Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1686/TTg-XDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1686/TTG-XDPL
V/v: hướng dẫn tổ chức thực hiện
việc chấm dứt hiệu lực của
Pháp lệnh Nghĩa vụ lao đông công ích

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:
 

- Bộ, cơ quan ngang bộ  cơ quan thuộc chính phủ
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố  trực thuộc Trung Ương

Thực hiện Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 05/4/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3198/LĐTBXH-LĐVL ngày 14 tháng 9 năm 2006 về việc thực hiện việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ lao động công ích để đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan soạn thảo văn bản của Chính phủ để chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ, TB. Phạm Anh Tuấn,
  các Vụ: TH, VX, III;
  Website CP;
- Lưu: VT, XDPL.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1686/TTg-XDPL ngày 20/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao đông công ích

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.713

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!