Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4306/GDĐT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 23/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:4306/GDĐT-TC
Về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng;
- Hiệu trưởng các Trường Trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

S Giáo dục và Đào tạo có văn bản trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị tiếp tục thực hiện xét chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo là viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có công văn số 2965/TCGDNN-NG phúc đáp về việc chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, trong đó có ghi nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đã được chuyển xếp vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (có 4 ký tự đầu ca mã số hạng chức danh là V.07) là đi tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

2. Không thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức có mã số hạng V.09.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (đính kèm Cv 2965);
- Lưu: VT, TCCB.(BN)
.

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4306/GDĐT-TC ngày 23/12/2020 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


888

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198