Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 566/BNN-TCCB xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 566/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Thị Bình
Ngày ban hành: 11/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 566/BNN-TCCB
V/v Xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch năm 2014

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Thực hiện Điều 15, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,

Để đảm bảo thực hiện chế độ nâng ngạch đối với công chức,viên chức theo quy định, Bộ yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ nhu cầu sử dụng và tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch của công chức, viên chức, xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch năm 2014 (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ), gửi biểu mẫu (file Excel) theo địa chỉ thư điện tử: thoan.bnn@gmail.com chậm nhất là ngày 30/02/2014 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng vụ TCCB (để b/c)
- Lưu: VT, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Bình

 


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Đơn vị:……

Biểu mẫu số 2

 

BÁO CÁO CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP (NGẠCH) VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ NHU CẦU THĂNG HẠNG (THI NÂNG NGẠCH) NĂM 2014
(Kèm theo công văn số ………)

TT

Tên ngạch

Tổng số CC, VC tại thời điểm báo cáo

Số lượng, cơ cấu ngạch viên chức hiện có

Đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch viên chức

Ghi chú

Chuyên viên cao cấp hoặc TĐ

Chuyên viên chính hoặc TĐ

Chuyên viên hoặc TĐ

Cán sự hoặc TĐ

Nhân viên

chuyên viên cao cấp hoặc TĐ

chuyên viên chính hoặc TĐ

chuyên viên hoặc TĐ

cán sự hoặc TĐ

Tổng số

Trong đó Nữ

Tổng số

Trong đó Nữ

Tổng số

Trong đó Nữ

Tổng số

Trong đó Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Kỹ sư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Nghiên cứu viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Giáo dục, đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Giảng viên dạy đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Giáo viên dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Bác sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Dược sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn thư, Lưu trữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Phóng viên, biên tập viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chuyên ngành Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Chẩn đoán viên bệnh động vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Dự báo viên bảo vệ thực vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Giám định viên thuốc BVTV-Thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Kiểm nghiệm viên giống cây trồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………, ngày      tháng      năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Do cơ quan có thẩm quyền chưa quy định tiêu chuẩn trong chức danh nghề nghiệp, trước mắt đề nghị đơn vị báo cáo theo ngạch hiện hành

 

Biểu mẫu số 3

BÁO CÁO DANH SÁCH CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ NHU CẦU THI NÂNG NGẠCH NĂM 2014

(Kèm theo công văn số                                                    )

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Ngạch hiện giữ

Hệ số lương hiện thưởng

Ngạch đăng ký dự thi

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 566/BNN-TCCB xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89