Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 512/TC-HCSN ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán NSNN năm 2003 cho đơn vị SNCT

Số hiệu: 512/TC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 15/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 512 /TC-HCSN
V/v: Giao dự toán NSNN năm 2003 cho đơn vị SNCT

Hà Nội, ngày15 tháng 01 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
-UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu (SNCT).
Căn cứ Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ.
Căn cứ Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 223/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003.
Bộ Tài chính hướng dẫn việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2003 cho các đơn vị sự nghiệp có thu, như sau:

I- ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU TỰ BẢO ĐẢM TOÀN BỘ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN :

Căn cứ vào kết quả phân loại và Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên giai đoạn 2002-2004; Tình hình thực hiện dự toán năm 2002 va dự toán thu, chi năm 2003 do đơn vị lập; Căn cư vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2003 được cấp có thẩm quyền giao, Bộ chủ quản (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do Trung ương quản lý), cơ quan chủ quản địa phương (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do địa phương quản lý) giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 20023 cho các đơn vị trực thuộc, như sau:

1/ Giao dự toán thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, bao gồm:

- Tổng số thu phí, lệ phí

- Số phí, lệ phí được để lại đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với từng loại phí, lệ phí.

- Số phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan chủ quản không giao số thu sản xuất, cung ứng dịch vụ. Đơn vị xây dựng kế hoạch thu , để điều hành trong cả năm.

2/ Giao dự toán chi:

Chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền đối với từng loại phí, lệ phí

- Chi không thường xuyên (bao gồm : Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành; Chương trình mục tiêu quốc gia; bản kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định): Bộ chủ quản (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do Trung ương quản lý), Cơ quan chủ quản địa phương(đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do địa phương quản lý) giao dự toán cho đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/9/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết định toán ngân sách nhà nước .

II - ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CO THU TỰ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN :

Căn cứ vào kết quả phân loại và Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên giai đoạn 2002-2004; Tình hình thực hiện dự toán năm 2002 và dự toán thu, chi năm 2003 do đơn vị lập; Căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2003 được cấp có thẩm quyền giao, Bộ chủ quản (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu so Trung ương quản lý), Cơ quan chủ quản địa phương ( đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do địa phương quản lý) giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2003 cho các đơn vị trực thuộc, như sau:

1/ Giao dự toán thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, bao gồm :

- Tổng số thu phi, lệ phí.

- Số phí, lệ phí được để lại đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với từng loại phí, lệ phí’

- Số phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước .

Cơ quan chủ quản không giao số thu sản xuất, cung ứng dịch vụ. Đơn vị xây dựng kế hoạch thu, để điều hành trong cả năm.

2/ Giao dự toán chi : Căn cứ Thông tư số 25/2992 /TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn

2.1. Chi hoạt động thường xuyên :

2.1.1. Chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại đơn vị sử dung theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với từng lại phí, lệ phí.

2.1.2. Chi hoạt động thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước cấp :

Dự toán kinh phí ngân sách nhà nước giao năm 2003, phải bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị được ổn định trong 3 năm (2002-2004) và được xác định như sau:

 Kinh phí NSNN = Dự toán kinh phí NSNN + Mức kinh phí tăng

 Giao năm 2003 giao năm 2002(1) thêm năm 2003(2)

Trong đó:

(1) Dự toán kinh phí ngân sách nhà nước giao năm 2002 bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên được ổn định 3 năm (2002-2004) theo Quyết định của cấp có thẩm quyền tự chủ tài chính cho đơn vị .

 (2) Mức kinh phí tăng thêm măm 2003 cho hoạt động thường xuyên từ ngân sách nhà nước của từng đơn vị do cơ quan chủ quản quyết định, trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nhiệm vụ tăng thêm trong năm 2003 của đơn vị:

+ Chỉ tiêu học sinh, giáo viên tăng thêm trong năm học 2003-2004

+ Chỉ tiêu giường bệnh bệnh nhân tăng thêm trong năm 2003

+ Các chỉ tiêu pháp lý khấc có ảnh hưởng đến chi thường xuyên theo các lĩnh vực hoạt động (giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học, sụ nghiệp kinh tế nông lâm thuỷ lợi, thuỷ sản, giao thông bưu điện, địa chính, địa chất...)

+ Các yếu tố và nhiệm vụ khác được giao tăng.

2.2. Chi không thường xuyên (bao gồm: Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành; Chương trình mục tiêu quốc gia; kinh phí nhà nước giao chế độ đặt hàng ; kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế ; kinh phí đối ứng các dự án ; vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kinh phí mua săm, sửa chữa lớn tài sản cố định): Bộ chủ quản ( đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do Trung ương quản lý), Cơ quan chủ quản địa phương ( đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do địa phương quản lý)giao dự toán cho đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.

III- BỘ CHỦ QUẢN

(đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do Trung ương quản lý), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp (đối với các đơn vị sự nghiệp có thu do địa phương quản lý) tiếp tục khẩn trương phân loại và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCT tư ngày 01/01/2003. Kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí) ổn định trong 3 năm 2003-2005.

Việc giao dự toán năm 2003 cho các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ cho phí hoạt đọng thường xuyên và đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phầm chi phí hoạt đông thường xuyên, thực hiện như quy định tại Mục I và Mục II của công văn này.

IV - Các đơn vị sự nghiệp có thu căn cứ vào dự toán ngân sách năm 2003 đước cấp có thẩm quyền giao, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương), bố trí nguồn thu sự nghiệp của đơn vị để thực hiện tiền lương mới tăng thêm năm 2003 theo quy định tại Chỉ thị số 14/2002/CT-TTg ngày 28/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán nhân sách nhà nước năm 2003 và Thông tư số 61/2002/TT-BTC ngày 11/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 và Quyết định số 157/2002/QĐ-BTC ngày 24/12/2002, Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 24/14/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2003 cho các Bộ, địa phương .

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngành Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện giao dự toán năm 2003 cho các đơn vị sự nghiệp có thu do Trung ương quản lý; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương thực hiện giao dự toán năm 2003 cho các đơn vị sự nghiệp có thu do địa phương quản lý theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại văn bản này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 512/TC-HCSN ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán NSNN năm 2003 cho đơn vị SNCT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253