Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1631/TTg-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1631/TTG-TCCB
V/v: thực hiện nghiêm các quy định
của pháp luật về chế độ nghỉ hưu
đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: 

 

- Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
- Chủ tịch UBND các tỉnh, Thành phố
Trực thuộc Trung Ương
 

 Bộ luật Lao động và Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã quy định cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hưởng chế độ hưu trí khi có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Để thực hiện nghiêm chính sách nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 668/TTg ngày 11 tháng 11 năm 1994 về một số vấn đề trong việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức và Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2002 về việc thực hiện nghiêm các quyết định của Đảng và các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy định về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức của một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là chưa nghiêm, còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức trong đó có những người giữ chức vụ lãnh đạo các cấp đã đến hoặc quá tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn chưa được nghỉ hưu theo chế độ và các đơn vị không có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này. Việc thực hiện không nghiêm quy định về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức đã ảnh hưởng đến việc bố trí, sắp xếp, trẻ hóa đội ngũ cán bộ theo quy hoạch cán bộ, thậm chí để phát sinh các vấn đề bất lợi trong nội bộ.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và đúng chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, như sau:

1. Từ nay, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc ra thông báo trước 06 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 02 đến 03 tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thì phải bố trí người trong quy hoạch thay thế trước 03 tháng khi cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu. Nếu trường hợp đơn vị chưa chuẩn bị được nhân sự thay thế phải báo cáo để cấp trên xem xét, điều động bổ sung cán bộ từ nơi khác; không nêu lý do chưa có người thay thế để tiếp tục kéo dài công tác đối với cán bộ đã đến tuổi được nghỉ theo chính sách.

2. Thực hiện nghiêm Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu. Người muốn được kéo dài thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ hưu phải là người thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 71/2000/NĐ-CP nói trên, trước khi đủ tuổi nghỉ hưu 06 tháng phải có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định.

3. Hàng năm, vào tháng 4 và tháng 9 các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo về Bộ Nội vụ tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và danh sách cán bộ, công chức, viên chức do Thủ tướng cho bổ nhiệm đến tuổi nghỉ hưu trong năm, danh sách cán bộ, công chức, viên chức được quyết định kéo dài thời gian công tác để Bộ Nội vụ tổng họp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau khi đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, ra thông báo đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về những cán bộ,công chức, viên chức diện Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và quản lý được nghỉ hưu theo chế độ.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc không thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu hoặc kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình trái với quy định của pháp luật.

5. Do đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh, giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước phù hợp với thực tế và Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

6. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức được các Bộ, ngành, địa phương quyết định kéo dài công tác theo Nghị định số 71/2000/NĐ-CP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Tổng kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, VPBCS.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1631/TTg-TCCB ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.511

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!