Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1211/LĐTBXH-QHLĐTL 2018 khảo sát tình hình thực hiện pháp luật cho thuê lại lao động

Số hiệu: 1211/LĐTBXH-QHLĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 29/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1211/LĐTBXH-QHLĐTL
V/v: khảo sát tình hình thực hiện pháp luật cho thuê lại lao động

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: ……………………………………………………

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và để nắm bắt tình hình thực hiện quy định pháp luật cho thuê lại lao động, đề xuất nội dung xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh Mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cử đoàn công tác đến làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và doanh nghiệp cho thuê lại lao động hoạt động trên địa bàn để khảo sát tình hình thực hiện quy định pháp luật cho thuê lại lao động như sau:

1. Thành Phần đoàn công tác: Lãnh đạo Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Lãnh đạo và Chuyên viên phòng chuyên môn;

2. Thành Phần làm việc với đoàn công tác:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo và Chuyên viên phòng chuyên môn; Lãnh đạo và Chuyên viên phòng, ban liên quan);

- Doanh nghiệp cho thuê lại lao động: Lãnh đạo và Cán bộ doanh nghiệp được khảo sát.

3. Nội dung khảo sát:

- Công tác quản lý nhà nước về cho thuê lại lao động trên địa bàn;

- Tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

4. Địa điểm, thời gian: kế hoạch khảo sát gửi kèm theo.

Đề nghị quý Sở: chuẩn bị báo cáo và tài liệu (theo đề cương kèm theo); cử cán bộ, bố trí địa điểm làm việc; lựa chọn 03 doanh nghiệp để làm việc với Đoàn công tác./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, QHL
ĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG
VÀ TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Cục Quan hệ Lao động
và Tiền lương
-------

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2018

TRÌNH THỨ TRƯỞNG DOÃN MẬU DIỆP

Về việc khảo sát tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và nắm bắt tình hình thực hiện quy định pháp luật cho thuê lại lao động, đề xuất nội dung trong Nghị định thay thế Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động. Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương tổ chức đoàn công tác đến một số địa phương để khảo sát tình hình thực hiện pháp luật cho thuê lại lao động, cụ thể:

1. Thành Phần đoàn công tác: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo và chuyên viên phòng chuyên môn Cục Quan hệ lao động và Tiền lương; đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp được khảo sát.

2. Nội dung khảo sát: Công tác quản lý nhà nước của Sở về cho thuê lại lao động; Tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

3. Đối tượng: 04 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 12 doanh nghiệp (phụ lục kèm theo).

4. Thời gian:

- Khu vực phía Nam 04 ngày, ngày 06,07,09 và 10/4/2018 (kết hợp hội thảo lấy ý kiến tham gia xây dựng các Nghị định).

- Khu vực phía Bắc 04 ngày, từ ngày 17/4/2018 đến ngày 20/4/2018.

5. Phương pháp làm việc:

- Đơn vị được khảo sát xây dựng báo cáo theo đề cương, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan (theo phụ lục kèm theo).

- Đoàn công tác trao đi với đơn vị được khảo sát.

7. Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước.

Trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định và ủy quyền Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ký văn bản gửi các Sở./.

Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Cục trưởng
Tng Thị Minh

K HOẠCH KHO SÁT

(Kèm theo công văn số /LĐTBXH-QHLĐTL ngày tháng năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Địa điểm

Dự kiến thời gian làm việc

Thành Phần

Tỉnh Đồng Nai

Làm việc tại Sở LĐTBXH

Từ 08h30-11h30 ngày 06/4/2018

Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH, Doanh nghiệp

Làm việc tai Doanh nghiệp

Từ 13h30-17h ngày 06/4/2018

Từ 08h30-11h30 ngày 07/4/2018

Từ 13h30-17h ngày 07/4/2018

Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH,

TP. Hồ Chí Minh

Làm việc tại Doanh nghiệp

Từ 08h30-11h30 ngày 09/4/2018

Bộ LĐTBXH, S LĐTBXH, Doanh nghiệp

Từ 13h30-17h ngày 09/4/2018

Từ 08h30-11h30 ngày 10/4/2018

Làm việc tại Sở LĐTBXH

Từ 13h30-17h ngày 10/4/2018

Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH,

TP.Hà Nội

Làm việc tại Doanh nghiệp

Từ 08h30-11h30 ngày 17/4/2018

Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH, Doanh nghiệp

Từ 13h30-17h ngày 17/4/2018

Từ 08h30-11h30 ngày 18/4/2018

Trụ sở của Sở LĐTBXH

Từ 13h30-17h ngày 18/4/2018

Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH,

Tỉnh Bắc Ninh

Làm việc tại Doanh nghiệp

Từ 08h30-11h30 ngày 19/4/2018

Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH, Doanh nghiệp

Từ 13h30-17h Ngày 19/4/2018

Từ 08h30-11h30 Ngày 20/4/2018

Làm việc tại Sở LĐTBXH

Từ 13h30-17h Ngày 20/4/2018

Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1211/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 29/03/2018 về khảo sát tình hình thực hiện pháp luật cho thuê lại lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.613

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!