Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 105/BKHCN-ATBXHN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/BKHCN-ATBXHN
V/v góp ý, xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Luật năng lượng nguyên tử và các văn bn quy phạm pháp luật liên quan đã quy đnh rõ trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị s17/CT-TTg về việc ng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ (Chỉ thị 17/CT-TTg). Ktừ khi Chỉ thị 17/CT-TTg được ban hành, việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ đã có bước tiến bộ. Tuy nhiên, hệ thống quản lý vẫn còn những hạn chế nhất định, ý thức trách nhiệm về bo đm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ ca một số cơ quan quản lý, svà cá nhân tiến hành công việc bức xạ chưa cao, còn xảy ra một số sự cố mất nguồn phóng xạ và tiếp tục tim n nguy cơ dn đến sự c mt ngun phóng xạ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đãy dựng dự tho Quyết định ban hành Kế hoạch trin khai thực hin Ch thị s 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ ớng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường bảo đm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

Để hoàn thiện dự thảo Quyết định, trước khi trình Thtướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được ý kiến góp ý của Quý cơ quan đối với dự thảo Quyết định (gửi kèm theo công văn này).

Công văn góp ý xin gi về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (đơn vị soạn tho) trước ngày 29/01/2016 theo địa chỉ sau:

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Tầng 14, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: tqhung@most.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ATBXHN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

 

TH TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /QĐ-TTg

Hà Nội, ngày     tháng 01 năm 2016

DỰ THẢO

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cChỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phvề việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ với những nội dung cụ thể như sau:

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về an toàn bc xạ và an ninh nguồn phóng xạ

a) Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ và có chế tài đủ mạnh đnâng cao hiệu lực thi hành báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2016; phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và ht nhân của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hoàn thiện các văn bản quy phạm liên quan đến quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trong năm 2016.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tùy theo điều kiện đặc thù của địa phương cần ban hành các văn bn quy định bảo đảm quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 đ tng hợp báo cáo Thtướng Chính phủ.

2. Thc hiện tổng kiểm kê các nguồn phóng xạ trên c nước

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng kiểm kê các nguồn phóng xạ được sử dụng và lưu giữ trên địa bàn và gi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 31 tháng 10 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Thtướng Chính phủ.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kỹ thuật cho các địa phương và yêu cầu đối với công tác tổng kim kê các nguồn phóng xạ được sử dụng và lưu giữ trong toàn quốc trước ngày 28 tháng 02 năm 2016 và tng hp sliệu nguồn phóng xạ hiện quản lý, sử dụng trong cả nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2016.

3. Đy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thc trách nhiệm của các cơ quan qun lý và scó sử dụng nguồn phóng xạ trong bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

a) Bộ Khoa học và Công nghệ lồng ghép vào trong Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân Việt Nam đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Th tướng Chính phủ; sau đây gọi tắt là Đề án 370) để tổ chức trong năm 2016 các hoạt động thông tin về an toàn bức xạ và an ninh ngun phóng xạ cho tt ccác địa phương và các cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ và từ năm 2017 sẽ định kỳ duy trì hoạt động này ở các địa phương theo khu vực.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin truyền thông khác xây dựng các chương trình thông tin về an toàn bức xạ và an ninh ngun phóng xạ từ năm 2016 trong khuôn khĐề án 370.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ hàng năm xây dựng Báo cáo quốc gia về công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân trên toàn quốc gửi Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công bố trên Cng thông tin điện tcủa Bộ để công khai cho nhân dân biết về công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân của Việt Nam trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ định kỳ 2 năm một ln tổ chức Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc để đánh giá hiện trạng và đề xuất, kiến nghị các giải pháp tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân ở Việt Nam.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và nâng cao năng lực ứng phó sự cố mất an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

