu giám sát đến năm 2010 là 80% tỉ lệ mẫu nông lâm thủy sản và vật tư được kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn):

Phòng Chất lượng 2

- Đánh giá khả năng thực hiện

- Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu đến 2010:

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2010

Năm 2010 là năm cuối triển khai thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm 2006-2010. Kế hoạch năm 2010 phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt về hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản Việt Nam, an toàn thực phẩm gắn liền với hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

1. Một số dự báo chủ yếu (những tác động của thế giới, cả nước và khu vực quản lý đối với lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản):

Tóm tắt một số dự báo, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và hoạt động quản lý chất lượng nông lâm sản (như dịch bệnh, thiên tai; yêu cầu của các nước nhập khẩu,…)

- Về thủy sản

Phòng Chất lượng 1

- Về nông, lâm sản và muối

Phòng Chất lượng 2

2. Mục tiêu phát triển:

Các Phòng thuộc Cục chú ý bám sát với nội dung của khung logic tại Phụ lục III excel của từng phòng

3. Chỉ số phát triển:

Trên cơ sở dự báo và kết quả hoạt động những năm vừa qua, chỉ tiêu kế hoạch đến 2010; đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 (đối với lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tại khu vực quản lý)

3.1. Về thủy sản

Phòng Chất lượng 1

3.2. Về nông, lâm sản và muối

Phòng Chất lượng 2

- Đối với sản phẩm trồng trọt

- Đối với sản phẩm chăn nuôi

- Muối

3.3. Về tăng cường năng lực quản lý

Các Phòng thuộc Cục

4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

4.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; đào tạo, nâng cao kiến thức ATVSTP

Các Phòng thuộc Cục

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật

- Đào tạo, tập huấn kiến thức về ATVSTP

(Kế hoạch và số liệu cần khớp với bảng kê tại Biểu số B.2.6d kèm theo)

4.2. Công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát thực hiện VB QPPL về chất lượng, ATVSTP nông lâm sản và thủy sản

4.2.1. Quản lý chất lượng, ATVSTP thủy sản

Phòng Chất lượng 1

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

4.2.2. Quản lý chất lượng, ATVSTP nông, lâm sản và muối

Phòng Chất lượng 2

a) Đối với sản phẩm trồng trọt

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

b) Đối với sản phẩm chăn nuôi

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

- ….

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

c) Đối với sản phẩm muối

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát ATVSTP trong toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất an toàn

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

Nêu kế hoạch thực hiện chi tiết (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện 2009-2010 và đề xuất điều kiện triển khai)

4.2.3. Quản lý chất lượng nông sản, thủy sản phi thực phẩm

Phòng Chất lượng 1, 2

Nêu kế hoạch chi tiết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên trong 2 năm 2009-2010 (bao gồm nhiệm vụ, bước triển khai, lộ trình thực hiện và đề xuất giải pháp, điều kiện triển khai)

4.2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Cục

4.3. Nâng cao năng lực hoạt động đáp ứng chức năng, nhiệm vụ mới:

4.3.1. Về năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm

Phòng Quản lý Kiểm nghiệm

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm của toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

4.3.2. Công tác tổ chức cán bộ

Văn phòng

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao nguồn nhân lực toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

4.3.3. Đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án

Từ mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển nêu trên, đề xuất các dự án đầu tư bổ sung 2009-2010 cho đơn vị. Lưu ý thuyết minh rõ đối với từng dự án đầu tư:

- Nội dung đầu tư, tính cần thiết và thứ tự ưu tiên

- Thời gian thực hiện

- Dự kiến kinh phí

4.3.4. Cải cách hành chính

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

4.3.5. Quản lý tài chính

Phòng Tài chính

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Các Phòng thuộc Cục

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1007/QLCL-KH ngày 20/06/2009 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2010 do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.663

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74