Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2847/CV-BCĐ 2020 hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư nhập cảnh Việt Nam để làm việc

Số hiệu: 2847/CV-BCĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 23/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2847/CV-BCĐ
V/v htrợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kthuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam đlàm việc.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Chtịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 15/5/2020 (Thông báo số 182/TB-VPCP của Văn phòng chính phủ ngày 15/5/2020), để tạo điều kiện và htrợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kthuật, lao động tay nghề cao, nhà qun lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) được nhập cảnh nhưng vn phi đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chng dịch bệnh, Ban Chđạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp tnh) thực hiện các nội dung sau:

1. Căn cứ theo nhu cầu của các cơ quan, tchức đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tnh quyết định danh sách chuyên gia sđược vào làm việc, gửi danh sách cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cnh) để xem xét giải quyết.

2. Chđịnh, lựa chọn các cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho các chuyên gia trên địa bàn (sau đây gọi là cơ sở cách ly) theo hướng dn tại Quyết định s 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chng dịch COVID-19” hoặc Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chng dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ scách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.

3. Tchức lấy mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ khi nhập cảnh theo Công văn số 1905/CV-BCĐ ca Ban Chđạo quốc gia ngày 16/4/2020 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19. Sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục giám sát y tế thêm 14 ngày đđảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng.

4. Giao cho Công an tnh, thành phlàm đầu mối phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc đưa đón chuyên gia bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu, cảng biển về cơ s cách ly; tchức, quản lý các cơ sở cách ly; triển khai công tác đảm bo an ninh trật tự, theo dõi y tế và các nội dung liên quan nhm đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh.

5. Thông báo cho các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn có nhu cầu mời các chuyên gia đến Việt Nam làm việc các nội dung sau:

- Thông tin về cơ s cách ly đã được Ủy ban nhân dân cấp tnh chđịnh, lựa chọn;

- Đăng ký danh sách và đề xuất phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể cho các chuyên gia để trình Ủy ban nhân dân cấp tnh phê duyệt;

- Nộp hồ sơ đề nghị giải quyết cho chuyên gia nhập cảnh (lập danh sách riêng đối với số chuyên gia đã có thị thực còn hạn; số chuyên gia cần cấp thị thực) kèm theo văn bn phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tnh tại Bộ Công an (Cục Qun lý xuất nhập cnh) để xem xét giải quyết.

Trân trọng cm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg.V
ũ Đức Đam (đ báo cáo);
- Thành vi
ên BCĐ Quốc gia PCD COVID-19;
- Các Thứ trư
ng;
- S
Y tế 63 tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, MT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Long
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

NATIONAL STEERING COMMITTEE FOR PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 2847/CV-BCD
Re: facilitating entry of foreigners who are investors, experts, highly skilled worker into Vietnam for work

Hanoi, May 23, 2020

 

To: Presidents of the People’s Committees of provinces

Implementing the Prime Minister’s directives during the Government meeting on prevention and control of Covid-19 on 15/5/2020 (Government Office’s Notice No. 182/TB-VPCP dated 15/5/2020) regarding facilitation of entry of foreigners who are investors, experts, highly-skilled workers and enterprise managers (hereinafter referred to as “experts”) into Vietnam while strictly maintaining epidemic prevention and control principles, National Steering Committee for Prevention and Control of Covid-19 (hereinafter referred to as “National Steering Committee”) hereby requests that the People’s Committees of provinces follow these instructions:

1. The People’s Committees of each province shall compile a list of experts eligible for entry in consideration of the need of the organizations in the province and send it to the Ministry of Public Security (Immigration Administration) for consideration.

2. Assign separate quarantine facilities for experts in the province in accordance with instructions in the Ministry of Health’s Decision No. 878/QD-BYT dated 12/3/2020 promulgating the “Guidance for Covid-19 quarantine at quarantine facilities” or Decision No. 1246/QD-BYT dated 20/3/2020 promulgating the “Interim guidance for pay-to-stay Covid-19 quarantine at hotels”. Prevent cross transmission in quarantine facilities and community transmission

3. The experts shall have their samples collected twice after entry in accordance with National Steering Committee’s Official Dispatch No. 1905/CV-BCD dated 16/4/2020 on Covid-19 testing and be monitored for 14 more days after the 14-day quarantine period to ensure no community transmission.

4. Provincial police authorities shall take charge and cooperate with Departments of Health and the People’s Committees of districts and relevant units in closely monitoring the movement of experts on separate vehicles from the airport or border checkpoint or seaport to the quarantine facilities; organizing and managing quarantine facilities; ensuring security and order; health monitoring and relevant tasks to ensure safety and epidemic control.

5. Provide the following information for the organizations that need to invite experts to work in Vietnam in their provinces:

- Information about the quarantine facilities assigned by the People’s Committee of the province;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- How to submit the application for entry of expert (experts who have unexpired visa and experts without visa will be made into separate lists) and the written approval from the People’s Committee of the province to the Ministry of Public Security (Immigration Administration) for consideration.

Sincerely,

 

 

DEPUTY CHIEF OF NATIONAL STEERING COMMITTEE
DEPUTY MINISTER OF HEALTH
Nguyen Thanh Long

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2847/CV-BCĐ ngày 23/05/2020 về hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.283

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!