Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2334/BXD-QLN năm 2016 về đẩy mạnh việc phát triển nhà ở cho công nhân do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2334/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 21/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho công nhân

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công văn 2334/BXD-QLN về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân.

Theo đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân;

- Hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

- Xây dựng giải pháp hỗ trợ nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bổ sung quỹ đất, hỗ trợ việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội cho công nhân;

- Kịp thời giải quyết hoặc báo cáo Bộ Xây dựng bằng văn bản những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc phát triển nhà ở xã hội.

Công văn 2334/BXD-QLN được ban hành ngày 21/10/2016.

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2334/BXD-QLN
V/v đẩy mạnh việc phát triển nhà ở cho công nhân

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; đồng thời để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình quản lý, hoạt động các khu kinh tế, khu công nghiệp theo Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 05/9/2016 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Rà soát và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các khu kinh tế, khu công nghệ cao, quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất gắn với việc phát triển đô thị và nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho công nhân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các trường hợp điều chỉnh quy hoạch vượt thẩm quyền.

Rà soát, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

2. Hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, đặc biệt là kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho giai đoạn 05 năm và từng năm để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi phê duyệt theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và nhà ở xã hội phải căn cứ trên cơ sở Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn đã được phê duyệt và nhu cầu nhà ở thực tế của địa phương.

3. Ngoài các cơ chế ưu đãi đã được quy định trong pháp luật về nhà ở (Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP , Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội), căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng các giải pháp hỗ trợ đặc thù nhằm đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bổ sung quỹ đất, hỗ trợ việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc phát triển nhà ở xã hội tại các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc báo cáo Bộ Xây dựng bằng văn bản để được hướng dẫn hỗ trợ xử lý.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để chuẩn bị);
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

 

MINSITRY OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No.: 2334/BXD-QLN
Re: Promoting development of worker accommodation

Hanoi, October 21, 2016

 

To: People’s Committees of central-affiliated cities/provinces

In implementation of the Resolution No. 19/NQ-CP dated April 28, 2016 on main tasks and measures for improving business environment and the national competitiveness in 2016-2017 and the orientation towards 2020 and the Resolution No. 35/NQ-CP dated May 16, 2016 on enterprise development policy towards 2020, and in furtherance of the direction of Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung given at the meeting on the management and operation of economic zones and industrial zones under the Notice No. 272/TB-VPCP dated September 05, 2016 by the Office of the Government, Ministry of Construction hereby requests People’s Committees of central-affiliated cities/provinces to instruct local competent authorities in fulfilling the following duties:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2334/BXD-QLN năm 2016 về đẩy mạnh việc phát triển nhà ở cho công nhân do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.758

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79