Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7331/BYT-MT 2019 tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020

Số hiệu: 7331/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 12/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7331/BYT-MT
V/v tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đ
ơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Tổng công ty Dược Việt
Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư Số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tchức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Công văn số 4914/KH-BCĐTƯ ngày 18/11/2019 của Ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương, Bộ Y tế hướng dẫn Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trong ngành Y tế với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu t nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ sở lao động, người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chng bệnh nghề nghiệp, bảo đảm tính mạng của người lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cơ sở lao động và người lao động; Kế hoạch 549/KH-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2014 ca Bộ Y tế thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thi kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quc tế.

- Thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế TNLĐ, BNN, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Yêu cầu: Tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 hướng về doanh nghiệp, cơ slao động, người lao động cả trong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người lao động.

II. Chủ đề của Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

III. Thời gian và phạm vi triển khai:

- Thời gian tổ chức: Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020.

- Phạm vi triển khai: trên phạm vi toàn quc.

- Địa phương trọng điểm: Thành phố Hà Nội là địa phương trọng điểm được chọn đ tchức Lphát động và một shoạt động mang tính quc gia trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

IV. Nội dung hoạt động trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

1. Tổ chức Lễ phát động

Lễ phát động sẽ được Ban chđạo Trung ương tổ chức vào ngày 05/5/2020 dự kiến tại Nhà khách Chính phủ, 37 Hùng Vương.

Chương trình và nội dung Lễ phát động:

- Phần 1: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ.

- Phần 2: Tổ chức đi thoại của Hội đồng quốc gia ATVSLĐ kết hợp họp báo thông tin về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền

- Phát động phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan đơn vị;

- Xây dựng, gửi, phát các thông điệp, tài liệu, video truyền thông về các nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; tuyên truyền Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dn.

- Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn về kỹ năng làm việc an toàn cụ thể cho người lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao đng;

- Cung cấp các nội dung về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động cho cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn.

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra:

Chủ động phối hợp liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra vệ sinh lao động, công tác quan trắc môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện làm việc đối với các cơ sở có nhiều yếu tố độc hại, có nguy cơ mc bệnh nghề nghiệp. Tập trung các cơ sở sn xuất có sử dụng hóa cht, dung môi trong ngành da giày, dệt may, điện tử. Kiểm tra các tổ chức công bđủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghnghiệp.

4. Hoạt động chuyên đề:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ slao động đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động trong ngành y tế theo chương trình bảo vệ Blouse trắng.

- Phối hợp với người sử dụng lao động trong các cơ sở lao động lập kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, quan trc môi trường lao động theo quy định hiện hành.

- Tổ chức các hội thi, hội thảo, tọa đàm, mit tinh, tập huấn, huấn luyện,... về chủ đ an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

- Tại một số trường đại học Y-Dược tổ chức cho sinh viên, học sinh mít tinh hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động.

5. Công tác khen thưởng về ATVSLĐ trong ngành Y tế:

5.1. Đối tượng: các tập thể, cá nhân trong ngành Y tế

5.2. Tiêu chuẩn:

5.2.1. Đối với tập thể: Lập thành tích xuất sc được bình xét theo chuyên đề về ATVSLĐ, cụ th:

- Hai năm liên tục không để xảy ra tai nạn lao động tại cơ quan, đơn vị;

- Hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động do Chính phủ phát động; Có tổ chức y tế chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Quản lý và lập hồ sơ chăm sóc sức khỏe người lao động; Trang bị đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho người lao động theo quy định hiện hành; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động hàng năm;

- Tổ chức quan trắc môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động tại cơ quan đơn vị; Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước;

5.2.2. Đối với cá nhân: Lập thành tích xuất sắc được bình xét theo chuyên đề về ATVSLĐ, cụ thể:

- Trong hai năm liên tục luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp;

- Tham gia tích cực các hoạt động an toàn vệ sinh lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp; Có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

- Tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; Được cơ quan, đơn vị suy tôn;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước;

5.3. Số lượng, hồ sơ và thi gian đề nghị khen thưởng:

5.3.1. Số lượng:

- Mỗi đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đề xut 01 tập thể và 02 cá nhân;

- Mỗi tỉnh, thành phđề xuất 05 tập thể và 05 cá nhân.

