Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 34/CV-NHNN1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 07/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/CV-NHNN1

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 34/CV-NHNN1 NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ VIỆC CHO VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN ĐỐI VỚI CBCNV VÀ THU NỢ TỪ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Trước tháng 12/1999, một số tổ chức tín dụng có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện việc cho vay đối với cán bộ công nhân viên và thu nợ vay từ tiền lương, trợ cấp và các khoản thu nhập thường xuyên khác. Đây là một hình thức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo Điều 52 của Luật Các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên cho đến thời điểm nói trên, Chính phủ chưa có quy định cụ thể về cho vay không có bảo đảm bằng tài sản nên việc bảo đảm tiền vay vẫn thực hiện theo Quy chế cầm cố, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng ban hành theo Quyết định số 217/QĐ-NH1 ngày 17/8/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, vì vậy việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Xét thấy nhu cầu vay vốn này là hợp lý và phù hợp với chủ trường kích cầu mở rộng cho vay tiêu dùng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã trao đổi ý kiến với một số cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức đại diện quyền lợi của người lao động, nhằm tạo sự nhất trí trước khi trình Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thực hiện.

Tuy nhiên do ý kiến các cơ quan trên chưa đồng tình với chủ trương này nên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 938/CV-CSTT3 ngày 3/12/1999, đề nghị các tổ chức tín dụng trước mắt chưa thực hiện cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với cán bộ công nhân viên (CBCNV) và thu nợ từ tiền lương, trợ cấp và các khoản thu nhập thường xuyên khác.

Ngày 29/12/1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 178/1999/NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 13/01/2000, trong đó có các quy định về cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. Trên cơ sở Nghị định này và nhu cầu thực tế cho vay CBCNV hiện nay, để việc triển khai thực hiện được thuận lợi, góp phần mở rộng tín dụng và đáp ứng nhu cầu vốn cho CBCNV, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với CBCNV và thu nợ từ nguồn thu nhập thường xuyên (sau đây gọi tắt là thu nhập) như sau:

1. Các tổ chức tín dụng chủ động xem xét quyết định việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với CBCNV phù hợp với Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và quy định của Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cho vay không có bảo đảm bằng tài sản trên nguyên tắc đảm bảo thu hồi nợ vay và tự chịu trách nhiệm.

2. Điều kiện cho vay đối với CBCNV:

a) Có năng lực pháp luật và năng lực hàng vi dân sự, có tín nhiệm đối với tổ chức tín dụng cho vay trong việc sử dụng vốn vay và trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi. Đối với CBCNV vay lần đầu cần có ý kiến đồng ý của cơ quan quản lý lao động hoặc cơ quan quản lý và chi trả thu nhập.

b) Có dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có khả năng hoàn trả nợ; hoặc có dự án, phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. Người vay vốn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc sử dụng vốn vay đúng cam kết.

d) Có thu nhập về tiền lương, trợ cấp hoặc các hình thức khác do một cơ quan, tổ chức trả thường xuyên, ổn định trong một thời hạn nhất định theo yêu cầu của tổ chức tín dụng để đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

đ) Cam kết thực hiện biện pháp đảm bảo bằng tài sản theo yêu cầu của tổ chức tín dụng nếu CBCNV sử dụng vốn vay không cam kết trong hợp đồng tín dụng; cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện được các biện pháp bảo đảm bằng tài sản quy định tại điểm này.

3. Tổ chức tín dụng quy định mức dư nợ tối đa cho vay một CBCNV không có bảo đảm bằng tài sản trên cơ sở nguồn vốn của mình, mức độ tín nhiệm, mức độ thu nhập thường xuyên của người vay so với giá trị khoản vay và các khả năng tài chính khác mà người vay có thể và cam kết dùng để trả nợ.

4. Tổ chức tín dụng không được cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với CBCNV là: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (giám đốc), Phó tổng giám đốc (phó giám đốc) của tổ chức tín dụng cho vay; Người thẩm định, xét duyệt cho vay; Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (giám đốc) tổ chức tín dụng cho vay.

5. Mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với CBCNV của một tổ chức tín dụng không được vượt quá mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổng mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản.

6. Tổ chức tín dụng có thể thoả thuận với người vay vốn và cơ quan, tổ chức quản lý CBCNV hoặc quản lý chi trả thu nhập về việc CBCNV uỷ quyền cho các cơ quan nói trên trả nợ theo cam kết cho tổ chức tín dụng từ nguồn thu nhập của mình.

