Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 526/BNV-CCVC ngày 19/3/2003 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 526/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 19/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 526/BNV-CCVC
V/v thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Tổng công ty 91.

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (sau đây gọi chung là Quy chế bổ nhiệm), Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là Bộ, Tỉnh và Tổng công ty) chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1. Kể từ ngày Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan, đoan vị và doanh nghiệp của nhà nước thuộc các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty đều phải thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, công chức lãnh đạo phải đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, trách nhiệm và thẩm quyền quy định của Đảng và Nhà nước.

3. Đối với các ngành hoặc các cơ quan, đơn vị đặc thù cần quy định thời hạn mỗ lần bổ nhiệm dưới 5 năm, đê nghị các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty có văn bản gửi về Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi thực hiện.

4. Các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty cần tiến hành rà soát và xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại những cán bộ, công chức lãnh đạo đã có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên (tính từ khi có quyết định bổ nhiệm đến thời điểm Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành), kể cả những cán bộ, công chức lãnh đạo còn từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu thuộc điểm 2 Điều 10 của Quy chế bổ nhiệm han hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo còn dưới 2 năm công tác thì đến tuổi nghỉ hưu, thuộc điểm 3 Điều 10 của Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phải làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét ra quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu mới được tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhận.

Hàng năm, vào tháng 12, các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty làm báo cáo về việc thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo số liệu thống kê theo hướng dẫn tại mẫu số 1, số 2 và mẫu số 3 (gửi kèm theo công văn này) gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Riêng đối với năm 2003, các Bộ, Tỉnh, Tổng công ty cần tiến hành xong việc bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo nói tại điểm 4 của công văn này trước ngày 30 tháng 9 năm 2003.

5. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo không bổ nhiệm lại, đề nghị các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty căn cứ vào yêu cầu công tác để bố trí phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, đảm bảo ổn định trong cơ quan, đơn vị.

Đề nghị lãnh đạo Bộ, Tỉnh và Tổng công ty chỉ đạo tốt việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức lãnh đạo theo Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu  có gì vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đỗ Quang Trung

Bộ, ngành, tỉnh: .....................

Tổng công ty: ........................

Biểu số 1

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁN BỘ, CПNG CHỨC LÃNH ĐẠO ĐƯỢC BỔ NHIỆM LẠI

TT

Họ và tên

Chức vụ được bổ nhiệm lại

Thời điểm được bổ nhiệm lại

Hệ số phụ cấp lãnh đạo

Ghi chú

Số  QĐ

Ngày tháng

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              NGƯỜI LẬP BIỂU                                        THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ      (Ký tên)            (Ký tên, đóng dấu)

 

Bộ, ngành, tỉnh: .....................

Tổng công ty: ........................

Biểu số 2

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CÒN DƯỚI 02 NĂM  ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

(theo quy định tại điểm 3 Điều 10 của QĐ số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm  sinh

Chức vụ được quyết định kéo dài đến tuổi nghỉ hưu

Thời gian kéo dài từ tháng/năm đến tháng/năm

Hệ số phụ cấp lãnh đạo

Số QĐ của cấp có thẩm quyền

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              NGƯỜI LẬP BIỂU                                            THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ      (Ký tên)            (Ký tiên, đóng dấu)

Ghi chú: Cột 7: Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

 

Bộ, ngành, tỉnh: .....................

Tổng công ty: ........................

Biểu số 3

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO KHÔNG ĐƯỢC  BỔ NHIỆM LẠI HOẶC KHÔNG ĐƯỢC KÉO DÀI  THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ không được bổ nhiệm lại hoặc không được kéo dài

Số QĐ của cấp có thẩm quyền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              NGƯỜI LẬP BIỂU                                            THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ      (Ký tên)            (Ký tiên, đóng dấu)

Ghi chú: Cột 6: Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền về việc không bổ nhiệm lại hoặc không kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 526/BNV-CCVC ngày 19/3/2003 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121