Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 2016

Số hiệu: 2533/LĐTBXH-ATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 07/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bộ LĐTBXH vừa ban hành Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 (Luật ATVSLĐ 2015) như sau:

1. Đối tượng đang hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hoặc bị TNLĐ, BNN điều trị xong ra viện trước 01/7/2016

- Thực hiện theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn về TNLĐ, BNN ban hành trước 01/7/2016.

- Thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Điểm b, Khoản 1, Điều 45 Luật bảo hiểm xã hội 2014 nếu kết luận của Hội đồng giám định y khoa từ 01/01/2016 đến 01/7/2016 đủ điều kiện hưởng chế độ.

2. Đối tượng bị TNLĐ, BNN điều trị xong ra viện từ 01/7/2016 trở đi

- Về điều kiện, mức hưởng, hồ sơ và thời hạn giải quyết hưởng chế độ thực hiện theo Điều 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60 và 61 Luật  ATVSLĐ 2015.

- Thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Khoản 1, Điều 42 của Luật  ATVSLĐ 2015 nếu kết luận của Hội đồng giám định y khoa từ 01/7/2016 trở đi đủ điều kiện hưởng chế độ.

Xem chi tiết tại Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ ngày 07/7/2016.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2533/LĐTBXH-ATLĐ
V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (sau đây gọi là Luật An toàn, vệ sinh lao động) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu đ ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động về các nội dung liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong khi chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) bắt buộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm thời thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với người đang hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ, BNN; người bị TNLĐ, BNN Điều trị xong, ra viện trước ngày 01/7/2016:

a) Về Điều kiện, mức hưởng, hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN: Thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy định chi Tiết, hướng dẫn thi hành chế độ TNLĐ, BNN ban hành trước ngày 01/7/2016.

b) Về thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động do TNLĐ, BNN: Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 45 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nếu Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày 01/7/2016 xác định mức suy giảm khả năng lao động đủ Điều kiện hưởng chế độ.

2. Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Điều trị xong, ra viện từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 trở đi:

a) Về Điều kiện, mức hưởng chế độ TNLĐ, BNN: Thực hiện theo quy định tại các Điều: 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 và 54 của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh ngh nghiệp mà thời gian nghỉ từ ngày 01/7/2016 trở đi thì mức hưởng được tính theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

b) Về hồ sơ, thời hạn giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN

Thực hiện theo quy định tại các Điều: 57, 58, 59, 60 và 61 của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó lưu ý hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN không yêu cầu đơn vị sử dụng lao động cung cấp các thành phần hồ sơ không có trong quy định tại Điều 57, Điều 58 Luật an toàn vệ sinh lao động; văn bản đ nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động thực hiện theo mu hiện hành do Bảo him xã hội Việt Nam ban hành.

c) Về thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động do TNLĐ, BNN: Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp khám giám định (bao gồm khám giám định ln đu, khám giám định tái phát, khám giám định tng hợp) thương tật, bệnh tật do TNLĐ, BNN nếu Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa từ ngày 01/7/2016 trở đi xác định mức suy giảm khả năng lao động đủ Điều kiện hưởng chế độ theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, PC, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ ngày 07/07/2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.928

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!