Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn hướng dẫn thực hiện dân chủ công khai xây dựng CSHT ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc CT135

Số hiệu: 429/UBDTMN-BTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc và Miền núi Người ký: Trần Lưu Hải
Ngày ban hành: 29/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 429/UBDTMN-BTK

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI SỐ 429/UBDTMN-BTK NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DÂN CHỦ CÔNG KHAI XÂY DỰNG CSHT Ở CÁC XÃ ĐBKK THUỘC CHỈ THỊ 135

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi Chương trình 135

Thực hiện Nghị định của Chính phủ số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã (gọi tắt là qui chế dân chủ ở xã).

Quyết định 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền nụi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135), Uỷ ban Dân tộc và Miền núi - Cơ quan Thường trực Chương trình 135 hướng dẫn các địa phương thực hiện dân chủ công khai trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu ở các xã đặc biệt khó khăn như sau:

1. Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm thông tin kịp thời và công khai để nhân dân trong xã biết mục tiêu, nội dung của Chương trình 135, các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 bằng các hình thức đã ghi tại Điều 5 qui chế dân chủ ở xã để nhân dân thấy rõ sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn và trách nhiệm của nhân dân trong xã đối với việc thực hiện Chương trình này.

2. Dự án qui hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã theo nội dung Chương trình 135 phải được nhân dân tham gia theo phương thức đã ghi tại Điều 10 Qui chế dân chủ ở xã, sau đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã báo cáo để Hội đồng nhân dân xã thông qua mới được báo cáo cấp trên phê duyệt.

3. Việc xây dựng kế hoạch về thứ tự ưu tiên xây dựng công trình, qui mô kỹ thuật công trình phải được nhân dân trong xã tham gia. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã báo cáo để Hội đồng nhân dân xã thông qua trước khi cáo cáo cấp trên quyết định. Khi đã được bố trí kế hoạch và cấp vốn đầu tư cho từng công trình cũng phải công bố công khai cho nhân dân trong xã biết.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã phải thông báo công khai cho nhân dân trong xã kế hoạch huy động nguồn lực tại chỗ để xây dựng công trình: về ngày công lao động nghĩa vụ (mức đóng góp và giá trị ngày công được hưởng); về việc nhân dân tự nguyện lao động, đóng góp một phần vật tư, kinh phí cho công trình. Biểu dương kịp thời những người có đóng góp cho xây dựng công trình.

5. Dù huyện hoặc xã là Chủ đầu tư dự án thì xã vẫn phải thành lập Ban Giám sát: Trưởng ban Giám sát do tập thể Thường trực HĐND và Uỷ ban nhân dân xã cử, các thành viên là đại diện Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh.

Ban giám sát có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra suốt quá trình xây dựng kế hoạch, lập và xét duyệt dự án, thi công, nghiệm thu thanh toán công trình.

Ban giám sát có quyền:

- Tham gia với Chủ đầu tư dự án thông qua dự án các công trình CSHT của xã để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Giám sát quá trình thi công công trình để đảm bảo chất lượng kỹ thuật và tiến độ thi công. Kiến nghị với chủ đầu tư dự án đình chỉ thi công khi xét thấy thi công không đảm bảo chất lượng công trình.

- Giám sát việc nghiệm thu thanh toán công trình, Đại diện Ban Giám sát được ký biên bản nghiệm thu công trình.

6. Hàng quý, Chủ tịch UBND xã phải báo cáo HĐND xã về kết quả thi công công trình. Khi hoàn thành công trình, Chủ tịch UBND xã phải thông báo công khai cho nhân dân trong xã biết kết quả nghiệm thu thanh toán khối lượng công trình. Khi đưa vào sử dụng, Chủ tịch UBND xã báo cáo để HĐND xã thông qua Quy chế quản lý sử dụng công trình, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ kịp thời cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ những vấn đề trên đây, căn cứ vào qui chế dân chủ ở xã, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành qui chế dân chủ công khai trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn cho phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương.

 

Trần Lưu Hải

(Đã ký)

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn hướng dẫn thực hiện dân chủ công khai xây dựng CSHT ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc CT135

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116
DMCA.com Protection Status