Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7854/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 07/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7854/VPCP-KTN
V/v phê duyệt Đề án đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 22/TTr-BTNMT ngày 23 tháng 5 năm 2011, số 3332/BTNMT-KH ngày 07 tháng 9 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp tại cuộc họp ngày 26 tháng 10 năm 2011 về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường dừng xây dựng Đề án kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung, mục tiêu của Đề án "Điều tra, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và xây dựng khung chính sách tổng thể đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường" do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm việc triển khai có hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KGVX, TH ;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7854/VPCP-KTN ngày 07/11/2011 phê duyệt Đề án đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.394

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!