Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7249/TC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 02/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7249/TC-QLCS
Về việc thực hiện quyết định số 80/2001/QĐ-TTG ngày 24/5/2001 của thủ tướng chính phủ

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 7249/TC-QLCS NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2001/QĐ-TTG NGÀY 24/5/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng Công ty 90, 91

Về xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại Thông tư số 83/2001/TT-BTC ngày 4/10/2001. Để đáp ứng tiến độ, thời gian đã được Thủ Tướng chính Phủ chỉ đạo tại Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg đồng thời giải đáp một số ý kiến của các Bộ, ngành cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 83/2001/TT-BTC , Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 4, phần III, Thông tư số 83/2001/TT-BTC ngày 4/10/2001 của Bộ tài chính quy định: "các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, các tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và các sở, ban, ngành, UBND cấp quận, huyện, các tổng công ty do UBND thành phố quyết định thành lập căn cứ vào các báo của các cơ quan đơn vị thuộc cấp mình quản lý thực hiện việc kiểm tra xem xét trên hồ sơ và thực tế để có ý kiến bằng văn bản về phương án đề nghị xử lý, sắp xếp lại đối với từng cơ sở nhà đất của từng cơ quan, đơn vị gửi về Ban chỉ đạo 80".

Đề nghị các cơ quan theo quy định tại điểm này khẩn trương đôn đốc thực hiện và có ý kiến bằng văn bản về phương án đề nghị xử lý, sắp xếp lại đối với từng cơ sở nhà đất của từng cơ quan, đơn vị gửi về Ban chỉ đạo 80 trước ngày 15/7/2002.

Nếu quá thời hạn trên chưa có ý kiến bằng văn bản, Ban chỉ đạo 80 sẽ căn cứ vào phương án đề nghị xử lý, sắp xếp lại của các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất và xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (tại báo cáo hiện trạng về nhà đất và hướng đề xuất mẫu số 01A và 01B) để trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án xử lý nhà đất của cơ quan, đơn vị đó theo đúng quy định hiện hành.

2. Tại Điểm 2, phần V, Thông tư số 83/2001/TT-BTC ngày 4/10/2001 của Bộ Tài chính quy định" Kho bạc nhà nước thành phố HCM chỉ thực hiện việc thanh toán cho các cơ quan HCSN và DNNN theo quyết định của ban chỉ đạo 80 trên cơ sở dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo các nội dung quy định tại Điểm 4 phần II Thông tư này và theo tiến độ thi công"; về nội dung này, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Kho bạc nhà nước thành phố HCM chỉ thực hiện việc thanh toán cho các cơ quan HCSN, các DNNN hoặc các ban quản lý dự án (nếu có) theo đúng quy định về chế độ quản lý, cấp phát, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành, khi có các điều kiện sau:

- Phương án xử lý, xắp xếp lại nhà đất và phương án sử dụng số tiền thu được đã được cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyên phê duyệt theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

-Trên cơ sở số tiền thu được từ việc bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê của cơ quan đơn vị đã nộp, kho bạc nhà nước TP HCM thực hiện thanh toán theo khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành đã được nghiệm thu. Trường hợp chưa được nghiệm thu chỉ tạm cấp không quá 50% khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành.

b/ Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nếu có thay đổi việc bố trí nguồn vốn đầu tư vượt so với dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt xử lý như sau:

- Đối với dự án tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hồ Chí Minh quản lý, các cơ quan chủ quản có văn bản gửi ban chỉ đạo 80 để xem xét trình cấp thẩm quyền của Thành phố quyết định trong phạm vi nguồn thu được xử lý sắp xếp tại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Thành phố quản lý.

- Đối với dự án tại các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương và các địa phương khác báo cáo về Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Tổng công ty 90, 91, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố (cơ quan chủ quản cấp trên) quyết định và phối hợp với ban chỉ đạo 80 xử lý trong phạm vi nguồn thu được từ bán nhà và chuyển nhượng hợp pháp quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê phù hợp với quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

Kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị thực hiện thanh toán phần giá trị điều chỉnh cho từng dự án khi có văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

c/ Khi các dự án đầu tư đã kết thúc (báo cáo quyết toán đã được duyệt theo quy định quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành), các cơ quan chủ quản có văn bản báo cáo về cơ quan tài chính đồng cấp. Cơ quan tài chính đồng cấp căn cứ vào xác nhận của kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí Minh về số tiền đã cấp thanh toán để thực hiện ghi thu vào ngân sách nhà nước tiền sử dụng đất, tiền bán tài sản (điều tiết 100% cho cấp đó) ghi chi đầu tư xây dựng cơ bản theo Chương, loại, khoản, mục, tiểu mục của mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

3. Tại Điểm 3 phần V Thông tư số 83/2001/TT- BTC ngày 4/10/2001 của Bộ Tài chính quy định "số tiền thu được nếu còn thừa so với dự án được duyệt thì phải nộp vào ngân sách nhà nước. Trong trường hợp số tiền sau khi dùng cho các dự án được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư không hết, phải nộp tiếp vào ngân sách; nếu thiếu thì cơ quan đơn vị phải báo cáo ban chỉ đạo 80 xem xét, bổ sung từ số tiền thu được"; về việc này, khi nộp tiền thừa thực hiện theo quy định quản lý ngân sách hiện hành; nếu thiếu thực hiện theo Mục b Điểm 2 nêu trên.

4. Sau khi hoàn tất việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất các cơ quan chủ quản tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình gửi ban chỉ đạo 80 để tổng hợp báo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ tài chính để xem xét, giải quyết.

Trần Văn Tá

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7249/TC-QLCS ngày 02/07/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.029

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!