Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1254/KTNN-CĐ năm 2018 hướng dẫn thực hiện và sửa đổi tạm thời một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1254/KTNN-CĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 05/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1254/KTNN-CĐ
V/v hướng dẫn thực hiện và sửa đổi tạm thời một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước

Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Kiểm toán nhà nước hướng dẫn thực hiện và sửa đổi một số quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước như sau:

I. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH

Mẫu 01/BCKT-NSBN (Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước năm… của Bộ/ngành)

- Phần cuối của Báo cáo kiểm toán và Phụ lục số 01b/BCKT-NSBN thực hiện theo Khoản 2 Mục IX của văn bản này.

- Các nội dung, phụ lục khác thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

II. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1. Mẫu số 01/ĐCKS-NSĐP (Đề cương lập Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán ngân sách năm … của tỉnh/ thành phố)

a) Bỏ nội dung “e. Chi tiết các khoản chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách” quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Mục I và bỏ nội dung “Việc thực hiện ghi thu - ghi chi các khoản thu để lại quản lý qua NSNN của các đơn vị HCSN” quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Mục I.

b) Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

2. Mẫu số 01/KHKT-NSĐP (Kế hoạch kiểm toán ngân sách năm … của tỉnh/ thành phố)

a) Phần thứ nhất Mục A.II: Điểm 3.2 Khoản 3, bỏ nội dung “Thu để lại quản lý qua ngân sách”; sửa nội dung “Thu vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN” thành “Vay của ngân sách địa phương (bù đắp bội chi và trả nợ gốc)”.

b) Phần thứ hai Mục B.I: bỏ nội dung “Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách” quy định tại Điểm 1.3 và 1.5 Khoản 1; bỏ nội dung “Tình hình quản lý chi từ các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách” quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2; bỏ nội dung “Vốn vay theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN” quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2.

c) Sửa đổi các phụ lục số 04, 05, 07, 08, 11/KHKT-NSĐP theo mẫu đính kèm.

d) Các nội dung, phụ lục khác thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

3. Mẫu số 01/BBKT-NSĐP (Biên bản kiểm toán ngân sách năm… của quận/ huyện)

a) Phần thứ nhất Mục A:

- Bỏ nội dung “Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN” quy định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Mục I và bỏ nội dung “2.2. Các khoản chi bằng nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN” quy định tại Khoản 2 Mục I.

- Bổ sung nội dung “1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên”, nội dung “1.3. Thu kết dư” tại Khoản 1 Mục I; bổ sung nội dung “2.2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu” và nội dung “2.3. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách địa phương” tại Khoản 2 Mục I.

b) Sửa đổi các phụ lục số 02, 03, 05/BBKT-NSĐP theo mẫu đính kèm.

c) Các nội dung, phụ lục khác thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

4. Mẫu số 06/BBKT-NSĐP (Biên bản kiểm toán năm… tại Sở Tài chính tỉnh, thành phố hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã)

a) Phần thứ nhất: Bỏ nội dung “2.13. Quản lý, sử dụng chi chuyển nguồn” quy định tại Khoản 2 Mục II.

b) Sửa đổi các phụ lục số 01, 02, 03/BBKT-NSĐP theo mẫu đính kèm.

c) Các nội dung, phụ lục khác thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

5. Mẫu số 01/BCKT-NSĐP (Báo cáo kiểm toán ngân sách năm … của tỉnh/ thành phố)

a) Phần thứ nhất Mục A:

- Khoản 1 Mục I: Bỏ nội dung “1.2. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN”; bổ sung nội dung “1.2. Thu bổ sung ngân sách cấp trên” và “1.3. Thu kết dư ngân sách”.

