Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8150/BTC-ĐT năm 2014 báo cáo quyết toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ các dự án do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8150/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 19/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8150/BTC-ĐT
V/v báo cáo quyết toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ các dự án.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương.

Để có căn cứ thực hiện công tác quyết toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đối với các dự án đã kết thúc bố trí kế hoạch và thanh toán vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tại các Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và thông báo vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị các Bộ: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và ký túc xá sinh viên theo các nội dung sau:

1. Đối với các dự án đến hết ngày 31/01/2014 đã kết thúc việc bố trí kế hoạch và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ:

Đề nghị Bộ trưởng các Bộ: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, đối chiếu với Kho bạc Nhà nước nơi kiểm soát thanh toán; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, đối chiếu với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi kiểm soát thanh toán về số liệu kế hoạch vốn và số liệu thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ từ đầu dự án đến thời điểm kết thúc việc bố trí và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ của dự án, gửi báo cáo quyết toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án theo biểu đính kèm để các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2014 để tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, các Bộ và địa phương gửi báo cáo bản mềm qua hòm thư điện tử theo địa chỉ email: dautu@mof.gov.vn).

2. Đối với các dự án đến ngày 31/01/2014 chưa kết thúc việc bố trí và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ: việc quyết toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của từng Dự án sẽ thực hiện khi kết thúc việc bố trí và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ NSNN, Vụ I, KBNN;
- Lưu: VT, Vụ ĐT(220).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu


Bộ, UBND cấp tỉnh (thành phố)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CÁC DỰ ÁN

Đơn vị: triệu đồng

STT

Mã dự án

Tổng mức đầu tư được duyệt đến nay

Trong đó: vốn TPCP được ghi tại Quyết định giao của TTCP

Kế hoạch

Thanh toán

Phần vốn TPCP đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tổng số lũy kế kế hoạch vốn TPCP đã được giao từ khi khởi công đến khi kết thúc bố trí kế hoạch

Trong đó

Tổng số lũy kế giải ngân vốn TPCP

Trong đó

Từ hết kế hoạch năm 2011 trở về trước

Tổng số giai đoạn 2012-2013

Năm 2012

Năm 2013

Từ hết kế hoạch năm 2011 trở về trước

Tổng số giai đoạn 2012-2013

Năm 2012

2013

Kế hoạch năm 2012

KH vốn năm trước được phép kéo dài sang 2012

Kế hoạch năm 2013

KH vốn năm trước được phép kéo dài sang 2013

Kế hoạch năm 2012

KH vốn năm trước được phép kéo dài sang 2012

Kế hoạch năm 2013

KH vốn năm trước được phép kéo dài sang 2013

1

2

3

4

5=6+7

6

7=8+9+10+11

8

9

10

11

12=13+14

13

14=15+16+17+1

15

16

17

18

19

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số theo ngành, lĩnh vực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông, thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký túc xá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cấp qua KBNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cấp thẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông, thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký túc xá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó theo Bộ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bộ Quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký túc xá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bộ giao thông vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bộ Công an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bộ Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cấp qua KBNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cấp thẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỒNG SỐ theo ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông, thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký túc xá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tỉnh (thành phố)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông - thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký túc xá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

…., ngày … tháng … năm 20…
Thủ trưởng cơ quan (ký, đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8150/BTC-ĐT năm 2014 báo cáo quyết toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ các dự án do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249