Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4896/KH-QHKH ngày 02/05/2002 của Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tổ chức kê khai, đăng ký tình hình thực hiện dự án kinh doanh nhà ở, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4896/KH-QHKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Địa chính - Nhà đất Người ký: Trần Thế Ngọc
Ngày ban hành: 02/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ ĐỊA CHÍNH NHÀ ĐẤT
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4896/KH-QHKH

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2002

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN KINH DOANH NHÀ Ở, KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại điểm 3 của Chị thị số 08/2002/CT-UB ngày 22/04/2002 về chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà - đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu "Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Chỉ thị này, chủ đầu tư dự án kinh doanh nhà ở trên địa bàn thành phố phải tự kiểm tra, chấn chỉnh và báo cáo kê khai, đăng ký lại tình hình đầu tư có sử dụng đất cho Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất", để thực hiện nội dung nêu trên Sở Địa chính - Nhà đất tổ chức triển khai kế hoạch kê khai, đăng ký như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1- Việc tổ chức kê khai, đăng ký tình hình thực hiện dự án kinh doanh nhà ở và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu nhà ở nhằm góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển đầu tư đúng quy hoạch, phát huy hiệu quả sử dụng và góp phần ổn định trật tự và an toàn xã hội.

2- Việc kê khai, đăng ký phải được tổ chức gọn nhẹ, chu đáo, chặt chẽ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư kinh doanh nhà ở, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu nhà ở có sử dụng đất.

3- Quan kê khai, đăng ký, đề xuất Trung ương và UBND thành phố các biện pháp quản lý thường xuyên lâu dài, hoàn thiện các chính sách phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh.

II/ CÁC QUY ĐỊNH VỀ KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ:

1- Về thời gian thực hiện việc kê khai, đăng ký:

1.1- Từ 22/4/2002 đến 03/5/2002:

Thành lập Tổ chỉ đạo kê khai đăng ký của Sở Địa chính - Nhà đất, lập kế hoạch, chuẩn bị biểu mẫu; thông báo cho các chủ đầu tư (trên báo đài và qua đường bưu điện - đối với các dự án đã có quyết định giao đất).

1.2- Từ 04/5/2002 đến 22/5/2002:

Tổ chức hướng dẫn (tập trung) cho các chủ đầu tư cách ghi biểu kê khai đăng ký và các vấn đề khác liên quan; thu nhận biểu kê khai đăng ký và cập nhật; rà soát và giải quyết các trường hợp chưa kê khai đăng ký.

1.3- Từ 23/5/2002 đến 31/5/2002:

Tổng hợp và báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố; cung cấp kết quả kê khai, đăng ký cho các phòng Quản lý đô thị quận - huyện để phối hợp quản lý ngành trên địa bàn.

2- Đối tượng kê khai, đăng ký:

Tất cả tổ chức và cá nhân là chủ đầu tư của dự án kinh doanh nhà ở hoặc kinh doanh kết cấu hạ tầng khu nhà ở có thủ tục đầu tư dự án theo trình tự duyệt quy hoạch, đã và đang thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3- Cách thức kê khai, đăng ký:

Mỗi biểu kê khai đăng ký sử dụng cho một dự án; chủ đầu tư có nhiều dự án phải kê khai, đăng ký cho từng dự án. Ngoài mẫu kê khai đăng ký chủ đầu tư không nộp thêm thủ tục nào khác.

4- Địa điểm nhận và nộp bản kê khai, đăng ký:

4.1- Nhận bản kê khai, đăng ký:

Chủ đầu tư dự án sẽ được nhận biểu kê khai, đăng ký qua đường bưu điện và qua cuộc họp hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc kê khai, đăng ký (địa điểm do Sở Địa chính - Nhà đất thông báo trong thư mời và trên báo, đài).

4.2- Nộp bản kê khai, đăng ký:

Bản kê khai, đăng ký sau khi khai trình hợp lệ, chủ đầu tư trực tiếp đến nộp tại Sở Địa chính - Nhà đất thành phố số 63 Lý Tự Trọng - phường Bến Nghé - quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và được xác nhận đã kê khai, đăng ký (không nhận qua đường bưu điện).

III/ TRÁCH NHIỆM VỀ KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ:

1- Trách nhiệm của chủ đầu tư

Kê khai, đăng ký đúng và đủ các nội dung trong biểu kê khai, đăng ký đã được Sở Điạ chính - Nhà đất quy định và hướng dẫn; nộp biểu kê khai, đăng ký đúng hạn định

2/ Trách nhiệm của Sở Địa chính - Nhà đất:

2.1- Lập danh sách các chủ đầu tư và dự án.

