Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 185/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 03/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/UBND-KTN
V/v công bố điu chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành xây dựng năm 2014 trên địa bàn tnh Đồng Tháp

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Tnh;
- Ủy ban nhân dân các, huyn, th xã, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Xét đề nghị tại tờ trình số 224/TTr-SXD ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Tỉnh công bố điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành xây dựng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

I. Về áp dụng thang lương, bảng lương để tính toán mức lương công nhân ngành xây dựng:

Tạm thời áp dụng theo thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước để tính toán mức lương công nhân ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh. Khi có văn bản của Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, giao Sở Xây dựng phối hợp các ngành liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện theo quy định.

II. Mức lương áp dụng để tính toán điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2014:

- Mức lương làm cơ sở để tính lương cơ bản: 1.480.000 đồng/tháng.

- Mức lương để tính phụ cấp lưu động: 1.150.000đồng/tháng.

III. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong Đơn giá xây dựng công trình:

1. Chi phí nhân công:

a) Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tại Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND.HC và Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh: KNC = 3,67.

b) Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tại các Quyết định số 322/QĐ-UBND.HC; Quyết định số 323/QĐ-UBND.HC; Quyết định số 324/QĐ-UBND.HC ngày 04 tháng 4 năm 2013 và các Quyết định số 879/QĐ-UBND.HC; Quyết định số 880/QĐ-UBND.HC ngày 03 tháng 9 năm 2013 nhân với hệ số điều chỉnh: KNC = 1,06.

c) Dự toán lập theo Đơn giá dịch vụ công ích đô thị được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2011 nhân với hệ số điều chỉnh: KNCCI = 1,63.

2. Chi phí máy thi công:

a) Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tại Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND.HC và Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh: KMTC = 1,33.

b) Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tại các Quyết định số 322/QĐ-UBND.HC; Quyết định số 323/QĐ-UBND.HC; Quyết định số 324/QĐ-UBND.HC ngày 04 tháng 4 năm 2013 và các Quyết định số 879/QĐ-UBND.HC; Quyết định số 880/QĐ-UBND.HC ngày 03 tháng 9 năm 2013 nhân với hệ số điều chỉnh: KMTC = 1,015.

c) Dự toán lập theo Đơn giá dịch vụ công ích đô thị được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2011 nhân với hệ số điều chỉnh: KMTCCI = 1,16.

3. Chi phí khảo sát:

a) Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp - Phần khảo sát được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tại Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND.HC ngày 31 tháng 11 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh: KKS = 3,01.

b) Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp - Phần khảo sát được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tại Quyết định số 321/QĐ- UBND.HC ngày 04 tháng 4 năm 2013 và tổng hợp chi phí khảo sát theo Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

- Hệ số điều chỉnh nhân công khảo sát: KNCKS = 1,06

- Không điều chỉnh hệ số điều chỉnh máy thi công khảo sát (KMTCKS = 1)

4. Chi phí nhân công thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng:

a) Dự toán lập theo Định mức được Bộ Xây dựng công bố tại Công văn số 1780/BXD ngày 16 tháng 8 năm 2007 nhân với hệ số điều chỉnh: KTN = 3,00.

b) Dự toán lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp - Phần thí nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng được Ủy ban nhân dân Tỉnh công bố tại Quyết định số 325/QĐ-UBND.HC ngày 04 tháng 4 năm 2013 nhân với hệ số điều chỉnh: KTN = 1,06.

5. Thời gian áp dụng:

T ngày 01 tháng 01 năm 2014.

6. Quy định áp dụng:

a) Áp dụng đối với các công trình, hạng mục công trình, gói thầu sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên thực hiện hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian nếu giá của hợp đồng được xác định trên cơ sở phương pháp lập dự toán xây dựng công trình, định mức, giá cả, chế độ, chính sách của nhà nước (theo mức lương tối thiểu cũ) được cấp có thẩm quyền ban hành, công bố và do các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì được điều chỉnh chi phí theo công bố này.

Không áp dụng việc điều chỉnh nêu trên đối với các hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Riêng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Đối với các nguồn vốn khác có thể tham khảo để thực hiện.

b) Đối với những công trình quy định tại Điểm a Khoản này đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở về sau trong tiến độ thi công xây dựng của hợp đồng được áp dụng điều chỉnh chi phí xây dựng, Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu xác định khối lượng này và cùng đơn vị thi công thương thảo bổ sung hợp đồng theo quy định.

Khi thực hiện điều chỉnh, Chủ đầu tư căn cứ vào khối lượng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, chi phí nhân công, máy thi công và cách tính trong bảng tổng hợp kinh phí dự toán của gói thầu được phê duyệt và tính giảm trừ theo tỷ lệ giảm giá trong kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) được duyệt, để tính toán giá trị cần bổ sung hợp đồng; khi thanh quyết toán, các đơn vị kiểm soát thanh toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán thực hiện việc kiểm tra giá trị điều chỉnh bổ sung.

c) Đối với trường hợp công trình kéo dài tiến độ không do lỗi của nhà thầu thi công thì nhà thầu thi công trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận cho điều chỉnh tiến độ thi công tương ứng với thời gian kéo dài hợp lý. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài thời gian hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

d) Đối với công trình đã được Chủ đầu tư phê duyệt dự toán nhưng chưa điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công:

Sau 10 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân Tỉnh ký văn bản này, đối với các gói thầu:

- Chưa tổ chức mở thầu hoặc phê duyệt kết quả chỉ định thầu: Chủ đầu tư điều chỉnh và phê duyệt lại dự toán theo quy định và thông báo đến các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu, nhà thầu được chỉ định thầu.

- Đã tổ chức mở thầu hoặc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thì thực hiện theo quy định như đối với công trình dở dang.

đ) Đối với công tác khảo sát, thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng tư vấn để thực hiện việc điều chỉnh chi phí.

e) Đối với Đơn giá xây dựng chuyên ngành, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành, cho phép chủ đầu tư được sử dụng mức lương để tính lương cơ bản là 1.480.000 đồng/tháng và mức lương để tính phụ cấp lưu động là 1.150.000 đồng/tháng để tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công. Khi có hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ công bố cho chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh theo quy định./.

(Công văn này thay thế Công văn số 95/UBND-KTN ngày 05/3/2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Kho bạc NN Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN.tvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 185/UBND-KTN công bố điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành xây dựng ngày 03/04/2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.870

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!