Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4968/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 22/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4968/VPCP-KGVX
V/v góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến cho Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc góp vốn, liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp (văn bản 15576/BTC-TCDN ngày 22 tháng 12 năm 2008); ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ (văn bản số 1291/BKHCN-SHTT ngày 29/5/2009), ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 1813/BTP-PLDSKT ngày 8/6/2009), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc sử dụng nhãn hiệu để góp vốn kinh doanh, áp dụng thí điểm cho Tập đoàn Vinashin. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn việc sử dụng giá trị quyền sở hữu trí tuệ để góp vốn áp dụng cho các doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&CN, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ; Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4968/VPCP-KGVX ngày 22/07/2009 về việc góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.366
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60