Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4152/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4152/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương năm 2005
đối với TCty Dệt may Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị tổng công ty dệt may Việt Nam

Trả lời công văn số 1722/CV-TCHC ngày 4/11/2005 của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tại công văn số 15321/BTC-TCDN ngày 30/11/2005, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2005 của Tổng công ty Dệt May Việt Nam (không kể các đơn vị cổ phần hóa) là 130 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 như sau:

- Tổng doanh thu (doanh thu tính lương): 13.564.862 triệu đồng;

- Nộp ngân sách nhà nước: theo đúng quy định của Nhà nước;

- Lợi nhuận: 68.191 triệu đồng.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 115% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 115% đến dưới 130% thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2005 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và Giám đốc 43 đơn vị thành viên hạch toán độc lập là 7.469.754.000 đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch.

4/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt may Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền về đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và Giám đốc 43 đơn vị thành viên năm 2005 theo thẩm định nói trên, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng công ty và gửi quyết định về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Lưu: VT, Vụ TLTC (3
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4152/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương ngày 06/12/2005 đối với TCty Dệt may Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.487

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!