Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 327/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 22/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 327/UBND-KTN
V/v điều chỉnh chi phí nhân công của bộ đơn giá xây dựng công trình.

Bình Định, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 52/SXD-QLXD ngày 20/01/2014 về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; ý kiến của liên ngành gồm các sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho xác định đơn giá nhân công xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012, hệ số cấp bậc lương vận dụng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

2. Cho phép tiếp tục áp dụng hệ số lương nhân công theo Văn bản số 125/UBND-KTN ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thi công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công trong lập dự toán xây dựng công trình có sử dụng các tập đơn giá công bố trước đây của tỉnh.

3. Đồng ý cho Sở Xây dựng điều chỉnh căn cứ lập bộ đơn giá xây dựng công trình (gồm các phần: Xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, dịch vụ công ích đô thị, thí nghiệm) và thực hiện tính toán lại đơn giá nhân công theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP, báo cáo UBND tỉnh (không công bố lại các đơn giá xây dựng nêu trên). Riêng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh để công bố.

4. Giao Sở Xây dựng khẩn trương điều chỉnh chi phí nhân công trong bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định, kịp thời hướng dẫn để các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan áp dụng theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14 (H.10b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 327/UBND-KTN ngày 22/01/2014 điều chỉnh chi phí nhân công của bộ đơn giá xây dựng công trình do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.930

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!