5.3.2. Hồ sơ khen thưởng: 01 bộ, gồm:

- Tờ trình đề nghị tặng bằng khen

- Biên bản họp Hội đồng xét khen thưởng

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân: đề nghị thực hiện theo Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong Ngành y tế.

i với địa phương: Hồ sơ đề nghị do Sở Y tế xét duyệt).

5.3.3. Thời gian: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Cục Quản lý môi trường y tế trước ngày 20/02/2020 đtổng hợp trình Bộ trưởng.

IV. Tổ chức thực hiện

A. Trung ương:

1. Cục Quản lý môi trường y tế:

- Chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Ban chỉ đạo trung ương, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn Luật trong toàn ngành Y tế và cộng đồng và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

- Phối hợp với Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra, kim tra cơ sở lao động về an toàn, vệ sinh lao động.

- Phối hp vi Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghnghiệp.

2. Các Vụ, Cục:

- Cục Quản lý khám bệnh, cha bệnh; Vụ Pháp chế; Vụ Bảo hiểm y tế; Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng; Văn phòng Bộ thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động theo chức năng nhiệm vụ được giao;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí nguồn ngân sách đảm bảo cho các hoạt động hưởng ứng của ngành Y tế.

3. Các viện thuộc hệ y tế dự phòng:

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp miễn phí cho người lao động tại một số doanh nghiệp của thành phHà Nội (số lượng cụ thể do Viện xây dựng kế hoạch);

Chỉ đạo các địa phương triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động, các văn bản hướng dẫn Luật và các hoạt động hưng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 theo khu vực được phân công chỉ đạo tuyến;

Tiếp tục đào tạo cấp chứng chỉ bệnh nghề nghiệp, chứng chỉ quan trắc môi trường lao động cho các đơn vị.

Giám sát hỗ trợ các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương đảm bảo năng lực quan trắc môi trường lao động theo đúng quy định tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP ca Chính phủ và Thông tư 02/2019/TT-BYT, Thông tư 10/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về ban hành QCVN bụi, hóa học.

3.3. Các Trường Đại học Y, dược, Đại học Y tế công cộng: tiếp tục tổ chức đào tạo đ cp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn v y tế lao động, chứng chỉ quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp, kỹ năng sơ cu, cấp cứu tại nơi làm việc.

3.4. Các cơ quan thông tn, báo chí thuộc ngành y tế thường xuyên cập nhật thông tin và phản ánh các hoạt động của ngành y tế về an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

B. Tại địa phương (Sở Y tế):

1. Tiếp tục triển khai luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn Luật tới toàn thể người lao động và cộng đồng, quan tâm đến công tác thống kê, báo cáo; rà soát và công bố Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị trong ngành y tế; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện;

2. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực giám sát, quan trắc môi trường lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho các Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

C. Đối với thành phố Hà Nội được Ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động Trung ương giao tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Bộ Y tế đề nghị:

1. Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với các Vụ, Cục liên quan và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường chỉ đạo, hỗ trợ Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội chuẩn bị tốt các hoạt động của ngành Y tế trong thời gian diễn ra Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Báo Sức khỏe và Đời sng, Báo Gia đình và Xã hội, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý môi trường y tế, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và các kênh thông tin đại chúng để thường xuyên phản ánh các hoạt động của ngành Y tế trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

3. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội lập kế hoạch, kinh phí hoạt động của ngành Y tế về công tác ATVSLĐ; chủ động và phối hợp với Ban chỉ đạo của thành phố, các cơ quan Trung ương và các ngành chức năng tại địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, các phương án sơ cấp cứu, vận chuyn nạn nhân trong buổi Lễ phát động và các hoạt động khác trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

