Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8528/BNN-TY năm 2016 xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 8528/BNN-TY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8528/BNN-TY
V/v xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trọng điểm về nuôi thủy sản.

Theo báo cáo của các địa phương, trong 8 tháng đầu năm 2016 tình hình dịch bệnh thủy sản có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2015 nhưng vẫn diễn ra hết sức phức tạp, cụ thể: Tổng diện tích nuôi tôm bị bệnh là 7.948,56 ha (giảm 46,92% so với cùng kỳ năm 2015 có tổng diện tích bị bệnh là 14.974,68 ha); trong đó diện tích bị bệnh đốm trắng là 2.627,48 ha, chiếm 0,41% và diện tích bị bệnh hoại tử gan tụy cấp là 4.511,89 ha; chiếm 0,71% tổng diện tích thả nuôi của các tỉnh. Tổng diện tích nuôi cá tra bị thiệt hại là 296,86 ha (giảm 41,44% so với cùng kỳ năm 2015 có diện tích bị thiệt hại là 506,92 ha), trong đó diện tích bị bệnh gan thận mủ là 62,76 ha, chiếm 1,6% và diện tích bị bệnh xuất huyết là 173,81 ha; chiếm 4,42% tổng diện tích thả nuôi của các tỉnh. Dịch bệnh ở các loài thủy sản khác vẫn xảy ra phạm vi rộng, gây thiệt hại lớn về kinh tế của người dân và ngân sách nhà nước.

Mặc dù diện tích thiệt hại do dịch bệnh có chiều hướng giảm so với năm 2015 nhưng sự biến đổi bất lợi của thời tiết, nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường dẫn đến mối nguy bùng phát dịch bệnh tăng cao. Nguyên nhân chủ quan bao gồm: (1) Một sđịa phương chưa tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 (trước đây Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT) và nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo rất cụ thể của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (2) Nhiều địa phương không có kế hoạch phòng, chống dịch bệnh hoặc có nhưng không bố trí kinh phí hoặc có bố trí nhưng lượng kinh phí không đủ để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (tổng kinh phí của các tỉnh, thành phố đã bố trí là 42,6 tỷ đồng, không đáp ứng yêu cu đ phòng, chng dịch bệnh thủy sản năm 2016); (3) Công tác thú y thủy sản còn rất nhiều khó khăn, tồn tại, bất cập, đặc biệt là tại tuyến huyện, tuyến xã; (4) Người nuôi trồng thủy sản chưa biết hoặc có biết nhưng không thực hiện các quy định, hướng dẫn về quản lý nuôi, phòng, chống dịch bệnh.

Đtriển khai có hiệu quả việc phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo đúng quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; đồng thời để giảm thiu thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản và đáp ng yêu cầu của các nước nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản từ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm về nuôi thủy sản (tôm, cá và nhuyễn thể) chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ tình hình nuôi trồng thủy sản và tình hình dịch bệnh thủy sản của địa phương, khẩn trương xây dựng, phê duyệt và bố trí đủ lượng kinh phí để triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2017 theo quy định của Luật thú y và Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT (các Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 27Điều 28 đã quy định cụ thể về việc xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện); gửi bản kế hoạch đã được phê duyệt về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) trước ngày 30/11/2016 để theo dõi và phối hợp chỉ đạo thực hiện.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 4361/CT-BNN-TY ngày 30/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản.

3. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và chứng nhận cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

4. Tổ chức thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh trên cá tra, giai đoạn 2015 - 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 4995/QĐ-BNN-TY ngày 20/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ tr
ưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Tổng cục Thủy sản (để t/h);
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (đ
t/h);
- Sở NN&PTNT, CCTY/CCCNTY, CCNTTS/CCTS các tỉnh, thành phố (để
t/h);
- L
ưu VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8528/BNN-TY năm 2016 xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


576

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196