Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5096/BNV-TCBC 2018 giảm hợp đồng lao động trong các đơn vị nghiệp công lập

Số hiệu: 5096/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Văn Lượng
Ngày ban hành: 12/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5096/BNV-TCBC
V/v giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Trả lời văn bản số 830/UBND-NC ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về đề nghị xem xét việc giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế tại Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW); Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021 và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW đã chỉ đạo: Đến năm 2021 giảm ít nhất 10% tổng số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc phê duyệt, thẩm định biên chế sự nghiệp và việc thực hiện số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) của các bộ, ngành, địa phương so với số giao năm 2015. Do vậy, Bộ Nội vụ đã thẩm định hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2018 là 2.133 người, giảm bình quân ít nhất 393 người/năm (giảm 15,5%/năm) để bảo đảm đến năm 2021 giảm ti thiểu 10% so với số có mặt năm 2015 theo quy định (công văn số 6410/BNV-TCBC ngày 07/12/2017).

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản của Đảng, Chính phủ và công văn số 6410/BNV-TCBC nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- TTr Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Lưu VT, TCBC (03b).

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ
Nguyễn Văn Lượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5096/BNV-TCBC ngày 12/10/2018 về giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.050

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!