Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3587/BGDĐT-GDTrH năm 2019 về lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3587/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 20/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3587/BGDĐT-GDTrH
V/v lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Quản lý Giáo dục.

Thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-BGDĐT ngày 19/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP), Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT lựa chọn và cử giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (sau đây gọi tắt là cán bộ quản lý cốt cán) tham gia các đợt tập huấn giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán để hỗ trợ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là giáo viên), cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là cán bộ quản lý) bồi dưỡng thường xuyên, phát triển nghề nghiệp; cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

Phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán để hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là trường).

II. Lựa chọn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán

1. Lựa chọn giáo viên cốt cán

a) Tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn giáo viên cốt cán được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư 20) và Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20; ưu tiên lựa chọn người có uy tín về chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và có kinh nghiệm hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng thường xuyên; tích cực tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn.

b) Mỗi trường lựa chọn 1 giáo viên cốt cán; đối với trường liên cấp, mỗi cấp học lựa chọn 1 giáo viên cốt cán; đối với trường thuộc vùng khó khăn có từ 2 điểm trường trở lên lựa chọn 2 giáo viên cốt cán. Trong mỗi nhóm trường gần nhau về khoảng cách địa lý lựa chọn đủ giáo viên cốt cán theo môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) để thuận lợi cho giáo viên cốt cán thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn liên tục; cân đối về tỷ lệ nam, nữ và ưu tiên giáo viên cốt cán là người dân tộc thiểu số; đủ thời gian công tác từ 3 năm trở lên.

2. Lựa chọn cán bộ quản lý cốt cán

a) Tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn cán bộ quản lý cốt cán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư 14) và Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14; ưu tiên lựa chọn người có năng lực tốt về quản lý nhà trường và có kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; có uy tín về chuyên môn, nghiệp vụ và có kinh nghiệm hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng thường xuyên; sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn và quản lý giáo dục.

b) Số lượng cán bộ quản lý cốt cán được lựa chọn theo tỷ lệ 7 trường cùng cấp (đối với trường liên cấp thì lấy theo cấp học cao nhất) gần nhau về khoảng cách địa lý lựa chọn 1 cán bộ quản lý cốt cán (trường hợp lẻ từ 4 trường cùng cấp trở lên được lựa chọn thêm 1 cán bộ quản lý cốt cán); đảm bảo cân đối về tỷ lệ cán bộ quản lý cốt cán theo môn học, nam, nữ và ưu tiên cán bộ quản lý cốt cán là người dân tộc thiểu số; còn đủ thời gian công tác từ 3 năm trở lên.

3. Nhiệm vụ và quyền lợi của giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán

a) Nhiệm vụ của giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán

Nhiệm vụ của giáo viên cốt cán quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 20; nhiệm vụ của cán bộ quản lý cốt cán quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 14. Các giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán trong khuôn khổ Chương trình ETEP phải có cam kết bằng văn bản về việc tham gia hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên, cán bộ quản lý và thực hiện các nội dung như sau:

- Đầu mỗi năm học, giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn liên tục và triển khai thực hiện kế hoạch đó tại các trường được phân công phụ trách. Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán phải được hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.

- Giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán thực hiện hỗ trợ đồng nghiệp (qua mạng và trực tiếp) trong các đợt tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên và trong quá trình dạy học, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tại trường và cụm trường. Trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn, giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán cần thường xuyên trao đổi, đề nghị sự hỗ trợ của giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt (sau đây gọi chung là giảng viên sư phạm chủ chốt), lãnh đạo và chuyên viên phòng GDĐT, sở GDĐT, Bộ GDĐT để thực hiện tốt các nội dung sau:

+ Chủ động trao đổi với giáo viên, cán bộ quản lý về các nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung; giải đáp thắc mắc, chủ trì trao đổi về các vấn đề nảy sinh tại các đợt tập huấn trực tiếp hoặc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tại trường, cụm trường;

+ Thường xuyên trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc cho giáo viên, cán bộ quản lý tham gia bồi dưỡng thường xuyên trực tuyến trên hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS); tham gia và hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý trao đổi, thảo luận với giảng viên sư phạm chủ chốt trong quá trình tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên (theo kế hoạch thống nhất giữa các trường sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục với địa phương);

+ Chia sẻ rộng rãi trên LMS và các phương tiện thông tin khác các vấn đề mới, những kinh nghiệm tốt để giáo viên, cán bộ quản lý trên cả nước cùng tham khảo.

b) Quyền lợi của giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán

Căn cứ vào nhiệm vụ, giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán được tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng (nếu đạt yêu cầu); được hưởng chế độ quy đổi thời gian tham gia tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn ra số tiết dạy để tính số giờ giảng dạy theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và các chế độ theo quy định tại các văn bản khác có liên quan.

