Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3098/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Mãi
Ngày ban hành: 17/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NH�N D�N
TH�NH PHỐ HỒ CH� MINH
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 3098/UBND-KT
V/v điều chỉnh chế độ cho c�ng chức, vi�n chức, người lao động ng�nh y tế theo c�ng văn số 1332/UBND-KT ng�y 14 th�ng 4 năm 2020 của Ủy ban nh�n d�n Th�nh phố

Th�nh phố Hồ Ch� Minh, ng�y 17 th�ng 9 năm 2021

 

K�nh gửi:

- Thủ trưởng c�c Sở, ban, ng�nh Th�nh phố;
- Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n th�nh phố Thủ Đức;
- Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c quận, huyện.

X�t đề nghị của Sở Y tế tại Tờ tr�nh số 5887/TTr-SYT ng�y 21 th�ng 8 năm 2021 về đề nghị điều chỉnh chế độ cho c�ng chức, vi�n chức, người lao động ng�nh y tế theo C�ng văn số 1332/UBND-KT ng�y 14 th�ng 4 năm 2020 của Ủy ban nh�n d�n Th�nh phố, đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ tr�nh số 3681/TTr-SNV ng�y 26 th�ng 8 năm 2021 v� � kiến của Sở T�i ch�nh tại C�ng văn số 5159/STC-HCSN ng�y 10 th�ng 9 năm 2021;

Ủy ban nh�n d�n Th�nh phố chỉ đạo như sau:

1. Điều chỉnh nội dung điểm 1 C�ng văn số 1332/UBND-KT ng�y 14 th�ng 4 năm 2020 của Ủy ban nh�n d�n Th�nh phố như sau:

1. Chấp thuận cho c�ng chức, vi�n chức, người lao động ng�nh y tế được ph�n c�ng thực hiện c�c nhiệm vụ: trực tiếp kh�m, chữa bệnh, chăm s�c người c�ch ly, người bệnh vi�m đường h� hấp cấp do vi r�t corona g�y ra tại khu vực c�ch ly của cơ sở kh�m, chữa bệnh, khu c�ch ly tập trung, bệnh viện d� chiến, c�c đơn vị điều trị bệnh Covid-19 kh�c được th�nh lập theo quy định; tham gia đội cấp cứu 115, k�p vận chuyển ca nhiễm, ca nghi nhiễm. Sau thời gian được ph�n c�ng thực hiện c�c nhiệm vụ n�u tr�n li�n tục tối thiểu 6 tuần, được nghỉ kh�ng qu� 7 ng�y (bao gồm cả thứ 7 v� chủ nhật) để phục hồi, kiểm tra t�nh h�nh sức khỏe v� vẫn được hưởng đầy đủ c�c chế độ hiện hưởng như đang c�ng t�c (đồng thời được hưởng thu nhập tăng th�m theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ng�y 16 th�ng 3 năm 2018 của Hội đồng nh�n d�n Th�nh phố)�.

2. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ v� thời gian nghỉ để phục hồi, kiểm tra t�nh h�nh sức khỏe, c�ng chức, vi�n chức, người lao động ng�nh y tế được hưởng chế độ lưu tr� theo chỉ đạo của Ủy ban nh�n d�n Th�nh phố tại Th�ng b�o số 631/TB-VP ng�y 22 th�ng 7 năm 2021 của Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n Th�nh phố.

3. Trong qu� tr�nh triển khai thực hiện, trường hợp c� kh� khăn vướng mắc, đề nghị c�c cơ quan, đơn vị b�o c�o gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nh�n d�n Th�nh phố chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như tr�n;
- Thường trực Th�nh ủy;
- TTUB: CT, c�c PCT;
- VPUB: CVP, c�c PCVP;
- Ph�ng KT, VX, TH;
- Lưu: VT, (KT/Cg).

CHỦ TỊCH
Phan Văn M�i

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3098/UBND-KT ngày 17/09/2021 về điều chỉnh chế độ cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế theo công văn 1332/UBND-KT do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.940

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!