a) Bộ Khoa học và Công nghệ btrí đủ nhân lực thanh tra và phương tiện kỹ thuật cần thiết cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tại các sở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Thuận để có thể tăng cường số lượng và bảo đảm chất lượng thanh tra hàng năm đối với các cơ sở bức xạ và dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; phi hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ từ năm 2016 bảo đảm các cơ sở sử dụng, lưu ginguồn phóng xạ phải được thanh tra, kiểm tra định kỳ hàng năm.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư tăng cường nhân lực và phương tiện phục vụ công tác ứng phó sự cố mất an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân từ năm 2016 tại các cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để bảo đm thực hiện tốt chức năng hỗ trợ kịp thời công tác ứng phó sự cố mất an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ tại các địa phương trong cả nước.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư tăng cường năng lực cho các Sở Khoa học và Công nghệ đthực hiện tốt công tác qun lý nhà nước ở địa phương về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ từ năm 2016.

5. Gii quyết dứt điểm việc thu gom các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng về slưu giữ tập trung của quốc gia

a) Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện việc nâng cấp các kho lưu giữ nguồn phóng xạ của Bộ Tư lệnh Hóa học ở các vùng miền trong cả nước đ làm các sở lưu giữ các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng của quốc gia và ban hành các quy định về việc qun lý các kho lưu giữ nguồn phóng xạ này xong trước 30 tháng 11 năm 2016.

b) Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thu gom các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng về lưu giữ tập trung tại các cơ sở lưu giữ của Bộ Tư lệnh Hóa học đã được nâng cấp, ưu tiên trong năm 2016 đối với các smà điều kiện bảo quản tiềm n nguy cơ mất an toàn và an ninh.

c) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo và tạo điều kiện cho việc vận chuyển nguồn phóng xạ trên các loại phương tiện vận chuyn bao gm cả vận chuyn hàng không từ năm 2016 đcác cơ sở bức xạ có thể trả lại nhà sản xuất nước ngoài các nguồn phóng xạ được nhập khẩu vào Việt Nam phục vụ sản xuất và đời sống sau khi đã hết hạn sử dụng và vận chuyn các dược chất phóng xạ phục vụ nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh ở trong nước bằng phương tiện hàng không theo quy định của Luật năng lượng nguyên t.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng các hướng dn kỹ thuật đối với việc đóng gói các kiện hàng chứa nguồn phóng xạ vận chuyn bằng đường hàng không và các yêu cầu kỹ thuật đối với các kiện hàng, tổ chức thm định phê duyệt và cấp giấy phép vận chuyển kiện hàng chứa ngun phóng xạ bằng đường hàng không theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử.

6. Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

a) Bộ Công an xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, trong đó có việc bo đảm an ninh nguồn phóng xạ báo cáo Thủ tướng Chính phtrước ngày 30 tháng 6 năm 2016.

b) Bộ Quốc phòng xây dựng Kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện các vụ vận chuyn trái phép nguồn phóng xạ, vật liệu phóng xạ qua biên giới báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30 tháng 6 năm 2016.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ chđạo và tạo điều kiện về ngun lực cho việc triển khai hiệu quyêu cầu lp đặt thiết bị định vị nguồn phóng di động lại các cơ sở chụp nh phóng xạ, bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2016;

c) Bộ Tài chính xây dựng Kế hoạch đầu tư phương tiện phát hiện phóng xạ tại các cửa khẩu trong cả nước báo cáo Thtướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và phê duyệt các yêu cu kthuật của hệ thiết bị phát hiện phóng xạ tại các cửa khu, các cơ sở thu mua phế liệu và các cơ sở tái chế phế liệu sắt thép trước ngày 30 tháng 9 năm 2016 đcó căn cứ cho các cơ sở liên quan đầu tư thiết bị phát hiện phóng xạ theo quy định của pháp luật.

đ) Các cửa khu được Bộ Tài chính xác định và các cơ sở thu mua phế liệu và cơ sở tái chế phế liệu sắt thép phải trang bị thiết bị phát hiện phóng xạ theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ xong trong năm 2017.