II. Tổ chức tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý

2. Nội dung, thời gian và địa điểm tập huấn

Giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán được tập huấn về các nội dung bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thuộc Chương trình ETEP và chương trình bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GDĐT.

Trong năm 2019, nội dung tập huấn cho các đối tượng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán tập trung vào hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự tập huấn đối với từng đối tượng cho mỗi đợt tập huấn sẽ được thông báo trong các công văn triệu tập riêng.

3. Kinh phí

Chi phí đi lại, ăn, ở của giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán trong thời gian tham gia các đợt tập huấn thuộc Chương trình ETEP do Ban quản lý ETEP tại các trường Đại học sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP chi trả từ nguồn kinh phí của Chương trình ETEP. Công tác phí cho học viên trong ngày đi, ngày về và các chế độ khác (nếu có) do địa phương chi trả.

Kinh phí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý tại địa phương do địa phương bảo đảm.

III. Tổ chức thực hiện

1. Lựa chọn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán

Các sở GDĐT tổ chức lựa chọn và lập danh sách giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán theo hướng dẫn tại Công văn này và tiếp tục phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán phù hợp với yêu cầu phát triển chuyên môn liên tục cho giáo viên, cán bộ quản lý tại địa phương.

2. Tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán

a) Các cục, vụ thuộc Bộ GDĐT

- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý; giám sát, kiểm tra, đánh giá, quản lý kết quả bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý;

- Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông;

- Vụ Giáo dục Tiểu học chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cấp tiểu học.

b) Ban Quản lý Chương trình ETEP

Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các trường đại học sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý; tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý thuộc Chương trình ETEP.

c) Các trường đại học sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP

- Phối hợp với các sở GDĐT tổ chức các khóa tập huấn cho giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán; hỗ trợ các địa phương, giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán triển khai tập huấn đại trà cho giáo viên, cán bộ quản lý tại địa phương (theo hình thức qua mạng và trực tiếp);

- Tổ chức giám sát, đánh giá quá trình và kết quả tập huấn của từng giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán, giáo viên, cán bộ quản lý tham gia tập huấn;

- Cấp giấy chứng nhận cho giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán đã hoàn thành khóa tập huấn, bồi dưỡng thuộc Chương trình ETEP và theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GDĐT;

- Phối hợp với các sở GDĐT trong việc hỗ trợ và đánh giá hiệu quả hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp của đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán tại địa phương;

- Phân công nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán cho từng giảng viên sư phạm chủ chốt đã được lựa chọn theo Công văn số 1806/BGDĐT-GDTrH ngày 26/4/2019 về việc tập huấn giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt. Giao nhiệm vụ cho giảng viên sư phạm chủ chốt hằng tuần phải trả lời các câu hỏi, thắc mắc của giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán trên LMS.

Danh sách phân công các trường Đại học sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP phụ trách tập huấn giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán và hỗ trợ triển khai tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý của các tỉnh tại Phụ lục 3 kèm theo công văn này.

c) Các sở giáo dục và đào tạo

- Cử giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán tham gia các khóa tập huấn theo các công văn triệu tập của Bộ GDĐT và của các trường đại học sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP;

- Quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán; bảo đảm các nhiệm vụ và quyền lợi của giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán theo nội dung nêu tại Mục 3 của Công văn này;

- Phối hợp với Ban Quản lý ETEP và các trường đại học sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán của địa phương;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý tại địa phương;

- Quản lý, chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp liên tục của đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán cấp trung học phổ thông tại địa phương;

- Báo cáo kết quả hoạt động của đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán tại địa phương về Bộ GDĐT vào cuối Học kỳ I và cuối Học kỳ II hằng năm học.

d) Các phòng giáo dục và đào tạo

- Cử giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán tham gia các khóa tập huấn theo các công văn triệu tập của sở GDĐT, Bộ GDĐT và của các trường đại học sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP;

- Quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán của địa phương; bảo đảm các nhiệm vụ và quyền lợi của giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán theo quy định tại Mục 3 của Công văn này;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý theo hướng dẫn của sở GDĐT, Bộ GDĐT;

- Quản lý, chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp liên tục của đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở tại địa phương;

- Báo cáo kết quả hoạt động của đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán của địa phương về sở GDĐT vào cuối Học kỳ I và cuối Học kỳ II hằng năm học.

e) Các cơ sở giáo dục phổ thông

- Quản lý, sử dụng, tạo điều kiện cho giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán của nhà trường và của các đơn vị khác được cử đến làm nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý tại trường; bảo đảm các nhiệm vụ và quyền lợi của giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán theo quy định tại Mục 3 của Công văn này;

