Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1936/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Tạ Ngọc Đôn
Ngày ban hành: 09/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1936/BGDĐT-KHCNMT
V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2023

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trực thuộc

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023 (được phê duyệt tại Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi kèm theo), cụ thể như sau:

I. Hồ sơ chương trình:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn Chương trình

- Tổ chức: là các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là đơn vị).

- Cá nhân: Là các cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 6 Quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 29/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ (Sau đây gọi tắt là Thông tư 09).

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Hồ sơ tham gia tuyển chọn Chương trình được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư 09, bao gồm:

a) Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ;

b) Thuyết minh Chương trình lập theo Mẫu 9 Phụ lục I, Thông tư 09 (kèm theo danh mục dự kiến các nhiệm vụ thuộc Chương trình thực hiện năm 2023 - 2024, phiếu đề xuất các nhiệm vụ dự kiến thuộc Chương trình theo Mẫu 1 Phụ lục 1, Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/5/2016 quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đây gọi tắt là Thông tư 11);

c) Tóm tắt lý lịch khoa học của Chủ nhiệm Chương trình và các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình theo đề xuất của Tổ chức chủ trì Chương trình theo Mẫu 10 Phụ lục I, Thông tư 09;

c) Hồ sơ về tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì Chương trình cấp bộ lập theo Mẫu 11 Phụ lục I, Thông tư 09;

d) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện Chương trình theo Mẫu 12 Phụ lục I, Thông tư 09;

đ) Xác nhận của đơn vị đối ứng kinh phí thực hiện Chương trình.

Thuyết minh Chương trình được Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu, đóng kèm theo các văn bản được quy định tại điểm a, b, c, d, đ trên đây và được đóng quyển có Bìa thuyết minh.

3. Đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ Chương trình đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên Chương trình; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì Chương trình; họ và tên của chủ nhiệm và thành viên Chương trình, danh mục tài liệu có trong hồ sơ, 01 bản gốc và 01 file điện tử của Bộ hồ sơ gốc theo định dạng MS hoặc Open-Office và 6 bản photo. Hồ sơ Chương trình đã nộp có thể thay thế bằng hồ sơ mới hoặc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn quy định. Văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo này.

Hồ sơ gửi về địa chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Đối với những hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời hạn nộp hồ sơ căn cứ dấu nhận gửi của cơ quan bưu chính. Bản mềm (file điện tử các tài liệu của bộ hồ sơ gốc theo định dạng MS hoặc Open-Office) được gửi theo email: chuongtrinhkhcn@moet.gov.vn, nkdung@moet.gov.vn.

II. Đề xuất đề tài thuộc Chương trình:

Các đơn vị đăng ký tuyển chọn Chương trình đề xuất các đề tài thuộc Chương trình (theo Mẫu 1 Phụ lục I tại Thông tư số 11) kèm theo Hồ sơ chương trình tham gia tuyển chọn. Ngoài các tiêu chí đánh giá được quy định tại Điều 12 Thông tư 11, đề xuất đề tài thuộc Chương trình cần đáp ứng một số yêu cầu cụ thể sau:

1. Hướng nghiên cứu của đề tài:

Phù hợp với tên, mục tiêu và sản phẩm của Chương trình được phê duyệt tại Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2022.

2. Điều kiện đối với cá nhân đề xuất đề tài:

- Đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Điều 7, Thông tư 11.

- Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 bài báo đã công bố trên tạp chí quốc tế trong danh mục WoS/Scopus.

3. Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình được xem xét ưu tiên theo:

a) Có sản phẩm là bài báo đăng trên các tạp chí trong hệ thống danh mục WoS đối với khối kỹ thuật và công nghệ, Scopus đối với khối khoa học xã hội và nhân văn.

b) Có kết quả được đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả nghiên cứu có cam kết phát triển để chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn đời sống sản xuất, kinh doanh.

c) Có kết quả, sản phẩm được áp dụng để giải quyết các vấn đề về đổi mới giáo dục và đào tạo, áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

d) Đề xuất đề tài từ các nhóm nghiên cứu mạnh (có minh chứng nhóm nghiên cứu mạnh theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tài trợ).

e) Có đối ứng kinh phí từ đối tác phối hợp thực hiện đề tài.

4. Hồ sơ đề xuất đề tài thuộc Chương trình gồm:

a) Công văn của các đơn vị về đề xuất đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình.

b) Tổng hợp đề xuất đề tài (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo công văn này).

c) Phiếu đề xuất đề tài thực hiện từ năm 2023.

Thời hạn nộp Hồ sơ tuyển chọn chương trình và đề xuất đề tài thuộc Chương trình: Trước 17h00 ngày 25/5/2022.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các tổ chức tham gia tuyển chọn Chương trình chỉ đạo bộ phận giúp việc về khoa học và công nghệ thực hiện nghiêm túc nội dung công văn theo đúng yêu cầu, quy trình và thời hạn.

Thông tin liên hệ: TS. Nguyễn Kim Dung, CVC Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0979729197.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Văn Phúc (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Tạ Ngọc Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1936/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/05/2022 thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


111

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.114.32