Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1807/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1807/TCT-PCC
V/v: Trích KHTSCĐ và chữ ký giám đốc trên hoá đơn liên 2

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công Ty TNHH Ojitex Việt Nam

Trả lời công văn số 07004001/ADM ngày 13/4/2007 của Công ty TNHH Ojitex Việt Nam về trích KHTSCĐ và chữ ký giám đốc trên hoá đơn liên 2, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về trích khấu hao đối với TSCĐ là nhà để xe, nhà ăn:

Tại Điều 9, mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định:

“1. Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao. Mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

Căn cứ quy định nêu trên thì những tài sản cố định đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty để phục vụ cho hoạt động như nhà ăn, nhà để xe… được coi là tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý.

2/ Chữ ký trên hoá đơn liên 2 (hoá đơn tự in):

Tại điểm 4, mục I Chế độ chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp quy định: “Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.” Và tại điểm IV Danh mục chứng từ kế toán quy định: “Tiền tệ:

1. Phiếu thu : 01-TT

2. Phiếu chi : 02-TT

3. Giấy đề nghị tạm ứng :03-TT

4. Giấy thanh toán tiền tạm ứng :04-TT

5. Giấy đề nghị thanh toán : 05-TT

6. Biên lai thu tiền: 06-TT

7. Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý :07-TT

8. Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VNĐ) :08a-TT

9. Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ,

Vàng bạc, kim khí quý, đá quý):08b-TT

10. Bảng kê chi tiền :09-TT".

Căn cứ quy định trên thì hoá đơn bán hàng không thuộc loại chứng từ chi tiền và không phải ký theo từng liên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Ojitex Việt Nam được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1807/TCT-PCCS ngày 10/05/2007 của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định và chữ ký giám đốc trên hoá đơn liên 2

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.856

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.101.84
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!