Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 426/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 về thời gian làm việc để chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi do Cục Quan hệ Lao động và Tiền Lương ban hành

Số hiệu: 426/QHLĐTL-CSLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quan hệ lao động và Tiền lương Người ký: Nguyễn Xuân Trường
Ngày ban hành: 23/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/QHLĐTL-CSLĐ
V/v thời gian làm việc để chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Minh, Công ty Vận tải Biển Đà Nẵng
(219 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng)

Trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Minh, Công ty Vận tải biển - Thành phố Đà Nẵng về việc chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi khi cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại công văn số 9389/VPCP-ĐMDN ngày 28/9/2018, sau khi nghiên cứu, Cục Quan hệ Lao động và Tiền Lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 19 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thì số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được sử dụng để bù đắp các khoản đã chi vượt chế độ cho người lao động (nếu có), chi cho người lao động theo chế độ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước, phần còn lại chia cho người lao động đang làm việc ở doanh nghiệp theo số tháng công tác tại doanh nghiệp cổ phần hóa; số dư bằng tiền của Quỹ phúc lợi tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được sử dụng để bù đắp các khoản đã chi vượt chế độ cho người lao động, người quản lý và kiểm soát viên (nếu có), chi cho người lao động, người quản lý và kiểm soát viên theo chế độ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước, phần còn lại chia cho người lao động, người quản lý và kiểm soát viên đang làm việc ở doanh nghiệp theo số tháng công tác tại doanh nghiệp cổ phần hóa.

2. Theo quy định của pháp luật về lao động thì khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên (Điều 47 Bộ luật Lao động). Trường hợp sau đó người lao động làm việc cho doanh nghiệp khác thì thực hiện theo giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mới.

3. Theo quy định tại Điều 31, 32 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp thì lợi nhuận còn lại sau khi chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có) và bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định được phân phối theo thứ tự: trích quỹ đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có); trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp; trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên. Quỹ khen thưởng dùng để thưởng cuối năm, thưởng thường kỳ, thưởng đột xuất, thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng cho người lao động trong doanh nghiệp (bao gồm cả người quản lý doanh nghiệp làm việc theo hợp đồng lao động. Quỹ phúc lợi dùng để đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của doanh nghiệp; chi cho các hoạt động phúc lợi của người lao động trong doanh nghiệp; góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng; sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho những người lao động.

Căn cứ các quy định nêu trên thì Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của doanh nghiệp tăng do sự cống hiến của người lao động đang làm việc, được trích khi doanh nghiệp có lợi nhuận; hàng năm, doanh nghiệp chi Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi cho người lao động, người quản lý, kiểm soát viên theo quy chế của doanh nghiệp. Khi người lao động nghỉ việc, chuyển sang làm việc cho doanh nghiệp khác thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật và người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao động. Do đó, việc xác định thời gian làm việc của người lao động, người quản lý, kiểm soát viên để tính chia Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi chỉ tính từ thời điểm tuyển dụng lần cuối cùng quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01/08/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần là phù hợp với quy định pháp luật.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương trả lời để bà biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Tường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 426/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 về thời gian làm việc để chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi do Cục Quan hệ Lao động và Tiền Lương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


574

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84