- Khoản 2 Mục I: Bỏ nội dung “2.2. Các khoản chi bằng nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN”; bổ sung nội dung “2.2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu” và “2.3. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách địa phương”.

b) Phần thứ nhất Mục B: Bổ sung nội dung “2.5. Chi trả nợ lãi vay” và “2.6. Chi bổ sung quỹ dự trữ” tại Khoản 2 Mục I.

c) Sửa đổi các phụ lục số 02, 03, 06/BCKT-NSĐP, bổ sung Phụ lục số 08b/BCKT-NSĐP theo mẫu đính kèm.

d) Hướng dẫn mục 1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính: Bao gồm số liệu tại các Phụ lục số 08 và 09/BCKT-NSĐP (không bao gồm số liệu tại Phụ lục số 10/BCKT-NSĐP).

đ) Phần cuối của Báo cáo kiểm toán và Phụ lục số 01b/BCKT-NSĐP thực hiện theo Khoản 2 Mục IX của văn bản này.

e) Các nội dung, phụ lục khác thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Mẫu số 01/BBKT-NS (Biên bản kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước): Sửa đổi theo mẫu 01/BBKT-NS kèm theo.

2. Mẫu số 02/BBKT-NS (Biên bản kiểm toán việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm… của Ban QLDA hoặc chủ đầu tư): Sửa đổi theo mẫu số 02/BBKT-NS kèm theo.

IV. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Mẫu số 01/KHKT-ĐT (Kế hoạch kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án…)

a) Sửa đổi Phụ lục số 01/KHKT-DAĐT theo mẫu đính kèm.

b) Các nội dung, phụ lục khác thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

2. Mẫu số 01/BBKT-DAĐT (Biên bản kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư)

a) Sửa đổi Phụ lục số 02, 02a, 03, 04/BBKT-DAĐT theo mẫu đính kèm.

b) Các nội dung, phụ lục khác thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

3. Mẫu số 01/BCKT-DADT (Báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình)

a) Sửa đổi Phụ lục số 05/BCKT-DAĐT: Thay cột chỉ tiêu “Kiến nghị khác” bằng chỉ tiêu “Kiến nghị xử lý tài chính khác”.

b) Hướng dẫn Mục 1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính: Bao gồm số liệu tại các Phụ lục số 03 và 04/BCKT-DAĐT (không bao gồm số liệu tại Phụ lục số 05/BCKT-DAĐT).

c) Phần cuối của Báo cáo kiểm toán và Phụ lục số 01b/BCKT-ĐTDA thực hiện theo Khoản 2 Mục IX của văn bản này.

d) Các nội dung, phụ lục khác thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

V. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP

1. Mẫu số 01/BCKT-DN (Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

a) Phần thứ nhất Mục A: Khoản 1 Mục I (Bảng cân đối kế toán): Bỏ chỉ tiêu “C. Lợi ích cổ đông thiểu số” và thay chỉ tiêu “B. Nguồn vốn chủ sở hữu” bằng chi tiêu “B. Vốn chủ sở hữu”.

b) Hướng dẫn Mục 1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính: Bao gồm số liệu tại các Phụ lục số 05/BCKT-DN (không bao gồm số liệu tại Phụ lục 06/BCKT-DN).

c) Phần cuối của Báo cáo kiểm toán và Phụ lục số 01b/BCKT-DN thực hiện theo Khoản 2 Mục IX của văn bản này.

d) Các nội dung, phụ lục khác thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

VI. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Mẫu số 01/BCKT-TCNH (Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước năm… của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

- Hướng dẫn mục 1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính: Bao gồm số liệu tại các Phụ lục số 06 và 07/BCKT-TCNH (không bao gồm số liệu tại Phụ lục số 08/BCKT-TCNH).

- Phần cuối của Báo cáo kiểm toán và Phụ lục số 01b/BCKT-TCNH thực hiện theo Khoản 2 Mục IX của văn bản này.

- Các nội dung, phụ lục thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

VII. LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH, TÀI CHÍNH ĐẢNG

Mẫu số 01/BCKT-ĐB (Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các đơn vị thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

- Hướng dẫn mục 1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính: Bao gồm số liệu tại các Phụ lục số 07 và 08/BCKT-ĐB (không bao gồm số liệu tại Phụ lục số 09/BCKT-ĐB).