2.2- Tổ chức thông báo trình tự, thời hạn và cung cấp kịp thời, đầy đủ các biểu mẫu, các bảng hướng dẫn; tổ chức hướng dẫn, trực tiếp thu nhận và xác nhận đầy đủ các bảng kê khai, đăng ký của các chủ đầu tư.

2.3- Cung cấp cho các phòng Quản lý đô thị quận - huyện các tài liệu liên quan đến kết quả kê khai đăng ký để phối hợp quản lý ngành.

2.4- Báo cáo đầy đủ và đúng hạn định kết quả kê khai, đăng ký cho UBND Thành phố.

3/ Trách nhiệm của các phòng quản lý đô thị quận - huyện:

3.1- Tiếp nhận các tài liệu liên quan đến kết quả kê khai, đăng ký do Sở Điạ chính - Nhà đất chuyển giao để cập nhật và đưa vào quản lý thường xuyên; tạo điều kiện cho các chủ thực hiện triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ được phê duyệt.

3.2- Chuyển giao và chỉ đạo cho cán bộ địa chính nhà đất phường, xã cập nhật và đưa vào quản lý thường xuyên, lâu dài.

Giao cho Tổ chỉ đạo kê khai, đăng ký thuộc Sở Địa chính - Nhà đất trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch này, dự trù kinh phí, huy động và phân công CBCC của Sở Địa chính - Nhà đất thực hiện các công việc có liên quan cho đến khi kết thúc việc kê khai, đăng ký và lập báo cáo kết quả để Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất trình UBND thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
Trần Thế Ngọc

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ ĐỊA CHÍNH - NHÀ ĐẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN KÊ KHAI ĐĂNG KÝ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN KINH DOANH NHÀ Ở, KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU NHÀ Ở.

- Tên chủ đầu tư:

(Ghi chữ in hoa đầy đủ theo quyết định thành lập, trường hợp đang thực hiện dự án có sự thay đổi tên thì ghi tên sau cùng và ghi tên cũ trong ngoặc đơn).

- Địa chỉ

(Ghi rõ số nhà, tên đường phố, phường, xã và quận, huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp)

- Số điện thoại liên hệ (nơi đặt trụ sở chính):

- Tên dự án đầu tư:

(Ghi theo quyết định phê duyệt dự án hoặc tên gọi phổ biến của nơi triển khai dự án).

I/ PHẦN PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN:

Quyết định giao đất:

(Ghi đầy đủ theo quyết định giao đất, nếu có sự điều chỉnh hoặc thay đổi thì ghi theo quyết định sau cùng).

- Số QĐ giao đất:

Ngày, tháng, năm ký QĐ:

Cơ quan ký QĐ:

- Địa điểm khu đất toạ lạc: Phường (Xã)

Quận (huyện)

- Diện tích khu đất (Ghi rõ số lượng theo đơn vị tính mét vuông):

Thu hồi: .........................................................m2

Giao:...........................................................m2

- Mục đích giao đất:

2- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc văn bản chấp thuận dự án đầu tư: (Ghi theo văn bản phê duyệt dự án, nếu dự án không có quyết định phê duyệt hoặc thoả thuận bằng văn bản thì các nội dung trích ghi từ tập dự án đầu tư).

- Số QĐ phê duyệt DA (hoặc văn bản phê duyệt DA)

Ngày, tháng, năm ký:

Cơ quan ký:

- Tổng mức vốn đầu tư:.........................................................đồng

(Ghi bằng chữ):

- kế hoạch thực hiện được ghi trong dự án:

3- Quyết định hoặc văn bản phê duyệt quy hoạch: (Ghi rõ quy mô dự án theo quyết định hoặc văn bản phê duyệt quy hoạch sau cùng)

- Số lần duyệt quy hoạch:..........................................................lần

- Văn bản duyệt sau cùng mang số:

Ngày, tháng, năm ký văn bản:

Cơ quan ký phê duyệt:

- Quy mô dự án: (Năng lực thiết kế)

· Số lượng nhà liên kế: ................................................. (Căn)

Tổng diện tích: ............................................................. (m2)

· Số lượng nhà biệt thự: ............................................... (căn)

Tổng diện tích: ............................................................ (m2)

· Số lượng chung cư: ................................................... (căn)

Tổng diện tích: ............................................................. (m2)

Tổng số lượng căn hộ của tất cả các đơn nguyên:...........

