Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8995/BKHĐT-KTNN năm 2017 về xử lý dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 8995/BKHĐT-KTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 02/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8995/BKHĐT-KTNN
V/v xử lý các dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ văn bản số 11213/VPCP-KTTH ngày 21/10/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc xử các dự án di dân thiên tai và di dân tự do cấp bách năm 2016, 2017 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 7221/BKHĐT-KTNN ngày 01/9/2017, kèm theo danh mục dự án của các địa phương), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các tỉnh:

1. Chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương (trong đó có nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương) và huy động các nguồn vốn hợp khác trên địa bàn thực hiện các dự án di dân thiên tai và di dân tự do cấp bách đã đề nghị Trung ương hỗ trợ năm 2016, 2017 (danh mục dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ kèm theo).

2. Trường hợp đã sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương năm 2017 để thực hiện nhưng còn thiếu vốn để hoàn thành dự án năm 2018, Tỉnh rà soát danh mục dự án báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Ủy ban Dân tộc trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để UBND tỉnh chủ động thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (danh sách kèm theo);
- VPCP;
- Các Bộ: TC, NN&PTNT;
- UB Dân tộc;
- Sở KHĐT;
- Lưu: VT, KTNN, D
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHI TIẾT THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN DÂN DI CƯ TỰ DO, THIÊN TAI CẤP BÁCH NĂM 2016, 2017
(Kèm theo công văn số: 8995/BKHĐT-KTNN ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên Dự án

QĐ phê duyệt: ngày, tháng, năm

Tổng vốn đầu tư được duyệt

Số vốn còn thiếu

Văn bản đề nghị của địa phương

Số vốn các địa phương đề nghị hỗ trợ

Bộ KHĐT đề nghị hỗ trợ

Ghi chú

Tổng số

Trong đó NSTW

 

ĐIỆN BIÊN

 

35.700

-

-

 

35.700

20.000

 

 

Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Tin Tốc, xã Mường Lói

985, 26/9/11

35.700

 

 

3948, 22/12/16,

35.700

20.000

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8995/BKHĐT-KTNN năm 2017 về xử lý dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


248
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102