- Phần cuối của Báo cáo kiểm toán và Phụ lục số 01b/BCKT-ĐB thực hiện theo Khoản 2 Mục IX của văn bản này.

- Các nội dung, phụ lục thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

VIII. HỒ SƠ CHUNG

1. Mẫu số 04/HSKT-KTNN (Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán)

a) Sửa đổi theo mẫu số 04/HSKT-KTNN kèm theo.

b) Bổ sung hướng dẫn nguyên tắc lập: Trường hợp thực hiện đối chiếu số liệu tại một đơn vị thì các KTV có thể lập chung 01 Biên bản đối chiếu.

2. Mẫu số 12/HSKT-KTNN (Công văn gửi dự thảo Báo cáo kiểm toán): Sửa đổi theo mẫu số 12/HSKT-KTNN kèm theo.

3. Mẫu số 15/HSKT-KTNN (Công văn gửi phát hành báo cáo kiểm toán): Sửa đổi theo mẫu số 15/HSKT-KTNN kèm theo.

4. Mẫu số 17/HSKT-KTNN (Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán)

a) Căn cứ xây dựng Kế hoạch kiểm toán chi tiết, nội dung, kết cấu, nguyên tắc lập và phương pháp ghi chép: Thực hiện theo mẫu sửa đổi kèm theo Công văn số 1112/KTNN-CĐ ngày 23/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

b) Các phụ lục thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

5. Mẫu số 19/HSKT-KTNN (Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết)

a) Sửa đổi nội dung theo Mẫu số 19/HSKT-KTNN và các Phụ lục số 01, 02, 02a, 03, 03a, 04/HSKT-KTNN kèm theo.

b) Một số nội dung sửa đổi Mẫu số 19/HSKT-KTNN; Mục 1.1 và Mục 1.2 Phụ lục để xác nhận quyết toán số theo mẫu kèm theo.

c) Các phụ lục khác thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN. Riêng số hiệu phụ lục số 01b/HSKT-KTNN sửa thành 01a/HSKT-KTNN.

d) Về nơi nhận: Bỏ Thanh tra KTNN.

6. Mẫu số 20/HSKT-KTNN (Tờ trình về việc xin phát hành Thông báo kết quả kiểm toán)

Thành phần ký, nội dung, kết cấu, nguyên tắc lập và phương pháp ghi chép: Thực hiện theo mẫu sửa đổi kèm theo Công văn số 1112/KTNN-CĐ ngày 23/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

7. Mẫu số 23/HSKT-KTNN (Công văn gửi Kho bạc nhà nước)

Về nơi nhận, bỏ Phó Tổng KTNN (phụ trách), Vụ Tổng hợp để giảm thủ tục hành chính.

IX. PHẦN SỬA CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC

1. Các mẫu Kế hoạch kiểm toán tổng quát

Sửa phần Nơi nhận: bỏ cụm từ “nếu có trong Kế hoạch thanh tra năm”.

2. Các Báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán

a) Sửa phần cuối của báo cáo:

“Đề nghị ...... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán này và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết; báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực/chuyên ngành … địa chỉ.... trước ngày.../.../... Trong Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện, kiến nghị đang thực hiện, kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện cần giải thích rõ lý do). Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, ghi chép chứng từ theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01b/BCKT-...(ghi theo ký hiệu của lĩnh vực) và công văn gửi Kho bạc nhà nước tại Phụ lục số 01a/BCKT-... (ghi theo ký hiệu của lĩnh vực) kèm theo.

Báo cáo kiểm toán này gồm … trang, từ trang … đến trang … và các Phụ lục ….(ghi cụ thể số các Phụ lục) là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.”

b) Sửa hướng dẫn ghi chép chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước tại Phụ lục số 01b/BCKT kèm theo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán để tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng KTNN;
- Các Phó Tổng KTNN;

- Lưu: VT, Vụ CĐ&KSCLKT.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1254/KTNN-CĐ năm 2018 hướng dẫn thực hiện và sửa đổi tạm thời một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253