V. Công tác xây dựng kế hoạch và báo cáo tổng kết:

Các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Tổng công ty Dược Việt Nam xây dựng kế hoạch, kinh phí tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trong kế hoạch v ATVSLĐ hàng năm của đơn vị; Kế hoạch hoàn thành trước ngày 30 tháng 01 năm 2020 và gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế). Kết thúc Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động các đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tổng hợp số liệu, báo cáo về Cục Quản lý môi trường y tế trước ngày 10/6/2020 (theo mẫu gửi kèm) để tổng hợp và báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chuẩn bị và triển khai tốt Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Ch
đạo Tháng hành động về ATVSLĐ TW (để báo cáo);
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Công đoàn Y tế Việt Nam (để phối hợp);
- Các Viện; SKNN&MT, Pasteur Nha Trang, YTCC TP. Hồ chí Minh, Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (để thực hiện);
- Trung tâm CDC, Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư
ơng (đthực hiện); Trung tâm BVSKLĐ&MT tỉnh Bình Dương (để thực hiện);
- Vụ TT&TĐKT, KH-TC, Pháp ch
ế, BHYT, Cục QLKCB, VPB (để thực hiện);
- Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH (để phối hợp);
- Lưu: VT, MT (04 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TỔNG KẾT THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

2. Lphát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có).

3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động

4. Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

- Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh

- Ngân sách hỗ trợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Nhng kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm

2. Khó khăn, tồn tại

3. Kiến nghị, đề xuất

4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tháng hành động (thống kê theo Mẫu s 1).

 

Mẫu số 1

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG
(Kèm theo báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động)

STT

Các hoạt động

Đơn vị

Slượng

Ghi chú

1

Các lp tập huấn, huấn luyện trong Quý II năm…… hưởng ng Tháng hành động

lớp

 

 

Tổng số người được huấn luyện, trong đó:

người

 

 

Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1)

người

 

 

Huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2)

người

 

 

Huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3)

người

 

 

Huấn luyện cho nhóm 4 - người lao động

người

 

 

Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5)

người

 

 

Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6)

người

 

 

Huấn luyện cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (nếu có)

Người

 

 

2

Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền hình, báo chí

Tin, bài/ cuộc

 

 

3

n phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi, tranh áp phích)

quyn/ tờ

 

 

4

Phát động, triển khai các chiến dịch, phong trào thi đua về ATVSLĐ

phong trào/ chiến dịch

 

 

Stập thể/ cá nhân tham gia

Tập thể/ cá nhân

 

 

5

Tchức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

cuộc thi

 

 

Slượng người tham gia

Người

 

 

6

Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi

cuộc thi

 

 

Số lượng người tham gia

người

 

 

7

Số cuộc thanh tra, kim tra liên ngành và từng ngành về an toàn, vệ sinh lao động được tchức trong Quý II.

Cuộc

 

 

Sdoanh nghiệp, cơ sở được thanh tra, kim tra

Cơ sở

 

 

Số vi phạm được phát hiện

Vi phạm

 

 

8

Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, trình làm việc an toàn.

 

 

 

Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện

Nguy cơ

 

 

Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng, bổ sung

Nội quy/ quy trình

 

 

9

Quan trắc môi trường lao động

 

 

 

Số cơ sở sản xuất thực hiện quan trắc môi trường lao động

Cơ sở

 

 

Số cuộc thực hiện quan trắc môi trường lao động (đối với cơ sở sản xuất),

Scuộc

 

 

10

Tchức khám sức khỏe cho người lao động (Quý II năm)

cuộc

 

 

 

Tổng số người được khám

người

 

 

11

Số ssản xuất tổ chức Lphát động hưng ứng Tháng hành động

cuộc

 

 

12

Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn

Nạn nhân/gia đình

 

 

13

Tổ chức hội thảo/hội nghị

cuộc

 

 

14

Số vụ tai nạn xảy ra trong Quý II

Trong đó:

vụ

 

% tăng, giảm so với cùng kỳ Quý II năm trước

Tng số người bị tai nạn

người

 

Số người chết

người

 

Số người bị thương nặng

người

 

15

Kinh phí

 

 

 

 

Ngân sách nhà nước/ hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh

đồng

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

đồng

 

 

16

Các nội dung khác (nếu có)

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG ATVSLĐ NĂM 2020

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

2. Kiểm soát tốt các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc giúp phòng ngừa hiệu quả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

3. Cơ sở lao động và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

4. An toàn lao động để trở về bên gia đình.

5. Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

6. Hãy sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đảm bảo cht lượng để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

7. Nghĩ về an toàn và làm việc an toàn.

8. Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính mình và đồng nghiệp.

9. Cải thiện điều kiện làm việc vì sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của người lao động

10. Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất là trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7331/BYT-MT ngày 12/12/2019 về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.162

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!