Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 482/ĐTĐL-TTĐL về đơn giản hóa nội dung quy định Thông tư 18/2010/TT-BCT và Quyết định 64/QĐ-ĐTĐL trong giai đoạn 1 Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm do Cục Điều tiết điện lực ban hành

Số hiệu: 482/ĐTĐL-TTĐL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Điều tiết điện lực Người ký: Đặng Huy Cường
Ngày ban hành: 29/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 482/ĐTĐL-TTĐL
V/v đơn giản hóa nội dung quy định Thông tư 18/2010/TT-BCT và Quyết định 64/QĐ-ĐTĐL trong giai đoạn 1 Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Tập đoàn điện lực Việt Nam
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia
- Các đơn vị tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương về việc thực hiện điều chỉnh các nội dung quy định liên quan đến vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm tại Thông báo số 270/TB-BCT ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công Thương, theo kiến nghị của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị có liên quan khác, Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) điều chỉnh bổ sung và hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 18/2010/TT-BCT) trong giai đoạn Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm, cụ thể như sau:

1. Giới hạn giá chào của nhà máy thủy điện (Điều 37 Thông tư số 18/2010/TT-BCT):

a) Giá sàn bản chào của các tổ máy thủy điện là 0 đ/kWh.

b) Áp dụng quy định về mức nước giới hạn tuần cho các hồ chứa thủy điện, cụ thể như sau:

- Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán và công bố mức nước giới hạn tuần của các hồ chứa thủ điện theo quy trình lập kế hoạch vận hành tuần tới quy định tại điểm d) khoản 2 Điều 36 Thông tư số 18/2010/TT-BCT .

- Các đơn vị phát điện sở hữu các nhà máy thủy điện có trách nhiệm tuân thủ theo quy định về mức nước giới hạn tuần, có chiến lược chào giá cho các ngày trong tuần phù hợp để giữ mức nước hồ thủy điện vào cuối tuần không thấp hơn mức nước giới hạn tuần do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố.

- Trong trường hợp nhà máy thủy điện vi phạm mức nước giới hạn, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được phép can thiệp vào việc lập lịch huy động các nhà máy thủy điện này nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, đồng thời công bố các thông tin liên quan đến việc can thiệp này lên Trang thông tin điện tử thị trường điện.

2. Giá trần thị trường điện:

Mức giá trần thị trường áp dụng cho Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 là 1.400 đồng/kWh, bằng với mức giá trần bản chào của nhà máy nhiệt điện đắt nhất trên thị trường nhằm mục đích đánh giá tác động của thị trường phát điện cạnh tranh đến doanh thu của các đơn vị phát điện và giá phát điện trung bình theo các kịch bản giá trần thị trường khác nhau. Mức giá trần thị trường trên được áp dụng thay thế cho mức giá trần 900 đồng/kWh quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/QĐ-ĐTĐL ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Cục Điều tiết điện lực phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm 2011.

3. Công bố sản lượng và lập lịch huy động các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu (Điều 36, Điều 45 và Điều 51 Thông tư 18/2010/TT-BCT):

a) Hàng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sẽ công bố giá trị nước và biểu đồ dự kiến phát từng giờ của các nhà máy thủy điện đa mục tiêu trong tuần tới.

b) Hàng ngày, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh và công bố biểu đồ dự kiến phát từng giờ của các nhà máy thủy điện đa mục tiêu trong ngày tới căn cứ theo biểu đồ đã công bố tuần tới và tình hình vận hành thực tế của hệ thống điện. Trước 9 giờ 00 hàng ngày, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố biểu đồ huy động các nhà máy thủy điện đa mục tiêu trong từng giờ của ngày tới trên Trang thông tin điện tử của thị trường điện.

c) Trước khi lập lịch huy động giờ tới. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được phép điều chỉnh mức sản lượng giờ đã công bố của các nhà máy thủy điện đa mục tiêu quy định tại Điều 51 Thông tư 18/2010/TT-BCT.

4. Sản lượng hợp đồng giờ (Điều 35 Thông tư 18/2010/TT-BCT):

Đối với đơn vị phát điện có cam kết bao tiêu nhiên liệu khí, Công ty Mua bán điện có trách nhiệm cung cấp các thông tin về lượng khí bao tiêu hàng tháng Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện căn cứ theo các thông tin, số liệu do Công ty Mua bán điện cung cấp để tính toán sản lượng dự kiến phát trong tháng và sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (bằng 95% sản lượng dự kiến phát trong tháng) của đơn vị phát điện; và cung cấp các kết quả các tính toán trên cho Công ty Mua bán điện và đơn vị phát điện.

5. Lập lịch huy động tổ chức máy phát điện (Điều 46 và Điều 52 Thông tư 18/2010/TT-BCT):

Trong trường hợp lượng khí cung cấp cho nhà máy nhiệt điện bị thiếu, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:

a) Xác định giới hạn khí trung bình từng giờ căn cứ theo giới hạn tổng lượng khí cung cấp trong cả ngày và đưa ra công suất khả dụng lớn nhất của các tổ máy nhiệt điện chạy khí trong từng giờ. Giới hạn khí từng giờ và mức công suất khả dụng của tổ máy tương ứng với giới hạn khí đó sẽ được coi là ràng buộc cần xét đến khi tính toán lập lịch huy động các tổ máy phát điện trong từng giờ giao dịch.

b) Được phép can thiệp vào việc lập lịch huy động các tổ máy phát điện của nhà máy điện nêu trên nhằm:

- Tránh trường hợp do chào giá chưa hợp lý nhà máy điện bị huy động ở mức công suất cao dẫn đến việc không đủ khả năng cung cấp khí, hoặc không đủ lượng khí cho các giai đoạn (các giờ tới, ngày tới) vận hành tiếp theo gây ảnh hưởng đến an ninh hệ thống điện.

- Đảm bảo vận hành hiệu quả, tối ưu các nhà máy điện trong cùng một cụm nhà máy nhiệt điện khí.

6. Tính toán thanh toán cho các nhà máy điện đấu nối vào lưới điện khu vực mua điện từ Trung Quốc (Điều 75 Thông tư 18/2010/TT-BCT):

Đối với các nhà máy điện đấu nối vào lưới điện khu vực mua điện từ Trung Quốc hoặc chuyển đổi giữa khu vực mua điện từ Trung Quốc và lưới điện quốc gia Việt Nam, trong ngày có các thời điểm mà tổ máy của nhà máy điện này đấu nối và phát điện lên lưới điện khu vực mua Trung Quốc, các khoản tính toán thanh toán cho tổ máy nêu trên cho cả ngày đó sẽ được tính theo giá hợp đồng. Trong các ngày mà tại mọi thời điểm nhà máy điện đấu nối và phát điện lên lưới điện quốc gia thì sẽ tính toán thanh toán theo các quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BCT .

7. Giao Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia:

a) Thực hiện, áp dụng các nội dung bổ sung, điều chỉnh Thông tư số 18/2010/TT-BCT quy định tại Công văn này trong quá trình vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

b) Thông báo, phổ biến và hướng dẫn cho các đơn vị tham gia thị trường điện về các nội dung bổ sung, điều chỉnh Thông tư số 18/2010/TT-BCT quy định tại Công văn này để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực để kịp thời xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (để b/c);
- Lưu: VP, TTĐL.

CỤC TRƯỞNG
Đặng Huy Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 482/ĐTĐL-TTĐL về đơn giản hóa nội dung quy định Thông tư 18/2010/TT-BCT và Quyết định 64/QĐ-ĐTĐL trong giai đoạn 1 Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm do Cục Điều tiết điện lực ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.498

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89