Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7358/TC-HCSN ngày 04/07/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Số hiệu: 7358/TC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 04/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7358/TC-HCSN
V/v: Thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của tổ chức phổ biến các văn bản nói trên tới các Bộ. Nhiều Bộ đã tổ chức tập huấn, phổ biến cho các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc, chọn một số đơn vị để chỉ đạo trọng tâm. Tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ quan tâm chỉ đạo và khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức quán triệt tinh thần nội dung Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu, làm cho Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ công nhân viên từng đơn vị hiểu rõ việc ban hành và thực thi cơ chế này là nhằm tạo quyền tự chủ tài chính cho đơn vị, khuyến khích các đơn vị tăng thu, chủ động sắp xếp tổ chức và biên chế được giao, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, sử dụng kinh phí có hiệu quả tăng thu nhập cho người lao động.

2. Khẩn trương tổ chức triển khai Nghị định trên cho tất cả các đơn vị, theo hướng phân loại đơn vị sự nghiệp có thu (đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên) để áp dụng cơ chế phù hợp theo quy định tại Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị sự nghiệp có thu lập biểu số 1 “Dự toán thu, chi NSNN năm 2002” theo Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính, trong đó xác định số kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên ổn định trong 3 năm (đối với đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí thường xuyên) gửi về Bộ, cơ quan Trung ương.

Bước 2. Sau khi nhận được dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2002 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các Bộ thẩm định và lập biểu số 2 “Tổng hợp dự toán thu, chi NSNN của các đơn vị” theo Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/8/2002. 5 ngày sau khi nhận được văn bản các Bộ, Bộ Tài chính sẽ trả lời bằng văn bản.

Bước 3. Căn cứ vào ý kiến của Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương ra quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho từng đơn vị sự nghiệp có thu:

- Đối với đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị (Mẫu số 1).

- Đối với đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên: Giao kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước ổn định trong 3 năm (năm 2002, 2003, 2004), hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định (Mẫu số 2).

Quyết định này gửi tới đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính, các cơ quan có liên quan của Bộ, Bộ Tài chính (Vụ tài chính chuyên ngành), Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch.

3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp có thu cấp II có nhiều đơn vị sự nghiệp có thu cấp III trực thuộc, thì căn cứ vào quyết định của Bộ chủ quản, đơn vị sự nghiệp có thu cấp II ra quyết định cho từng đơn vị sự nghiệp có thu cấp III theo nguyên tắc trên.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện, để hoàn thành tất cả các công việc trên trước ngày 31/8/2002, làm cơ sở thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Công Nghiệp

(MẪU SỐ 1)

BỘ (CHỦ QUẢN)...                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /2002/QĐ-

Hà Nội, ngày     tháng   năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ...

Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002-2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu

BỘ TRƯỞNG BỘ.....

- Căn cứ vào Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

- Căn cứ vào Quyết định số 146/2001/QĐ-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2002.

- Căn cứ vào công văn số           /TC-      ngày/   /2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao quyền tự chủ tài chính theo cơ chế tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên giai đoạn 2002-2004 cho (tên đơn vị)...

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2002 đã được Bộ giao, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo đúng Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

BỘ TRƯỞNG BỘ...

Nơi nhận:

-

-

 

 

MẪU SỐ 2

BỘ (CHỦ QUẢN)...                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /2002/QĐ-

Hà Nội, ngày     tháng   năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ...

Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002-2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu

BỘ TRƯỞNG BỘ.....

- Căn cứ vào Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

- Căn cứ vào Quyết định số 146/2001/QĐ-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2002.

- Căn cứ vào công văn số           /TC-      ngày/   /2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao quyền tự chủ tài chính theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên cho (tên đơn vị).......

Điều 2. Kinh phí NSNN cấp chi bảo đảm hoạt động thường xuyên cho đơn vị là:....   đồng. Số kinh phí này được ổn định trong 3 năm (2002, 2003, 2004) và hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2002 đã được Bộ giao, số chi ổn định trong 3 năm tại Điều 2 nói trên, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo đúng Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

BỘ TRƯỞNG BỘ...

Nơi nhận:

-

-

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7358/TC-HCSN ngày 04/07/2002 ngày 04/07/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.696

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253