· Các công trình khác: (Lần lượt ghi tên công trình và số mét vuông đất sử dụng)

II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN:

1- Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng: (Đánh dấu X vào ô vuông trống tương ứng hoặc ghi rõ tỷ lệ phần trăm khối lượng đã thực hiện)

- Đã hoàn tất: .......

- Chưa triển khai:....

- Đã triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt:...................................................... % trên tổng diện tích đất phải bồi thường là:........................................................................................................................ m2

Tổng giá trị phải bồi thường cho toàn bộ khu đất xây dựng dự án:

......................................................... đồng.

(Ghi bằng chữ):............................................................................................................

...................................................................................................................................

2- Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng:

- Hạ tầng kỹ thuật: (Tỷ lệ phần trăm đã thực hiện)

· San lấp mặt bằng: ........................................................................ %;

· Giao thông :........................................................................%;

· Hệ thống cấp điện:....................................................................%;

· Hệ thống cấp nước:...................................................................%;

· Hệ thốn thoát nước:................................................................ %;

· Các công trình khác:...................................... %; (công viên cây xanh, công trình công cộng v.v...)

- Nhà ở:

· Đã xây dựng xong toàn bộ nhà ở theo dự án: ...

· Đã xây dựng được: (Căn so với dự án);

Đạt...........................................................................................................% (so với dự án)

· Chưa xây dựng được căn nhà nào:.........................................................

3- Thực hiện nghĩa vụ tài chính:

- Đã nộp đủ tiền sử dụng đất:.........................................................

Số tiền đã nộp: đồng;

(Ghi bằng chữ):

- Chưa nộp tiền sử dụng đất:....

- Đã nộp chưa sử dụng đất: .................................đồng đạt:..................% so với nghĩa vụ phải nộp.

(Ghi bằng chữ):............................................................................................................

...................................................................................................................................

Tương ứng số diện tích ..............................m2, đạt:..................% so với tổng diện tích đất được giao.

- Lệ phí trước bạ đã nộp: ............................đồng; đạt ................................................. %

so với nghĩa vụ phải nộp.

(Ghi bằng chữ):............................................................................................................

...................................................................................................................................

Tương ứng số diện tích................................m2, đạt...................................................... %

So với tổng diện tích đất được giao.

4- Tiến độ khai thác kinh doanh:

- Số lượng nhà, nền nhà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sở hữu nhà ở (do Doanh nghiệp đứng ra lập thủ tục):..........................................................; tỷ lệ% so với dự án:.........................................................%

- Số lượng nhà, nền nhà đã chuyển nhượng:

· Nhà, căn hộ:............................, đạt........................% so với số lượng nhà, căn hộ theo dự án;

· Nền nhà: .............................., đạt ...........................% so với số lượng nền theo dự án;

III/ ĐĂNG KÝ LẠI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1- Tổng mức vốn đầu tư đăng ký lại là:.....................................................................đồng; (Ghi bằng chữ):

2- Thời gian hoàn tất: (Dự kiến đến tháng, năm).

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng:............................................................................... ;

- Đầu tư xây dựng:......................................................................................................;

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính:...................................................................................;

- Thời gian khai thác kinh doanh:...............................................................................

IV/ NHỮNG VƯỚNG MẮC KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ CHỦ ĐẦU TƯ:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Chúng tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật đất đai của Nhà nước.

 

Ngày..../....../2002

CBCC SỞ ĐỊA CHÍNH - NHÀ ĐẤT

TIẾP NHẬN BẢN KÊ KHAI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, Ngày...../...../2002

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp nộp bản kê khai đăng ký tại Cơ quan Sở Địa chính - Nhà đất, số 63 Lý Tự Trọng - phường Bến Nghé - quận 1 trước ngày 22/5/2002.

- Bản kê khai đăng ký lập thành 2 bộ 01 bộ nộp cho Sở Địa chính - Nhà đất, chủ đầu tư lưu 01 bộ có chữ ký của CBCC Sở Địa chính - Nhà đất.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4896/KH-QHKH ngày 02/05/2002 ngày 02/05/2002 của Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tổ chức kê khai, đăng ký tình hình thực hiện dự án kinh doanh nhà ở, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.815

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69