Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3707/BGDĐT-TCCB năm 2014 rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công, viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3707/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 17/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3707/BGDĐT-TCCB
V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 2347/BNV-TL ngày 27/6/2014 của Bộ Nội vụ về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị rà soát, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo Đề cương và Biểu mẫu gửi kèm.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 8 năm 2014 để nghiên cứu tổng hợp gửi Bộ Nội vụ (đề nghị gửi kèm file về địa chỉ vmhai@moet.edu.vn).

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- L
ưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Kèm theo công văn số 3707/BGDĐT-TCCB ngày 17/7/2014 của Bộ GDĐT)

I. Về các chế độ phụ cấp lương:

1. Đề nghị báo cáo, đánh giá những mặt được, mặt hạn chế trong các quy định về: đối tượng hưởng phụ cấp, điều kiện áp dụng, mức hưởng, cách chi trả phụ cấp của từng loại phụ cấp lương đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, gồm:

1.1. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo;

1.2. Phụ cấp thâm niên vượt khung;

1.3. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo;

1.4. Phụ cấp khu vực;

1.5. Phụ cấp đặc biệt;

1.6. Phụ cấp thu hút;

1.7. Phụ cấp lưu động;

1.8. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm;

1.9. Phụ cấp thâm niên nhà giáo;

1.10. Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

1.11. Phụ cấp trách nhiệm theo nghề;

1.12. Phụ cấp trách nhiệm công việc;

1.13. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn;

1.14. Phụ cấp công vụ;

1.15. Phụ cấp khác (nếu có).

2. Tổng hợp số người được hưởng, mức và quỹ tiền phụ cấp của các loại phụ cấp lương đã nêu tại Khoản 1 Mục I theo Biểu mẫu (gửi kèm theo).

II. Về trả thu nhập tăng thêm cho người lao động:

Đề nghị báo cáo, đánh giá những mặt được, mặt hạn chế về thực hiện quy định chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

III. Nguồn đảm bảo tiền lương, phụ cấp lương:

1. Kinh phí từ ngân sách nhà nước;

2. Kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định của Nhà nước.

IV. Đề xuất, kiến nghị:

Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng, điều kiện áp dụng, mức hưởng, cách chi trả phụ cấp lương, thu nhập tăng thêm cho người lao động và hệ số tiền lương tăng thêm hiện hành trong mối tương quan giữa các ngành, nghề; lý do đề xuất./.

 


Đơn vị:

TỔNG HỢP CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tháng 6 năm 2014

(Kèm theo công văn số 3707/BGDĐT-TCCB ngày 17/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Nội dung

Tổng số người trong danh sách trả lương

Tiền lương theo ngạch, bậc chức danh

Các chế độ phụ cấp lương

Ghi chú

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (1)

….

Phụ cấp thâm niên nhà giáo (1.9)

Chế độ phụ cấp khác (nếu có)

Tổng quỹ phụ cấp lương (Triệu đồng)

Hệ số lương bình quân

Quỹ tiền lương (Triệu đồng)

Số người được hưởng

Hệ số phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

Số người được hưởng

Hệ số phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

I

Đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng hưởng lương trong đơn vị sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Người lao động theo chế độ hợp đồng lao động ngoài số lượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:

- Cột (3): Ghi tổng số người trong danh sách trả lương của tháng 6 năm 2014 thuộc phạm vi quản lý.

- Cột (4): Ghi bình quân hệ số lương của tổng số người trong danh sách trả lương của tháng 6 năm 2014 thuộc phạm vi quản lý.

- Cột (5): Ghi tổng số tiền lương theo ngạch, bậc chức danh được hưởng của tổng số người trong danh sách trả lương tháng 6 năm 2014 thuộc phạm vi quản lý.

- Cột "Các chế độ phụ cấp lương" là bao gồm các loại phụ cấp phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp khu vực; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại nguy hiểm; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp thăm niên nhà giáo. Ví dụ về phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

 + Số người được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại cột (6) là tổng số người được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong danh sách trả lương của tháng 6 năm 2014 thuộc phạm vi quản lý.

 + Hệ số phụ cấp bình quân phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại cột (7) là tổng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo chia cho số người được hưởng phụ cấp tại cột (6).

 + Quỹ phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại cột (8) là tổng số tiền phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đối tượng hưởng thuộc phạm vi quản lý bằng số người được hưởng (cột 6) x hệ số phụ cấp bình quân (cột 7) x mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

 


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3707/BGDĐT-TCCB năm 2014 rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công, viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168