Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4832/BNV-CCVC năm 2016 thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2017 đối với cán bộ, công, viên chức, người quản lý doanh nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 4832/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 13/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4832/BNV-CCVC
V/v thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2017 đối với cán bộ, công chức viên chức, người quản lý doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế nhà nước.

 

Thi hành Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức (sau đây gọi là Nghị định số 46/2010/NĐ-CP); thực hiện Quyết nghị của Ban Cán sự đảng Chính phủ (tại Văn bản số 1097-CV/BCSĐCP ngày 30/9/2016 của Ban Cán sự đảng Chính phủ), Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế nhà nước:

1. Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định tại Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012, Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008, Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các văn bản liên quan.

2. Báo cáo việc thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2017 (thời điểm nghỉ hưu tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) đối với công chức và người quản lý doanh nghiệp theo các danh sách như sau:

a) Danh sách công chức thuộc thẩm quyền Ban Bí thư quyết định đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2017 (theo Mẫu số 1 - BNV);

b) Danh sách công chức, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế nhà nước thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2017 (theo Mẫu số 2 - BNV);

c) Danh sách công chức, người quản lý doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian công tác sau độ tui nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để làm chuyên môn đang làm việc (theo Mẫu số 3 - BNV).

Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 01 tháng 11 năm 2016 để tng hợp, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CSĐCP;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, CCVC (05 bản).

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 


Tên đơn vị:

Mu số 1 - BNV

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH ĐỦ TUỔI NGHỈ HƯU TRONG NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 4832/BNV-CCVC ngày 13/10/2016 ca Bộ Nội vụ)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ đơn vị đang công tác

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Ngày, tháng, năm đủ tuổi nghỉ hưu

Ghi chú

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên đơn vị:

Mu số 2 - BNV

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH ĐỦ TUỔI NGHỈ HƯU TRONG NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 4832/BNV-CCVC ngày 13/10/2016 ca Bộ Nội vụ)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ đơn vị đang công tác

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Ngày, tháng, năm đủ tuổi nghỉ hưu

Ghi chú

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên đơn vị:

Mu số 3 - BNV

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN CÔNG TÁC SAU ĐỘ TUỔI NGHỈ HƯU NHƯNG VẪN GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ HOẶC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỂ LÀM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 4832/BNV-CCVC ngày 13/10/2016 ca Bộ Nội vụ)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Được kéo dài thời gian công tác sau độ tuổi nghỉ hưu

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Được kéo dài thời gian công tác đến ngày, tháng, năm nào

Ghi chú

Nam

Nữ

Vẫn giữ chức vụ lãnh đạo (ghi rõ chức vụ đang giữ)

Không giữ chức vụ lãnh đạo

1

2

3

4

5

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4832/BNV-CCVC năm 2016 thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2017 đối với cán bộ, công, viên chức, người quản lý doanh nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74