Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 905/LĐTBXH-PC năm 2017 đôn đốc thực hiện pháp điển các Đề mục theo Quyết định 761/QĐ-LĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 905/LĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 905/LĐTVXH-PC
V/v đôn đốc triển khai thực hiện pháp điển các Đề mục theo Quyết định 761/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (lần 3)

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:…...............................................................................

Triển khai thực hiện công tác pháp điển, Bộ đã có Công văn số 853/LĐTBXH-PC ngày 17/3/2016 về việc đôn đốc (lần 2) triển khai thực hiện Quyết định số 761/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển. Hiện nay, còn nhiều đơn vị vẫn chưa chủ động thực hiện nghiêm túc công việc này. Để đảm bảo lộ trình xây dựng pháp điển của Chính phủ trong năm 2017, Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc lập kế hoạch và thực hiện pháp điển theo thời gian ghi tại Phụ lục 1, 2 (gửi kèm theo), kế hoạch pháp điển gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/3/2017./.1

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VPC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH ĐỀ MỤC PHÁP ĐIỂN CÓ THỜI GIAN HOÀN THÀNH QUÝ IV/2017

Stt

Tên chủ đề

Tên đề mục

Số thứ tự đề mục trong chủ đề

Đơn vị chủ trì thực hiện

Ghi chú

1

Chính sách xã hội

Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

1

Cục Bảo trợ xã hội

 

Người cao tuổi

2

Cục Bảo trợ xã hội

 

Người khuyết tật

3

Cục Bảo trợ xã hội

 

Phòng, chống mại dâm

4

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

Ưu đãi người có công với cách mạng

5

Cục Người có công

 

2

Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Bình đẳng giới

2

Vụ Bình đẳng giới

 

3

Lao động

Việc làm

4

Cục Việc làm

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH ĐỀ MỤC PHÁP ĐIỂN CÓ THỜI GIAN HOÀN THÀNH QUÝ IV/2018; QUÝ IV/2019

Stt

Tên chủ đề

Tên đề mục

Số thứ tự đề mục trong chủ đề

Đơn vị chủ trì thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

1

Vụ Bảo hiểm xã hội

Quý IV/2018

2

Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

2

Cục Bảo, vệ chăm sóc trẻ em

Quý IV/2019

3

Lao động

Dạy nghề

1

Tổng cục Dạy nghề

Quý IV/2018

Lao động

2

Đồng chủ trì Vụ Lao động- Tiền lương, Cục An toàn lao động, Vụ Pháp chế

Quý IV/2018

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

3

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Quý IV/2018

 1 Mọi thông tin liên quan thực hiện nhiệm vụ Pháp điển, đề nghị Quý đơn vị liên hệ qua đầu mối của Vụ Pháp chế: Đ/c Nguyễn Hữu Long, ĐT: 04.38269545, ĐT di động: 0902111096

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 905/LĐTBXH-PC năm 2017 đôn đốc thực hiện pháp điển các Đề mục theo Quyết định 761/QĐ-LĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


468

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49