Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1123/HTQTCT-HT năm 2017 về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Số hiệu: 1123/HTQTCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 10/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/HTQTCT-HT
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo nhiệm vụ được phân công trong CTHĐQG, Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện CTHĐQG của các ngành, các cấp. Các bộ, cơ quan khác ở trung ương có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình định kỳ hàng năm (hoặc theo yêu cầu) về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến việc Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, ngày 30/10/2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 5007/BTP-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018; trong Đ cương báo cáo kèm theo Công văn số 5007/BTP-VP , đối với lĩnh vực hộ tịch, có đề nghị các địa phương nhấn mạnh, đánh giá kết quả triển khai thi hành Luật hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành; việc triển khai thực hiện CTHĐQG của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 (Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Th tướng Chính phủ).

Tuy nhiên, để bảo đảm có đủ thông tin phục vụ tổng hợp, xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện CTHĐQG, đề nghị Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh, xây dựng Báo cáo đúng tiến độ, trong đó, đối với nội dung liên quan đến lĩnh vực hộ tịch cần có đầy đủ các thông tin sau:

1. Kết quả triển khai thi hành Luật hộ tịch năm 2017 (công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch...).

2. Công tác chỉ đạo triển khai việc thực hiện CTHĐQG (ban hành Kế hoạch thực hiện CTHĐQG, thành lập Ban chỉ đạo (nếu có), các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn...).

3. Việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp; cập nhật thông tin về: tổng số công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn (công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện), số lượng/tỷ lệ công chức chưa đạt trình độ chuyên môn theo quy định của Luật hộ tịch, số lượng/tỷ lệ công chức làm công tác hộ tịch phải kiêm nhiệm công tác khác, việc sử dụng biên chế công chức tư pháp - hộ tịch làm nhiệm vụ khác...

4. Việc trang bị máy tính, kết nối mạng Internet, máy in phục vụ cho công tác đăng ký hộ tịch tại các cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương (số lượng/tỷ lệ đơn vị được bố trí máy tính phục vụ riêng cho công tác đăng ký hộ tịch, số lượng/tỷ lệ các đơn vị được bảo đảm kết nối mạng Internet; đơn vị chưa có điện lưới, chưa có mạng Internet...).

5. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật hộ tịch, CTHĐQG; các giải pháp để triển khai có hiệu quả Luật hộ tịch, CTHĐQG tại địa phương trong năm 2018.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thông tin để Sở Tư pháp biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
- UBND tỉnh, thành phố (để chỉ đạo);
- PCT Trần Thị Lệ Hoa (để biết)
- Lưu
: VT (Lâm)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1123/HTQTCT-HT năm 2017 về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


521
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102