Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5099/BNV-TCPCP 2017 công tác đối ngoại nhân dân 2011 đến nay

Số hiệu: 5099/BNV-TCPCP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5099/BNV-TCPCP
V/v tình hình công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011 đến nay

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiệp ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 345/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc trước mắt giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án triển khai nhiệm vụ đầu mối giúp Chính phủ theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân (sau đây gọi tắt là Đề án), ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ Nội vụ đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án để triển khai Thông báo s 345/TB-VPCP.

Để triển khai kịp thời xây dựng Đán, Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị Quý cơ quan chia sẻ, đánh giá tình hình thực hiện công tác đi ngoại nhân dân trong phạm vi, lĩnh vực chuyên ngành của Quý cơ quan; đánh giá việc thực hiện theo dõi, tổng hợp, tình hình phối hợp hiện nay, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý ở Trung ương và các địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011 đến nay để có cơ sở, đủ thông tin chuẩn bị báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án và Quy chế (mẫu gửi kèm theo).

Văn bản của Quý cơ quan xin gửi về thường trực Ban Chỉ đạo Đề án - Bộ Nội vụ trước ngày 06 tháng 10 năm 2017 để nghiên cứu, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCPCP, TM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

 

Mu s 2

Tên cơ quan
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017

 

Kính gửi:

 

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY

1. Việc thực hiện văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác đi ngoại nhân dân trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành

2. Đánh giá việc thực hiện theo dõi, tổng hợp, phối hợp trao đổi thông tin, tình hình phối hợp hiện nay giữa các cơ quan quản lý ở Trung ương và các địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân

3. Ưu điểm

4. Hạn chế

5. Khó khăn

6. Nguyên nhân

7. Các vấn đề đặt ra

II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ Đ XUT GIAO CƠ QUAN LÀM ĐẦU MỐI GIÚP CHÍNH PHỦ THEO DÕI, TNG HỢP, TRAO ĐI THÔNG TIN GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

1. Phương hướng

2. Điều kiện đảm bảo

3. Giải pháp thực hiện

4. Đề xuất, kiến nghị

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5099/BNV-TCPCP ngày 22/09/2017 về tình hình công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011 đến nay do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


629

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!