Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5391/BNN-KH năm 2019 triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định 678/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5391/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 29/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5391/BNN-KH
V/v triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định 678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh………………………

Thực hiện Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đến năm 2020 (gọi tắt là Bộ tiêu chí), Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT 63 tỉnh/thành phố triển khai thực hiện Bộ tiêu chí. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng Cục Thống kê) xây dựng và ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí tại Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH ngày 08/3/2019. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tổng Cục Thống kê tính toán, công bố số liệu cho 9 tiêu chí (từ tiêu chí 1 đến 8 và số 15) cho cả nước và 63 tỉnh/thành phố. Các tiêu chí còn lại (từ số 9-14) giao UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW chỉ đạo các cơ quan chức năng (Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thống kê, Sở Lao động thương binh và xã hội,…) tổng hợp số liệu, tính toán và phê duyệt, công bố kết quả, gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, với sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” (viết tắt là Dự án MECARP), Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thí điểm tính toán 6 tiêu chí (từ tiêu chí số 9 đến 14) ở 8 tỉnh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Lâm Đồng và Đồng Tháp). Kết quả tính toán ở 8 tỉnh khẳng định việc tính toán 6 tiêu chí trên là khả thi và có thể mở rộng áp dụng ở tất cả 63 tỉnh/thành phố (Số liệu và kinh nghiệm triển khai của 8 tỉnh thí điểm đã được tổng hợp đưa lên trên trang Web của Vụ Kế hoạch www.vukehoach.mard.gov.vn và tại địa chỉ facebook: https://www.facebook.com/groups/tccnn).

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thống kê, Sở Lao động thương binh và Xã hội,…) căn cứ vào Sổ tay hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH ngày 08/3/2019, tiến hành tính toán và phê duyệt, báo cáo kết quả thực hiện 6 tiêu chí (từ tiêu chí số 9 đến 14) theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo (Số liệu tính toán đề nghị thu thập từ năm 2013 (nếu có), nhưng bắt buộc phải tính cho 3 năm 2017 - 2019) gửi về Văn phòng thường trực Tái cơ cấu nông nghiệp – Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT trong Quý I/2020.

2. Các Sở Nông nghiệp và PTNT nếu cần hỗ trợ để tính toán 6 tiêu chí, đề nghị gửi yêu cầu qua phiếu khảo sát tại Phụ lục II kèm theo trước ngày 15/8/2019 làm cơ sở để Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp nhu cầu và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các tỉnh.

3. Trong quá trình tính toán, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT để kịp thời hỗ trợ, giải quyết./.

(Ý kiến có thể gửi bằng văn bản, chia sẻ thông qua trang facebook: https://www.facebook.com/groups/tccnn hoặc trực tiếp liên hệ: Bà Nguyễn Hoàng Linh ĐT: 0912.143.448 – Email: vptccnn.tw@mard.gov.vn; Bà Nguyễn Thúy Nga, ĐT: 0904.021.410 – Email: ntnga02@gmail.com).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở NN&PTNT 63 tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

PHỤ LỤC I:

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH
(Kèm theo Công văn số 5391/BNN-KH ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tiêu chí

Đơn vị tính

Chỉ tiêu đến năm 2020 (theo QĐ 678/QĐ-TTg)

Kết quả thực hiện năm 2013

Kết quả thực hiện năm 20…

Kết quả thực hiện năm 20…

Nguồn số liệu

Ghi chú

Tiêu chí số 9

Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí số 10

Tỷ lệ giá trị sản phẩm NLTS được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí số 11

Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí số 12

Tỷ lệ diện tích rừng sản xuất được quản lý bền vững có xác nhận

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí số 13

Tỷ lệ nông dân được đào tạo nghề nông

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí số 14

Tỷ lệ nữ trong số nông dân được đào tạo nghề nông

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II:

MẪU YÊU CẦU HỖ TRỢ TÍNH TOÁN BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số 5391/BNN-KH ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tiêu chí

Khó khăn (nêu vắn tắt khó khăn vướng mắc chính)

Yêu cầu hỗ trợ (ghi rõ hình thức: Tập huấn, hướng dẫn từ xa hoặc hướng dẫn tại tỉnh)

Ghi chú

Tiêu chí số 9

Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết

 

 

 

Tiêu chí số 10

Tỷ lệ giá trị sản phẩm NLTS được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương

 

 

 

Tiêu chí số 11

Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm

 

 

 

Tiêu chí số 12

Tỷ lệ diện tích rừng sản xuất được quản lý bền vững có xác nhận

 

 

 

Tiêu chí số 13

Tỷ lệ nông dân được đào tạo nghề nông

 

 

 

Tiêu chí số 14

Tỷ lệ nữ trong số nông dân được đào tạo nghề nông

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5391/BNN-KH năm 2019 triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định 678/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


172

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196