Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3286/BNV-TCBC năm 2013 thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3286/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3286/BNV-TCBC
V/v thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Viên chức đã quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 41/2012/NĐ-CP). Theo đó, hàng năm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là Bộ, ngành) và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương mình theo quy định. Trên cơ sở đó gửi Bộ Nội vụ quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành; thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Mặt khác, Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị đã có chủ trương "Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, từ nay đến năm 2016 cơ bản không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị (trừ trường hợp lập thêm tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới). Trường hợp có yêu cầu tăng thêm biên chế phải có đề án được cơ quan chức năng thẩm định chặt chẽ"; "Thống nhất quản lý chặt chẽ việc thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập".

Vì vậy, để thực hiện nghiêm túc, đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về quản lý số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương về vấn đề này cụ thể như sau:

1. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo tập trung xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó chú ý các đơn vị sự nghiệp công lập thành lập mới hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập được bổ sung chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, cần đặc biệt chú ý đến các đơn vị sự nghiệp công lập mở rộng quy mô, phạm vi và mức độ phục vụ nhân dân, ví dụ các cơ sở y tế được tăng giường bệnh, cơ sở giáo dục - đào tạo tăng số học sinh, số lớp hoặc các lớp học được chuyển từ học 01 buổi/ngày sang học 02 buổi/ngày. Trên cơ sở đó xác định danh mục vị trí việc làm và số lượng người làm việc phù hợp trong từng đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, gửi Bộ Nội vụ quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; quyết định số lượng người làm việc tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ, ngành; thẩm định số lượng người làm việc tăng thêm so với số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi trình Hội đồng nhân dân phê duyệt.

2. Năm 2013, Bộ Nội vụ chỉ quyết định hoặc thẩm định số lượng người làm việc tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2012 đã được Bộ, cơ quan ngang Bộ giao hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao theo Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước ngày Nghị định số 41/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 25/6/2012).

3. Hồ sơ gửi về Bộ Nội vụ thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, ngoài ra gửi kèm theo các văn bản sau:

- Quyết định của cấp có thẩm quyền giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương;

- Báo cáo giải trình và thuyết minh số lượng người làm việc tăng thêm.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Nội vụ về các nội dung liên quan đến quyết định hoặc thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ để thực hiện đạt kết quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tổ chức Trung ương (để phối hợp);
- HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu VT, TCBC (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3286/BNV-TCBC năm 2013 thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.309
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127