Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6488/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Nam
Ngày ban hành: 30/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6488/BNN-TCCB
V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Công văn số 565/CV/BQL ngày 18/11/2010 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 (Ban 9) về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức Giám đốc đối với ông Lê Trung Thành, sau khi xem xét Bộ có ý kiến như sau:

Ông Lê Trung Thành được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm lại giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thủy lợi 416 (nay là Ban 9) tại Quyết định số 3166 QĐ/BNN-TCCB ngày 15/11/2005, đến nay (11/2010) thuộc diện tiếp tục xem xét để bổ nhiệm lại theo quy định của Nhà nước.

Do ông Lê Trung Thành, sinh ngày 26/8/1951 (tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác), căn cứ vào Điều 41 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Trung Thành là nhân sự (còn dưới 2 năm công tác) thuộc diện được Bộ xem xét, quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

Ban Giám đốc và Cấp ủy Đảng Ban 9 khẩn trương có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ xem xét kéo dài hoặc không kéo dài thời gian giữ chức Giám đốc Ban đối với ông Lê Trung Thành cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu (gọi tắt là kéo dài thời gian), hồ sơ gửi Bộ gồm:

1. Tờ trình của lãnh đạo Ban về việc đề nghị kéo dài thời gian của cán bộ (kèm theo biên bản họp lãnh đạo Ban);

2. Văn bản của Cấp ủy Đảng Ban đề nghị kéo dài thời gian của cán bộ (gửi kèm theo biên bản ghi rõ tỷ lệ phiếu) nhận xét ưu điểm, những mặt tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý của cán bộ được đề nghị kéo dài thời gian;

3. Ý kiến của Cấp ủy Đảng cấp trên về việc đề nghị kéo dài thời gian của cán bộ;

4. 02 bộ hồ sơ cá nhân, gồm: Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-BNV/2008, có dán ảnh màu 4x6, được Thủ trưởng cơ quan ký xác nhận; bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; các văn bằng chứng chỉ đào tạo (có công chứng); bản nhận xét của Cấp ủy Đảng hoặc chính quyền địa phương nơi cán bộ cư trú; bản tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ của cán bộ.

Nhận được văn bản, đề nghị Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 khẩn trương thực hiện, kết quả báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/12/2010./.         

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6488/BNN-TCCB ngày 30/11/2010 về kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.015

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!