7. Khi cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với CBCNV, các tổ chức tín dụng cần đảm bảo sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, đồng thời thực hiện công bố công khai các điều kiện thủ tục vay vốn, có sự giải thích tuyên truyền thích đáng để tạo sự đồng thuận của cơ quan quản lý lao động, quản lý và chi trả thu nhập và tổ chức công đoàn tại nơi người vay đang lao động hoặc cư trú.

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 14/1/2000 và thay thế công văn số 938/CV-CSTT3 ngày 3/12/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Căn cứ nội dung công văn này các tổ chức tín dụng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện trong hệ thống. Các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cần phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét xử lý.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness

No. 34/CV-NHNN1
On lending without security to public employees and collecting payment from salaries, allowances and other regular incomes.

Hanoi, January 07th , 2000

To: Credit Institutions

Before December, 1999 several credit institutions submitted a request to the State Bank of Vietnam for a permission to provide credit to public employees and to collect payment from their salaries, allowance and other regular incomes. This type of lending is regarded as lending without asset-backed security under the provision in the Article 52 of the Law on credit institutions. However, by that time since there has been any specific regulation by the Government on lending without asset-backed security, securing measures against loans are subject to the Regulation 217/QD-NH1 on the mortgage, pledge, and guarantee, issued by the Governor of the State Bank of Vietnam on August 17th, 1996. As such, there has not been adequate legal framework for conducting loans without security. Since this type of borrowing is in need and in line with a policy of the Government in expansion of consumer credit, the State Bank of Vietnam has consulted with several State-management Authorities and Organization representing employees for getting consensus prior to a submission to Prime Minister for an approval.

However, because of different opinions of other authorities, the State Bank of Vietnam has issued a dispatch No. 938/CV-CSTT3 on December 3, 1999 asking credit institutions not to conduct lending without security to public employees and collecting payment from salaries, allowances and other regular incomes.

On December, 29th, 1999 the Government issued Decree No.178/1999/ND-CP on securing measures for credit of credit institutions, which shall be effective from 13 Jan, 2000. The decree also provides for lending without security. Based on this Decree and on the real demand of lending to public employees, with the aim of contributing to the credit expansion and of meeting financial demand of public employees, the State Bank of Vietnam issues a guidance to credit institutions for conducting loans without security to public employees and collecting payment from regular income as follows:

1. Credit institutions shall take initiative in making decision on lending to public employees without security in an accordance with the Regulation on lending by credit institutions to customers and with regulations of the Government and the Governor of the State Bank of Vietnam on lending without security in the principle of recovery of loans and being self-accountable.

2. Conditions of public employees for borrowing:

a. Having legal competence and competence for civil conducts, having reputation on using loans and making payments, including principal and interest payment on time. For those employees who borrow for the first time, the consent of the management authorities or the authorities, which manage and make payment of employees' income is required.

b. Having investment, production, business or service projects which are feasible and repayable or having projects or plan for consuming which are in line with applicable laws

c. Objectives of using loans are legal. Borrowers shall have responsibility before laws on using loans in accordance with their commitment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd. Having commitment on securing by assets as requested by credit institution in the case of using loans which are not committed in the loan contract; having commitment in making payment before the due date if they are unable to conduct securing measures by assets as provided for in this paragraph.

3. Credit institution shall prescribe a limit of lending to a single public employee without security on a basis of their financing sources, the creditworthiness, the level of regular income of borrowers against the loan and other financial sources which the borrower could use and commit for making payment.

4. Credit institution shall not provide loan without security to public employees who are members of Board of directors, of Board of controllers, General director (director), vice general director of their institutions; to appraisal officers, approval officers, parents, spouses, children of members of Board of Directors, Board of controllers, General director of the credit institution.

5. The amount of loan without security provided to public employees of a credit institution shall not exceed the level prescribed by the State Bank of Vietnam on the total loans without security.

6. Credit institutions may come to agreement with the borrower and the borrowers' management organizations or institutions which manage and make payment to public employees on the assignment of power of attorney of public employees to the above-mentioned institutions for making payment to credit institutions as committed from employees' income.

7. When lending to public employees without asset security, credit institutions should ensure the equity on the rights and obligations of each party as provided for by the Law on credit institutions and should publicly disclose conditions for borrowing and explain to employee-management organization which manage and make payment to employees and to the Trade Union of the borrower for having their support.

This official dispatch shall be effective from 14 January, 2000 and shall replace the dispatch No.938/CV-CSTT3 issued on 3 Dec, 1999 by the State Bank of Vietnam.

Based on the content of this dispatch, credit institutions shall issue guidance for implementation within their system. Problems in implementation should be informed timely to the State Bank of Vietnam for solution.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 34/CV-NHNN1 ngày 07/01/2000 về việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với CBCNV và thu nợ từ tiền lương, trợ cấp và các khoản thu nhập khác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.491

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228