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành địa phương liên quan cân đối, phân bổ nguồn vốn, bố trí kinh phí ngân sách hàng năm cho việc triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; bắt đầu từ năm 2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Quyết định này và định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg trước ngày 25 tháng 12.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính ph, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- T
hủ tướng, các Phó Thtướng Chính phủ;
- Các
Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- U
BND các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- V
ăn phòng Trung ương Đảng;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Văn p
hòng Quốc hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện Ki
m sát nhân dân tối cao;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ
quan Trung ương ca các đoàn thể;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn
thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG

 

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S:       /TTr-BKHCN

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2015

DỰ THẢO

 

 

TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

Kính gửi: Thủ tướng Chính ph

Luật năng lượng nguyên tử và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã quy định rõ trách nhiệm bảo đm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xđối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Thtướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 về Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Thtướng cũng đã phê duyệt Đề án “Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2011. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chthị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo ‘‘Quyết định Ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ nội dung như sau:

l. Sự cần thiết ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Sau khi Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, việc tăng cường qun lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ đã có bước tiến bộ đáng k. Tuy nhiên, hệ thống qun lý vn còn kẽ hở, ý thức trách nhiệm của nhiều cơ quan quản lý, cơ sở và cá nhân tiến hành công việc bức xạ còn kém, quy trình quản lý nguồn phóng xạ có nơi bị buông lỏng, đxảy ra một số sự cố mất nguồn phóng xạ và còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến sự c mt ngun phóng xạ tiếp theo.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật, tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, tạo cơ sở cho việc tiếp tục thực hiện việc hoàn thiện khuôn khpháp luật v an toàn bức xạan ninh nguồn phóng xạ, thực hiện tổng kim kê các nguồn png xạ trên cả nước, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý và cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ trong bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và nâng cao năng lc ứng phó sự c mt an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, gii quyết dứt điểm việc thu gom các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng về cơ sở lưu giữ tập trung của quốc gia và triển khai các biện pháp bo đảm an ninh ngun phóng xạ sẽ góp phần nâng cao ý thức, tch nhiệm của nhiều cơ quan quản lý, cơ sở và cá nhân tiến hành công việc bức xạ và từng bước khc phục được những bất cập còn tn tại trong quy trình qun lý ngun phóng xạ, phòng ngừa, ngăn chn được việc xy ra những sự c mất nguồn phóng xạ.

Từ những lý do nêu trên cho thấy, việc ban hành Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chthị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ là hết sức cần thiết.

II. Quá trình soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chthị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phvề việc tăng cường bo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trong Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cu k Chỉ thị và góp ý xây dựng dự tho “Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Th tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ đến nay, dự thảo Quyết định đã được xây dựng. Tiếp theo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ sớm gửi d tho Quyết định ly ý kiến các Bộ, ngành liên quan và sẽ tiếp thu hoàn thiện ý kiến của Bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phban hành Quyết định.

III. Nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Dự tho Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chthị s 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thtướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ bao gồm 04 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị s 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thtướng Chính ph vviệc ng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ gm nhng nội dung sau:

1. Hoàn thiện khuôn khpháp luật van toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

2. Thực hiện tng kim kê các nguồn phóng xạ trên cnước.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý và cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ trong bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh ngun phóng xạ.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và nâng cao năng lực ứng phó sự cố mt an toàn bức xạ và an ninh ngun phóng xạ.

5. Giải quyết dứt điểm việc thu gom các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng v cơ sở lưu giữ tập trung của quốc gia.

6. Triển khai các biện pháp bo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

IV. Kết luận và kiến nghị

Trên đây là scần thiết ban hành và nội dung chính dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng xem xét và quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Cục ATBXHN;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 105/BKHCN-ATBXHN ngày 12/01/2016 về góp ý, xây dựng dự thảo Quyết định thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.914

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86