- Cử giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán, giáo viên, cán bộ quản lý tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của phòng GDĐT, sở GDĐT, Bộ GDĐT; triển khai các hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho toàn thể giáo viên, cán bộ quản lý tại nhà trường theo kế hoạch và hướng dẫn của phòng GDĐT, sở GDĐT, Bộ GDĐT;

- Phê duyệt (vào đầu mỗi năm học) và theo dõi, đánh giá (vào cuối Học kỳ I và cuối Học kỳ II) kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán; tham gia nhận xét, đánh giá hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán được cử đến làm việc tại trường. Việc nhận xét, đánh giá phải căn cứ vào nhận xét, phản hồi của giáo viên, cán bộ quản lý trong trường mà giáo viên cốt cán đang công tác hoặc được cử đến làm việc.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Danh sách giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán (theo mẫu tại Phụ lục 1Phụ lục 2 của Công văn này) gửi về Bộ GDĐT trước ngày 15/9/2019 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bản mềm danh sách giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán gửi về các hộp thư điện tử theo địa chỉ: vugdtrh@moet.gov.vn; vugdth@moet.gov.vn; etep@moet.gov.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với ông Đỗ Anh Dũng, chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học (số điện thoại: 0916831885); ông Trần Ngọc Khoa, chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học (số điện thoại: 0915551503) hoặc bà Ngô Thị Thanh Thủy, chuyên viên Chương trình ETEP (số điện thoại: 0915377128) để phối hợp, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ngân hàng Thế giới (để báo cáo);
- Cục NGCB, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, GDĐH, GDTX, GD
DT (để thực hiện);
- Ban quản lý các dự án (để thực hiện);
- Ban quản lý ETEP, RGEP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

PHỤ LỤC 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ...
---------------------

 

 

DANH SÁCH TỔNG HỢP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN THAM DỰ TẬP HUẤN
(Kèm theo Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Họ và tên

Ngày/tháng/ năm sinh

Nữ

Dân tộc thiểu số

Xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp GV

Trình độ đào tạo

Môn học phụ trách

Cơ sở giáo dục đang công tác

Quận/ Huyện

Điện thoại

Email

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

Giáo viên TH cốt cán

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên THCS cốt cán

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên THPT cốt cán

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách này gồm ... người, trong đó có ... là nữ.

Ghi chú: Cột (4) nếu là nữ chỉ cần đánh dấu X; Cột (5) nếu là người dân tộc thiểu số đánh dấu X; Cột (6) nếu đạt chuẩn mức tốt viết chữ T, mức khá viết chữ K;

 

PHỤ LỤC 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ...
---------------------

 

 

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN THAM DỰ TẬP HUẤN
(Kèm theo Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Họ và tên

Ngày/tháng/ năm sinh

Nữ

Dân tộc thiểu số

Chức vụ

Xếp loại đạt chuẩn hiệu trường

Trình độ đào tạo

Môn học phụ trách

Cơ sở giáo dục đang công tác

Quận/ Huyện

Điện thoại

Email

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

Cán bộ quản lý TH cốt cán

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ quản lý THCS cốt cán

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ quản lý THPT cốt cán

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách này gồm ... người, trong đó có ... là nữ.

Ghi chú: Cột (4) nếu là nữ chcần đánh dấu X; Cột (5) nếu là người dân tộc thiểu số đánh dấu X; Cột (6) nếu đạt chuẩn mức tốt viết chữ T, mức khá viết chữ K;

 

PHỤ LỤC 3

PHÂN CÔNG ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH BỒI DƯỠNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐHSP, HỌC VIỆN QLGD TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH ETEP
(Kèm theo Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Phân công bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

TT

Tên trường đại học

Phụ trách các sở GDĐT

1

Trường ĐHSP Hà Nội

Gồm 10 sở GDĐT: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình.

2

Trường ĐHSP Hà Nội 2

Gồm 07 sở GDĐT: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

3

Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên

Gồm 08 sở GDĐT: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình.

4

Trường ĐH Vinh

Gồm 03 sở GDĐT: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

5

Trường ĐHSP - ĐH Huế

Gồm 10 sở GDĐT: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

6

Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng

Gồm 06 sở GDĐT: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

7

Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh

Gồm 19 sở GDĐT: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

2. Phân công bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sgiáo dục phổ thông

Học viện Quản lý Giáo dục là đơn vị chủ trì, phối hợp với ít nhất 1 trường đại học tham gia Chương trình ETEP và với các sở GDĐT ở các vùng/khu vực phù hợp để bồi dưỡng tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán của vùng/khu vực đó, đồng thời huy động giảng viên là cán bộ quản lý giáo dục địa phương (của các sở/phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng trường phổ thông đủ tiêu chuẩn) cùng tham gia.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3587/BGDĐT-GDTrH năm 2019 về lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.520

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215