Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 561/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 26/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 561/VPCP-KGVX
V/v rà soát các CTMTQG

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội (văn bản số 416/UBTVQH12 ngày 15 tháng 01 năm 2011) về phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 và chuẩn bị danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia rà soát các Dự án thành phần thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 để bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo về mục tiêu, nhiệm vụ giữa các chương trình. Đồng thời, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xác định danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 trình Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội quyết định theo quy định.

- Các Bộ quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng tiêu chí, định mức làm căn cứ phân bổ vốn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Y tế, NN&PTNT,
- VPCP: BTCN, các PCN;
 các Vụ: KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3). Nh 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 561/VPCP-KGVX ngày 26/01/2011 về rà soát Chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.156

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!